Våld i nära relationer

Våld i nära relationer innebär att en eller flera personer utnyttjar eller utövar våld mot en eller flera närstående.

Våld i nära relationer

Har du eller någon i familjen blivit utsatt för hot och våld? Känner du dig otrygg hemma, hotad, kontrollerad, isolerad, har blivit slagen, är utsatt för hedersförtryck eller har blivit tvingad till sexuella handlingar? Eller är du den som hotar eller utövar våld mot personer i din närhet? Vi kan ge dig skydd och stöd samt hjälp att förändra din situation.

Våld i nära relationer är en kränkning av mänskliga rättigheter och ett allvarligt folkhälsoproblem. Våld och förtryck kan drabba alla, oavsett kön, ålder, religion, sexualitet, funktionsvariation eller etnicitet. Du har alltid rätt till hjälp.

Så här får du kontakt med oss

Om du är i en akut situation ring SOS Alarm 112. Genom dem kommer du i kontakt med bland annat polis och ambulans.

Utanför kontorstid kan du även nå socialjouren via 112. Du kan få akut hjälp med det som inte kan vänta till nästa vardag. Beskriv ditt ärende för att bli kopplad till rätt person som kan hjälpa dig vidare.

I icke akuta situationer är Servicecenter vägen in till hjälp från oss. De kopplar dig till rätt person och enhet. Du kan ringa eller skicka e-post.

Vad kan jag få för hjälp?

Till socialtjänsten kan du som blivit utsatt för våld av en närstående vända dig för stöd i din situation. Även du som utsätter eller har utsatt närstående för någon form av våld kan få stöd.

Socialtjänsten kan hjälpa dig med insatser som

  • Information, råd och stöd, även i kontakt med andra myndigheter
  • Individuell riskbedömning
  • Placering på skyddat boende eller tillfälligt boende
  • Samtalsstöd via kommunens interna öppenvård Stödenheten eller via samverkanspartners, exempelvis Familjefrid Kronoberg
  • Ekonomiskt bistånd

Är din familj rädd för dig?

Händer det att någon i din familj blir rädd för dig? Eller att du blir så arg att du har svårt att hantera dina känslor och har varit nära att använda våld mot någon närstående? Är du rädd att tappa kontrollen och gå över gränsen?

Den nationella stödlinjen ”Välj att sluta” är till för dig som har problem med aggressivitet; som har slagit, hotat eller på annat sätt kränkt, skrämt eller skadat din partner, dina barn eller någon annan person. Du har kanske själv blivit orolig och skrämd av ditt beteende och är rädd för att det som hänt kan komma att upprepas. Du kanske tycker att det är din partner som provocerar dig till att vara våldsam. Du kanske har en stark press på dig att förändra ditt beteende.

För att du ska få stöd kan du ringa stödlinjen ”Välj att sluta”. Samtalet är kostnadsfritt, anonymt och syns inte på telefonräkningen. Du kan även vända dig till Familjefrid Kronoberg eller till socialtjänsten för råd, stöd och hjälp. Bland annat kan du få hjälp att se orsaker till våldet, hur det påverkar dig och din omgivning samt stöd i att hitta alternativ till våld.

Stödlinjen ”Välj att sluta 020-555 666 för stöd.

Våld kan se ut på flera olika sätt. Här är några exempel.

Fysiskt våld

Handling som orsakar skador eller smärta, exempelvis att någon sparkar, slår, knuffar, nyper, river, tar stryptag eller slag med tillhyggen med mera.

Psykiskt våld

Exempelvis kränkningar med ort eller handling, isolering, hot och kontroll av olika slag.

Sexuellt våld

Att pressa någon att delta i eller titta på sexuella handlingar mot sin vilja, exempelvis våldtäkt, våld mot könsorganen, tjatsex.

Digitalt våld

Kränkande, hotfulla meddelanden eller bilder. Även kontroll av hur någon använder sin telefon, dator eller andra tekniska prylar samt kontroll över hur någon förflyttar sig via GPS eller platstjänst.

Försummelse

Exempelvis att inte ge behövlig hjälp med mat, förflyttningar, medicin eller annat vid funktionsnedsättning eller sjukdom.

Ekonomiskt våld

Exempelvis kontroll av dina och/eller hela hushållets pengar, påtvingade lån och abonnemang, skuldsättning, att hindras från att gå till arbetet/studier.

Materiellt våld

Exempelvis att förstöra eller stjäla personliga tillhörigheter, värdesaker och andra materiella ting som är viktiga för dig.

Latent våld

Exempelvis en känsla eller stämning i hemmet, inklusive blickar eller kroppsspråk, som påminner om tidigare våld eller hotar om nya våldshandlingar. En form av tyst hot som varken uttrycks eller genomförs verbalt eller tydligt, men något ”hänger i luften”.

Funktionshinderrelaterat våld

Exempelvis att ta sönder eller gömma rullator, ta ur batterier ur hörapparat, ta bort trygghetslarm eller glömma eller låta bli att hjälpa någon på toaletten. Att använda en persons funktionsnedsättning eller eventuella hjälpmedel i våldet för att försvåra en redan utsatt situation.

