Förvaltningar

Älmhults kommuns tjänstepersonorganisation är indelad i sex förvaltningar med olika ansvarsområden.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Förvaltningen leder och samordnar verksamheten enligt politiska beslut.

Stor vikt läggs vid strategiska och kommungemensamma frågor. Vi är tillgängliga och lyhörda för invånare, politiker och anställda.

Vi tar fram detaljplaner som möjliggör byggnation av bland annat bostäder, affärer och industrier i kommunen.

Förvaltningen organiseras i följande ansvarsområden:

 • Ekonomi
 • Kommunikation
 • Service och näringsliv
 • Kansli
 • HR
 • IT
 • Samhällsplanering

Kommunstyrelsen har det huvudsakliga politiska ansvaret för kommunledningsförvaltningen.

Kommunchef och förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen arbetar för en hållbar samhällsutveckling för nuvarande och kommande generationer.

Tänker du bygga nytt-, om-, eller till så ansöker du om bygglov hos oss.

Vi har i uppdrag att skydda din hälsa och miljön och gör det till exempel genom inspektioner på privata företag men också på kommunens egna verksamheter. Det kan till exempel gälla restauranger, livsmedelsbutiker, förskolor och industrier.

Hos oss ansöker du också om du ska bygga en avloppsanläggning eller önskar installera berg- eller jordvärme.

Miljö- och byggchef

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för verksamheten inom områdena bibliotek, kulturskola, fritidsgård, fritid, idrott och kultur. Förvaltningen hanterar även bidrag till föreningar, lokalbokning och lotteritillstånd.

Fokus är att tillsammans med föreningslivet och andra aktörer skapa goda förutsättningar för ett rikt kultur-, fritid och friluftsliv i Älmhults kommun. 

Kultur- och fritidschef

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden och ansvarar för individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvård samt stöd, service och omvårdnad för äldre och för personer med funktionsvariation. Förvaltningen ansvarar även för serveringstillstånd.

Verksamheterna styrs bland annat av socialtjänstlagen (SoL), lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) men också utifrån politiskt givna uppdrag.

Socialförvaltningen är verksam under dygnets alla timmar och jobbar med människor i alla åldrar och livssituationer - barn, ungdomar, familjer, äldre och personer med funktionsvariation.

Socialchef

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen har nästan 250 medarbetare som tillsammans ansvarar för att viktiga delar av den kommunala servicen fungerar. Varje dag, året runt.

God planering, framsynthet och miljömedvetenhet är starka ledstjärnor i vår ambition att göra Älmhults kommun attraktiv för såväl kommunens invånare som näringslivet och våra besökare. Vårt arbete styrs av den tekniska nämnden.

Välutbildade, engagerade medarbetare ser till att allt fungerar på bästa sätt och att verksamheten bedrivs såväl ekonomiskt effektivt som miljömässigt riktigt.

Tekniska förvaltningen omsätter cirka 300 miljoner kronor per år. Merparten finansieras via hyresintäkter från kommunala fastigheter samt avgifter för vatten/avlopp och cirka 93 miljoner, vilket motsvarar en tredjedel, finansieras med direkta skattemedel. Det motsvarar cirka åtta procent av kommunens samlade skatteintäkter.

Vår förvaltning omfattas av teknisk chef med en projekt- och planeringsfunktion för samordning och administration samt räddningstjänst, fastighets-, måltids-, produktions- och va-avdelning.

Teknisk chef (Tillförordnad)

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen bereder ärenden till utbildningsnämnden och fungerar som serviceorgan åt kommunens skolor och förskolor. För varje skola och förskola finns en ansvarig rektor.

Utbildningschef

Verksamhetschef förskola / Förskolechef

Verksamhetschef grundskola / Grundskolechef

Verksamhetschef gymnasium/vuxenutbildning / Gymnasiechef

Kommunledningsgrupp

Kommunledningsgruppens uppdrag är att strategiskt leda kommunens verksamheter och utveckling utifrån politiskt fattade beslut.

Kommunledningsgruppen består av:

 • Susann Pettersson, kommunchef och förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen
 • Monika Skowronski Amaral, socialchef
 • Anna Andersson, miljö- och byggchef
 • Roger Johansson, utbildningschef & tillförordnad teknisk chef
 • Christina Utterström, ekonomichef
 • Anna Elmgren, HR-chef
 • Robert Palmqvist, IT-chef
 • Stina Ramberg Fälth, service & kommunikationschef
 • Paul Robertsson, samhällsplaneringschef

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?