Stöd för anhörig

Du som stöttar och hjälper någon i din närhet kan få stöd genom olika former av så kallat anhörigstöd.

Hjälper och stöttar du någon som har en funktionsnedsättning, är långvarigt sjuk, missbrukare eller som är äldre? Det kan vara en släkting, god vän eller granne. Då finns det stöd även för dig. Anhörigstöd kan ges både tillfälligt eller regelbundet. Stödet utformas efter era behov.

Anhörigstöd

Anhörigstöd kan till exempel bestå av:

Avlösarservice

Bor du tillsammans med den du vårdar kan du få avlösning i hemmet. Personal från hemtjänsten kommer då hem och tar hand om den du vårdar så att du kan få egen tid. Du kan få avlösning både dag- och kvällstid.

Avlastning utanför hemmet, så kallad växelvård

Växelvård betyder att den du vårdar vistas växelvis hemma och på ett korttidsboende. Den du vårdar har möjlighet att vara där lika mycket som han eller hon är hemma.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Syftet med dagverksamhet är att erbjuda personer med demenssjukdom gemenskap och aktivering. Detta för att ge dem en möjlighet att bo kvar i sitt hem och att samtidigt erbjuda anhöriga en tillfällig avlösning.

Demensteam

Demensteamet kan erbjuda samtal för anhöriga till personer med demenssjukdom både enskilt och/eller i grupp.

Hemtjänst

Insatser från hemtjänsten ska underlätta för den enskilde att bo kvar i det egna hemmet. I hemtjänstens uppgifter ingår insatser som exempelvis städning, tvätt, inköp, promenader och hjälp med personlig hygien.

Trygghetslarm

Ett larm kan öka tryggheten hemma. Larmet kopplas via telefonen och genom en enkel tryckning på larmknappen kan ni få hjälp om något akut har hänt hemma. Med trygghetslarmet kan du komma i kontakt med larmpersonalen dygnet runt.

Ansök om anhörigstöd

Den du stöttar ansöker om anhörigstöd. Ansökan ska göras via vår e-tjänst:

Sök om bistånd enligt socialtjänstlagen Länk till annan webbplats.

När ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om den du vårdar har rätt till anhörigstöd.

Om du inte får anhörigstöd

Om den du vårdar inte får anhörigstöd kan beslutet överklagas. I det skriftliga beslutet från handläggaren finns information om hur det går till att överklaga. Handläggaren kan även hjälpa till med överklagan.

Avgifter och kostnader

Avlösning i hemmet är avgiftsfritt upp till 12 timmar per månad. För övrigt stöd tas det ut en avgift. Hur stor avgiften blir beror på inkomst och hur mycket hjälp du behöver.

Mer om avgifter

Missbruk, beroende och psykisk ohälsa

Om du är orolig för en vän, kollega eller familjemedlems så kan du kontakta mottagningsenheten. Om den du är orolig för vill ha hjälp så har vi mycket hjälp att erbjuda. Läs mer här:

Läs mer om Missbruk, beroende och psykisk ohälsa

Om personen inte vill ta emot hjälp så försöker vi motivera personen i fråga utifrån behov. Men ärendet avsluts om personen uttrycker tydligt att de inte vill. Vi kan inte agera mot någons vilja.

Om den du är orolig för är under 18 år så kan du läsa mer om hur du går tillväga här:

Misstanke om att ett barn far illa

Våld i nära relationer

Kommunens socialtjänst kan hjälpa dig som är utsatt för våld och hot. Om du är orolig för en vän, kollega eller familjemedlems så kan du kontakta mottagningsenheten. Om den du är orolig för vill ha hjälp så har vi mycket hjälp att erbjuda. Läs mer här:

Läs mer om Våld i nära relationer

Om den du är orolig för är under 18 år så kan du läsa mer om hur du går tillväga här:

Misstanke om att ett barn far illa

Dödsboanmälan

När någon avlider måste man gå igenom personens tillgångar och skulder. Det kallas bouppteckning och den skickas till Skatteverket. Du kan göra den själv eller anlita en jurist eller begravningsbyrå. Bouppteckning kan ibland ersättas av en dödsboanmälan.

Ibland saknar den avlidne tillgångar eller försäkringar som räcker för att betala för begravningen. Då kan du göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning som socialförvaltningen kan göra. Dödsboanmälan är kostnadsfri.

Dödsboets tillgångar ska i första hand täcka begravningskostnaderna. Fakturor som exempelvis hyra, el, telefoni med mera ska inte betalas innan man vet att begravningskostnaderna kan betalas.

En dödsboanmälan ska göras inom två månader från dödsdagen.

En dödsboanmälan görs inte om:

  • Någon av dödsbodelägarna* vill att det görs en bouppteckning
  • Ifall det behövs mycket arbete av handläggaren för att få uppgifter om den avlidnes ekonomi
  • Den som gått bort äger saker som är ekonomiskt värdefulla

*en dödsbodelägare är en person som har omedelbar rätt till ett arv eller bodelning i det aktuella dödsboet. En dödsbodelägare kan vara en legal arvinge eller en universell testamentstagare, det vill säga en person som genom testamente ärver en del av det som finns kvar när alla skulder är betalda.

För att socialförvaltningen ska kunna ta ställning till ifall en dödsboanmälan behövs göras i stället för en bouppteckning måste socialförvaltningen få in en del uppgifter. En fullständig förteckning över vilka uppgifter som ska redovisas hittar du här Länk till annan webbplats.Mer information om bouppteckning och dödsboanmälan Länk till annan webbplats.När handläggaren är klar med dödsboutredningen sänds dödsboanmälan till Skatteverket för godkännande och därefter skickas dödsboutredning samt dödsboanmälan hem till en av dödsbodelägarna. Dödsboanmälan kan dödsbodelägarna sedan använda att skicka ut som underlag till eventuella fordringsägare som inte kan få betalt. Detta som ett bevis på att det inte finns några tillgångar i dödsboet.

Till dig som är efterlevande maka/make/sambo/registrerad partner

Om din ekonomiska situation blir svår med anledning av dödsfallet kan du vända dig till någon av socialsekreterarna som jobbar med ekonomiskt bistånd. De kan hjälpa dig att utreda din möjlighet att få ekonomiskt bistånd.

Begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan socialförvaltningen hjälpa till med ekonomiskt bistånd för en värdig begravning. Det är bara kostnader som är nödvändiga som ingår i ekonomiskt bistånd till begravning. Den ekonomiska ersättningen kan uppgå till ett halvt prisbasbelopp. Denna ersättning söker du efter att en dödsboanmälan är gjord och du har gjort en beställning hos begravningsbyrå.

Du kan läsa mer om det aktuella prisbasbeloppet hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Behöver du ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader kontaktar du någon av socialsekreterarna som jobbar med ekonomiskt bistånd.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 18 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?