Stöd för äldre & seniorer

 • Bostadsanpassning

  Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för anpassning av permanentbostäder. Bidraget är till för personer med funktionsvariation. Detta ger möjlighet till fler att kunna bo självständigt.

 • Demens

  Demens är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar vår hjärna. Vid demenssjukdom försämras vissa hjärnfunktioner och symtomen varierar beroende på vilken del av hjärnan som drabbas.

 • Fysisk funktionsvariation

  Om du har en varaktig fysisk funktionsnedsättning finns stöd som exempelvis färdtjänst, parkeringstillstånd, bostad med service.

 • Försörjningsstöd samt budget- och skuldrådgivning

  Vem som helst kan under en period hamna i ekonomiska svårigheter. Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om ekonomiskt stöd.

 • Hemsjukvård, rehabilitering & hjälpmedel

  Information om hemsjukvård, rehabilitering & hjälpmedel.

 • Hemtjänst

  Du som är äldre kan få stöd och hjälp av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

 • Missbruk, beroende och psykisk ohälsa

  Till dig som behöver stöd eller är orolig för dig själv eller för någon i din närhet.

 • Samordnad individuell plan

  Du som har behov av stöd, hjälp och insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan få en samordnad individuell plan, SIP.

 • Trygghetsboende

  Trygghetsboende är ett vanligt boende för dig som är 70 år eller äldre. På ett trygghetsboende har du tillgång till gemensamma utrymmen och aktiviteter.

 • Våld i nära relationer

  Våld i nära relationer innebär att en eller flera personer utnyttjar eller utövar våld mot en eller flera närstående.

 • Våra boenden för äldre

  Om dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du få flytta till ett boende med personal dygnet runt, ett så kallat vård- och omsorgsboende.

 • Väntjänst

  Vill du ha en vän eller bli volontär? Väntjänst hjälper till att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre och att sätta guldkant på vardagen.