Våld i nära relationer

Våld i nära relationer innebär att en eller flera personer utnyttjar eller utövar våld mot en eller flera närstående.

Vad kan jag få för hjälp?

Kommunens socialtjänst kan hjälpa dig som är utsatt för våld och hot. Du kan få träffa en socialsekreterare som du kan tala med för att få råd och stöd i din situation.

Socialsekreteraren kan till exempel hjälpa dig med göra en polisanmälan, skaffa tillfälligt boende eller med annan praktisk hjälp. Även andra familjemedlemmar kan få en egen kontakt.

Socialsekreteraren kan även hjälpa dig med rådgivning vid till exempel skilsmässa, vårdnad och umgängesfrågor.

Du kan även få en kontaktperson som på sin fritid kan vara till stöd och hjälp för din familj.

Vad är våld?

Våld kan se olika ut:

Fysiskt

Slag, sparkar, att bli fasthållen, knuffad, skakad, kastad eller hotad med vapen.

Psykiskt

Förövaren hotar att skada partnern, barnen, husdjur eller sig själv. Isolering, förlöjligande, berövande av sömn, kontroll och begränsning av handlingsutrymme.

Sexuellt

När du tvingas att delta i eller se på sexuella handlingar mot din vilja.

Ekonomiskt

Förövaren kontrollerar ekonomin eller använder partnerns pengar. Manipulerar eller luras att skriva på papper.

Materiellt

Som slår sönder eller förstör inredning, kläder, brev, fotografier med mera.

Latent

När du bär med dig en rädsla för våldet i hemmet. En påminnelse/hot om tidigare våldstillfälle, har stark koppling till det psykiska våldet.

Försummelse/brist på omsorg

Medveten feldosering av medicin, lämnad ensam utan tillsyn under långa perioder, får dålig hjälp med skötsel av hygien, inte tillräckligt med mat eller dryck.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hot, tvång, våld och mord. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern.

Våld kan drabba alla

Våld kan finnas i alla relationer oavsett ålder, kultur, religion, funktionsnedsättning och social tillhörighet. Det kan drabba personer i både heterosexuella och samkönade relationer.

Majoriteten av de som utsätts för våld i nära relationer är kvinnor och barn, men det drabbar även män. Ett tydligt mönster i våldet, både i Sverige och internationellt, är att män huvudsakligen utsätts för våld av okända män utomhus. Den vanligaste formen av våld mot kvinnor och flickor sker däremot i hemmet och inom familjen.

Våld i nära relationer betecknas som ett folkhälsoproblem.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Med hedersrelaterat våld menas all slags fysiskt och psykiskt våld som du kan bli utsatt för av föräldrar, syskon eller andra släktingar. Det kan exempelvis handla om att de begränsar vad du ska ha på dig, vem du får umgås med, vilka ämnen i skolan du får delta i eller vem du ska gifta dig med.

Det kan också handla om att du blir utestängd från familjens eller släktens gemenskap. Detta genom att du inte får vara med när familjen eller släkten träffas eller att du blir utslängd hemifrån.

Det kan vara hot om misshandel, dödshot, hot om att föräldrarna ska skilja eller att de ska ta livet av sig. En del föräldrar kan ge stora ekonomiska bestraffningar.

Det kan också vara att familjen lyssnar av samtal eller övervakar datorer och mobiltelefoner. Någon i familjen kanske följer efter och ser vart du går och vem du träffar.

Familjefrid Kronoberg

Du som bor i Älmhults kommun kan även vända dig till Familjefrid Kronoberg. Det är en verksamhet som arbetar med att förhindra våld i relationer där förövare och offer står varandra nära.

Familjefrid Kronobergs är till för såväl barn som vuxna som drabbats av eller själva utövar fysiskt eller psykiskt våld i en nära relation.

Personalen på Familjefrid Kronoberg kan erbjuda individuella samtal och gruppverksamhet. De för inga journaler och de har tystnadsplikt. Det kostar inget att komma till Familjefrid. Om personalen känner oro för ett barn är de skyldiga att anmäla detta till socialtjänsten.

Familjefrid Kronoberg finns i Växjö men har du inte möjlighet att komma till dem, kommer de till en plats nära dig i Kronoberg.

Om du själv är utsatt eller om du vill veta var du kan få stöd så finns mer information här:

Mer om familjefrid Kronoberg Länk till annan webbplats.

Barnahus Kronobergs län

Barnahus Kronoberg erbjuder en trygg miljö där barn och unga som misstänks ha blivit utsatta för övergrepp får vara i centrum genom utredningen.

Barnet bästa ska alltid vara i centrum. Barnahus ska kunna skapa trygghet för barnet och se till att barnet inte ska behöva upprepa sin berättelse för flera olika personer.

I Kronobergs län ligger vårt gemensamma Barnahus centralt i Växjö.

Vad är Barnahus?

Till Barnahus kommer barn och unga, upp till 18 års ålder, som bevittnat eller utsatts för våld eller sexuella övergrepp. Oberoende på relation till förövaren.

Barnahus arbetar även med barn som utsatt ett annat barn för sexuella handlingar eller våld. I samråd med socialtjänsten kan Barnahus erbjuda en familjebehandling för familjer där det finns fortsatt risk för våld.

På Barnahus arbetar socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barnläkare, åklagare och poliser. Ytterligare kompetens kallas in vid behov. När en anmälan kommer in till socialtjänsten eller polisen så samlas dessa för att planera hur de på bästa sätt ska gå vidare med ärendet. Samarbetet mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens.

Hur blir ett ärende aktuellt på Barnahus?

Kontakten med Barnahus sker via socialtjänsten i respektive kommun. Ett ärende blir alltså aktuellt på Barnahus via socialtjänsten eller polismyndigheten – föräldrar och barn kan inte själva boka tid.

Vad händer med barnet/ungdomen på Barnahus

Barnet/ungdomen tas emot för barnförhör i Barnahus, här finns väntrum för barn och ungdomar, medicinskt undersökningsrum, intervjurum, medhörningsrum och samtalsrum. Berörda professioner har möjlighet att följa med i polisförhör via tv-skärm och högtalare i ett annat rum. Detta gör att barnet slipper upprepa sin berättelse om vad det varit med om.

Blir det väntetider under förhörsdagen finns det leksaker, pyssel och spel. Barnet/ungdomen har en trygghetsperson med sig under förhörsdagen, det är oftast personal från förskola eller skola i de fall en förälder är misstänkt för ett brott.

Vid behov erbjuds krissamtal till barnet/ungdomen och dennes familj.

Missbruk

Ibland förekommer missbruk i samband med våld. På socialförvaltningen finns socialsekreterare som är specialiserade på att ge råd och stöd vid missbruksproblem.

Läs mer om missbruk

Kvinnojouren Märta

Kvinnojouren Märta är en fristående organisation, alltså ingen myndighet, som vill hjälpa dig och dina barn.

Kvinnojouren erbjuder samtalsstöd och stöd vid myndighetskontakter. Jouren kan på uppdrag av socialtjänsten erbjuda tillfälligt boende i sin skyddslägenhet.

Mer om kvinnojouren Länk till annan webbplats.

Polisen

Polisens uppgift är att hjälpa, förebygga och förhindra brott, men även att utreda brott som begåtts.

I en akut situation ring telefon:

112

För ärenden som inte är akuta:
114 14

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?