Cykelplan

Syftet med cykelplanen är att få en gemensam målbild för det cykelfrämjande arbetet, samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit.

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny cykelplan som ska få fler att cykla. Planen som sträcker sig till 2030 ska bidra till ett hållbart samhälle och attraktiva boendemiljöer. Strategier och åtgärder är baserade på dialoger med allmänheten samt med ett stort fokus på trafiksäkerhet, skolvägar och att koppla ihop befintligt cykelnät.

Syftet med cykelplanen är att få en gemensam målbild för det cykelfrämjande arbetet, samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit. Planen innehåller dels förslag på åtgärder som gör cykelnätet enklare, säkrare och tydligare, dels förslag på åtgärder som krävs för att skapa en attityd- och beteendeförändring. De övergripande målen är att andelen resor som görs med cykel ska vara 30% år 2030 samt att 70% av invånarna ska tycka att Älmhult är en bra cykelkommun.

Potentialen för att öka cykelresorna i Älmhults kommun är stor. Avståndet till de olika målpunkterna är sällan över 5 km. 16 procent av alla resor sker idag med cykel och 30 procent av invånarna vill minska på bilåkandet.

Åtgärder som krävs för att fler ska cykla

Mer konkret innebär planen att cykelvägsnätet behöver byggas ut och förbättras genom att bygga bort avbrott i befintligt cykelnät och öka tydligheten för cykelvägarna. Vidare behöver korsningspunkter säkras och cykelöverfarter införas på platser där de behövs. Väl fungerande cykelparkeringar behöver skapas vid större målpunkter och viktiga stråk behöver utvecklas som exempelvis cykelväg mellan Diö – Älmhult.

Även drift och underhåll av cykelvägarna behöver förbättras genom exempelvis bättre vinterväghållning.

För att få fler att cykla krävs även satsningar på påverkansåtgärder för att åstadkomma en attityd- och beteendeförändring. Det är ett kostnadseffektivt sätt att öka andelen cyklister som har visat sig ha stor effekt. Att få någon att ändra sitt beteende kräver ett brett angreppssätt med många insatser av olika karaktär, exempelvis insatser mot skolor och arbetsplatser samt genom att Älmhults kommun föregår med gott exempel som arbetsgivare.

En cykelplan för våra invånare

Planen, som sträcker sig till 2030, bygger delvis på dialoger som kommunen har haft med invånare där avstånd, restid och trafiksäkerhet har varit viktiga aspekter. I dialogerna har det framkommit att invånarna vill kunna cykla snabbt, enkelt och säkert.

Cykling bidrar dessutom till flera positiva effekter för våra invånare, exempelvis minskad miljöpåverkan, ökad framkomlighet, attraktivare boendemiljöer, minskad bullernivå samt positiva hälsoeffekter.

Potentialen för att öka cykelresorna i Älmhults kommun är stor. Avståndet till de olika målpunkterna är sällan över 5 km. 16 procent av alla resor sker idag med cykel och 30 procent av invånarna vill minska på bilåkandet.

Om cykelplanen

Syftet med cykelplanen är att få en gemensam målbild för det cykelfrämjande arbetet, samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit. Planen innehåller dels förslag på åtgärder som gör cykelnätet enklare, säkrare och tydligare, dels förslag på åtgärder som krävs för att skapa en attityd- och beteendeförändring. De övergripande målen är att andelen resor som görs med cykel ska vara 30% år 2030 samt att 70% av invånarna ska tycka att Älmhult är en bra cykelkommun.

Planen bygger på sex strategier för att nå målen om ökad cykling i Älmhults kommun. Ett stort fokus i planen är att kunna cykla snabbt, enkelt och framför allt säkert. Avstånd och restid är faktorer som i störst utsträckning påverkar om cykeln väljs som transportmedel. Skolvägar och trafiksäkerhet är särskilt prioriterat.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?