Funktionsnedsättning

 • Bostadsanpassning

  Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för anpassning av permanentbostäder. Bidraget är till för personer med funktionsnedsättning. Detta ger möjlighet till fler att kunna bo självständigt.

 • Daglig verksamhet

  Daglig verksamhet är en form av sysselsättning för dig med en funktionsnedsättning.

 • Extra hjälp

  Information om personliga ombud.

 • Fysisk funktionsnedsättning

  Om du har en varaktig fysisk funktionsnedsättning finns stöd som exempelvis parkeringstillstånd och bostad med service.

 • Färdtjänst och riksfärdtjänst

  Om du har en varaktig funktionsnedsättning finns stöd som exempelvis färdtjänst eller riksfärdtjänst.

 • Kompiskortet

  Kompiskortet gör det lättare för dig att ta del av det utbud av kultur- och idrottsaktiviteter som finns i kommunen och i några av våra grannkommuner.

 • Psykisk funktionsvariation

  Du som är 18 år och äldre och som har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd utifrån dina behov hos socialtjänsten.

 • Samordnad individuell plan

  Du som har behov av stöd, hjälp och insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan få en samordnad individuell plan, SIP.

 • Stöd enligt LSS

  Stöd enligt LSS finns till för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.