Känner du dig kontrollerad?

Känner du dig kontrollerad hemma? Får du inte välja vilka kompisar du ska träffa eller vilka kläder du får ha på dig? Pratar dina föräldrar eller andra släktingar om vem du ska gifta dig med? Får du inte välja vad du ska studera och arbeta med? Hedersrelaterat våld och förtryck är våldshandlingar som uppstår för att skydda eller återupprätta en familjs eller en släkts heder och sociala anseende.

Det sanktioneras av ett kollektiv och det finns ofta flera våldsutövare. Hedersrelaterat våld och förtryck kan innebära kontroll, begränsningar, hot och våld. I Sverige har alla rätt att röra sig fritt och välja vilka man ska umgås med och vem man ska gifta sig med. För den som lever i en hederskultur är detta inte en självklarhet. Men det finns hjälp att få, ta kontakt med en vuxen du litar på och/eller med socialtjänsten i kommunen för råd, stöd och hjälp.

Sex mot ersättning och människohandel

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för människor som utsätts för våld. Detta gäller även i samband med människohandel och sex mot ersättning (prostitution). Är du utsatt eller misstänker att någon är utsatt? Ta kontakt med oss på socialtjänsten för rådgivning och stöd (klick-länk till ovan rubrik Vad kan jag få för hjälp?).

Misstänker du att någon är utsatt för människohandel?

Människohandel förkommer i Sverige och människor utsätts och utnyttjas för människohandel bland annat för sexuella ändamål, inom tiggeri, för tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar.

Sex mot ersättning (prostitution)

Personer som säljer sex kan vara utsatta för våld. När det gäller personer som är utsatta för våld eller övergrepp i en nära relation har socialtjänsten ett särskilt ansvar.

Regionkoordinatorer ger stöd till myndigheter

Till alla kommuner i Sverige finns det en regionkoordinator knuten, som bistår myndigheter med stöd vid ärenden som rör sex mot ersättning. Regionkoordinatorernas uppdrag styrs av Jämställdhetsmyndigheten, som ansvarar för det nationella arbetet mot prostitution och människohandel.
Här hittar du kontaktuppgifter till regionkoordinatorn, Välj Region syd. Länk till annan webbplats.

Externa aktörer i länet

Familjefrid Kronoberg

Familjefrid Kronoberg är en verksamhet som erbjuder samtal, både enskilt och i grupp, med fokus på dig som blivit utsatt för eller som utsätter andra för våld i nära relation. Samtalsstödet kan erbjudas till både vuxna och barn från fyra år och uppåt.

Hos Familjefrid Kronoberg får du träffa behandlare som är specialiserade på området våld i nära relationer. Inom verksamheten förs inga journaler, om det inte är en beslutad insats via socialtjänsten, och personalen har tystnadsplikt. Personalen har dock skyldighet enligt lag att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för ett barn. Att delta i samtal via Familjefrid Kronoberg är kostnadsfritt.

Familjefrid Kronoberg har lokaler i Växjö som i Ljungby, men kan även genomföra digitala möten via Teams eller per telefon.

Familjefrid Kronoberg Länk till annan webbplats.

Kvinnojouren Märta

Kvinnojouren Märta är en fristående organisation som hjälper våldsutsatta kvinnor och barn. Kvinnojouren erbjuder samtalsstöd och stöd vid myndighetskontakter, men kan även erbjuda tillfälligt boende i en skyddslägenhet på uppdrag av socialtjänsten. Kvinnojouren har upptagningsområde i Älmhult, Ljungby och Markaryds kommuner.
Kvinnojouren Märta Länk till annan webbplats.

Barnahus Kronobergs län

Barnahus är en samverkansmiljö där flera professioner finns tillgängliga för att stötta barn som blivit utsatta, eller som har utsatt andra, för någon form av brott. Syftet är att se till barnets bästa, att barnet ska kunna träffa berörda professionella på ett och samma ställe och att samtal med barnet ska ske i en barnvänlig miljö.

I Kronobergs län ligger Barnahus centralt i Växjö och man kommer dit i samband med kontakt med socialtjänsten, exempelvis i samband med en orosanmälan angående våldsutsatthet. Vid behov kan krissamtal till barnet/ungdomen och dennes familj erbjudas i samband med kontakt med Barnahus. Föräldrar och barn kan inte själva boka tid på Barnahus, kontakten måste ske via socialtjänsten i din kommun.

Har du en misstanke om att barn far illa? Här kan du läsa mer.

Vad kan jag få för hjälp?

Kommunens socialtjänst kan hjälpa dig som är utsatt för våld och hot. Du kan få träffa en socialsekreterare som du kan tala med för att få råd och stöd i din situation.

Socialsekreteraren kan till exempel hjälpa dig med göra en polisanmälan, skaffa tillfälligt boende eller med annan praktisk hjälp. Även andra familjemedlemmar kan få en egen kontakt.

Socialsekreteraren kan även hjälpa dig med rådgivning vid till exempel skilsmässa, vårdnad och umgängesfrågor.

Du kan även få en kontaktperson som på sin fritid kan vara till stöd och hjälp för din familj.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?