Skolskjuts

Om du har barn som går i grundskolan och har långt mellan skolan och hemmet, kan ditt barn ha rätt till skolskjuts. Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget och du behöver därför söka på nytt varje läsår.

Här kan du hitta information om skolskjuts för elev i kommunal grundskola och fristående grundskola. All förändring av behov av skolskjuts anmäls till kommunens skolskjutshandläggare.

Skolskjuts inför läsåret 2022-2023

Handläggningstiden för ansökan om skolskjuts som kommer in under läsåret behandlas under cirka 3 veckor.

Nytt för läsår 2022-2023

Nu kan du som går i årskurs 7–9 ansöka om busskort i stället för skolskjuts. Gäller för dig som har visst avstånd till skolan, se nuvarande skolskjutsregler. Du ansöker via Ansökan läsår 2022/2023.

21 mars 2022

Ansökningsperioden öppnar

7 april 2022

Sista ansökningsdag för att garanteras att ansökan behandlas innan skolstart.
Skolskjutsbeslut publiceras löpande, dock senast vecka 26 för ansökningar som inkommit i tid.

17 augusti 2022, skolstart

Vecka 32: Information om skolskjuts med tilldelat färdmedel samt eventuell hållplats och tidtabell publiceras på skolskjutsportalen för de elever som tilldelats skolskjuts.

Ansökan för dig som söker skolskjuts 2022/2023

Skolskjutsportalen

Här hittar du information om när skolskjutsbeslut är taget och hur ditt barns resa är planerad. Här kan du också boka kompisbokning.

Ändrade turer - vägarbete

På grund av vägarbete vid Stolpastugan i Älmhults kommun behöver vi tidigarelägga en morgontur med 10 minuter, gäller under tiden tisdag 19/4 till och med fredag 6/5.

Tidtabell hittar du här:

Tidtabeller 19 april - 6 maj Pdf, 2.1 MB.

Vem har rätt till skolskjuts?

Rätt till skolskjuts avgörs av färdvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Ansökan om skolskjuts i Älmhults kommun kan endast göras för elever som är folkbokförda i kommunen. Är eleven folkbokförd i en annan kommun behöver du ansöka om skolskjuts i kommunen där eleven är folkbokförd.

Färdvägens längd

För att en elev ska få skolskuts ska avståndet från elevens skola vara längre än följande:

  • För elev i årskurs F-3: 2 km
  • För elev i årskurs 4-5: 3 km
  • För elev i årskurs 6-9: 4 km

Ovanstående gäller utanför tätortsområde. Till exempel kan en elev i årskurs 2 som bor i Älmhults tätort inte få skolskjuts, trots att avståndet från hemmet till skolan är längre än 2 kilometer.

Avstånd till hållplats

En elev som åker skolskjuts hämtas vid en bestämd påstigningsplats. Avståndet från elevens hem till denna påstigningsplats ska inte vara längre än följande:

  • För elev i årskurs F-3: 1 km
  • För elev i årskurs 4-5: 2 km
  • För elev i årskurs 6-9: 3 km

Växelvis boende

När en elev till separerade vårdnadshavare, med gemensam vårdnad, bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna brukar man tala om växelvis boende. Om båda vårdnadshavarna bor i Älmhults kommun har eleven möjlighet att ansöka om skolskjuts från båda vårdnadshavarna, om kraven för skolkjuts är uppfyllda från respektive adress.

Väntetid och restid

Kommunen strävar efter att hålla väntetider i samband med skolskjuts på en rimlig nivå. Målsättningen är att väntetiden ska vara maximalt 60 min per dag och att restiden inte ska överstiga 120 min per dag.

Skolskjutsregler Älmhults kommun

Frågor och svar skolskjuts

Måste jag meddela om jag flyttar under pågående läsår?

Kontakta skolskjutshandläggare och meddela från och med när ni flyttar. Skolskjuts avslutas. Behöver ni skolskjuts från den nya adressen lämnar ni in ny ansökan.

Får jag skolskjuts från fritids?

Elever som är inskrivna på fritidshem och bor i Eneryda, Hallaryd, Häradsbäck och Pjätteryd har möjlighet att ansöka om fritidsskjuts till och från hemortens förskola. Avresa från fritids är ca kl. 16.00. Ansökan görs inför varje nytt läsår

Får jag skolskjuts inom tätorterna Diö, Liatorp eller Älmhult?

Skolskjuts beviljas inte inom tätorterna.

Mitt barn har modersmålsundervisning och behöver skjuts dit och tillbaka till skolan, hur gör jag?

Ansökan görs på särskild blankett. Använd följande e-tjänst:

Ansökan om skolskjuts till modersmålsundervisning Länk till annan webbplats.

Mitt barn har skadat sig och behöver skolskjuts, hur gör jag?

Ni kontaktar vårt försäkringsbolag.

Olycksfallsförsäkring Älmhults kommun

Mitt barn har blivit sjuk/opererats, hur gör jag?

Ansök om tillfällig skolskjuts och bifoga ett läkarintyg där det framgår vilken typ av skjuts som är nödvändig.

Vi kommer att flytta, men vill att barnet ska få gå kvar på sin vanliga skola. Vad händer då med skolskjutsen?

Elev som väljer att gå i annan skola än den som kommunen anvisat och beviljats sådant val har rätt till skolskjuts om det inte får ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Blir skolskjutsen dyrare till den valda skolan än till anvisad skola saknas rätt till skolskjuts. Observera att det kan ta upp till 3 veckor innan skolskjuts kan administreras.

Hur fungerar det om vi valt annan skola än vår hänvisningsskola?

Elever som går i en fristående grundskola inom kommunen eller i en annan kommunal skola än hänvisningsskolan och som uppfyller avståndsreglerna har rätt till gratis skolskjuts i det fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Kan förälder få ersättning för att köra sitt barn själv om skolskjutsen inte kommer?

Nej, det kan du inte.

Bussen/taxin kommer sällan i tid, vad ska jag göra?

Om något inte fungerar behöver vi tydlig information med dag, klockslag, fordon, och händelse för att på ett bra sätt kunna utveckla verksamheten. Meddela störningar till skolskjutshandläggare.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 15 aug kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?