Skolskjuts

Om du har barn som går i grundskolan och har långt mellan skolan och hemmet kan ditt barn ha rätt till skolskjuts. Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget och du behöver därför söka varje läsår.

Skolskjutsportalen

Här hittar du information om när skolskjutsbeslut är taget och hur ditt barns resa är planerad. Här kan du också boka kompisbokning.

Ansökan för 2024 är öppen

Från och med den 18 mars 2024 är det möjligt att ansöka om skolskjuts för nästa läsår 2024-2025. För att kunna bli garanterad skolskjuts vid skolstart, måndagen den 19 augusti, behöver du som vårdnadshavare skicka in ansökan senast den 30 april. Ansökningar efter den 30 april behandlas löpande men vi kan inte garantera att dessa hinner hanteras innan läsårsstarten.

För de elever som beviljats färdmedel meddelas detta och tidtabell samt eventuell hållplats i vecka 33, på skolskjutsportalen.

Söker du skolskjuts under pågående läsår? För dig som vill söka skolskjuts för detta läsåret - tänk på att handläggningstiden kan vara upp till tre veckor.

Ansökan om skolskjuts

Här ansöker du om skolskjuts.

Ansökan skolskjuts Länk till annan webbplats.

Fritidsskjuts

Vid särskilda skäl finns det möjlighet att ansöka om skolskjuts till och från fritids. Gäller då mellan skola och förskola där vårdnadshavare ansvarar för att lämna och hämta upp sitt/sina barn.

Ansökan görs inför varje nytt läsår och beslutas i utbildningsnämndens arbetsutskott. Gäller de som har behov av skjuts utanför den ordinarie skolskjutsen.

Här kan du ansöka om fritidsskjuts Länk till annan webbplats.

Vem har rätt till skolskjuts?

Rätt till skolskjuts avgörs av färdvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Ansökan om skolskjuts i Älmhults kommun kan endast göras för elever som är folkbokförda i kommunen. Är eleven folkbokförd i en annan kommun behöver du ansöka om skolskjuts i kommunen där eleven är folkbokförd.

Färdvägens längd

För att en elev ska få skolskjuts ska avståndet från elevens skola vara längre än följande:

  • För elev i årskurs F-3: 2 km
  • För elev i årskurs 4-5: 3 km
  • För elev i årskurs 6-9: 4 km

Ovanstående gäller utanför tätortsområde. Till exempel kan en elev i årskurs 2 som bor i Älmhults tätort inte få skolskjuts, trots att avståndet från hemmet till skolan är längre än 2 kilometer.

Avstånd till hållplats

En elev som åker skolskjuts hämtas vid en bestämd påstigningsplats. Avståndet från elevens hem till denna påstigningsplats ska inte vara längre än följande:

  • För elev i årskurs F-3: 1 km
  • För elev i årskurs 4-5: 2 km
  • För elev i årskurs 6-9: 3 km

Elevresor gymnasiet

Alla gymnasieelever som går på Haganässkolan, samt alla gymnasieelever folkbokförda i Älmhults kommun oavsett vilken skola de tillhör, kan ansöka om skolbiljett med reseapp eller resekort till och med det året de fyller 20 år.

Elevresor gymnasiet

Växelvis boende

När en elev till separerade vårdnadshavare, med gemensam vårdnad, bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna brukar man tala om växelvis boende. Om båda vårdnadshavarna bor i Älmhults kommun har eleven möjlighet att ansöka om skolskjuts från båda vårdnadshavarna, om kraven för skolskjuts är uppfyllda från respektive adress.

Väntetid och restid

Kommunen strävar efter att hålla väntetider i samband med skolskjuts på en rimlig nivå. Målsättningen är att väntetiden ska vara maximalt 60 min per dag och att restiden inte ska överstiga 120 min per dag.

Skolskjutsregler Älmhults kommun

Frågor och svar skolskjuts

Måste jag meddela om jag flyttar under pågående läsår?

Logga in i skolskjutsportalen och meddela från och med när ni flyttar. Skolskjuts avslutas. Behöver ni skolskjuts från den nya adressen lämnar ni in ny ansökan.

Får jag skolskjuts från fritids?

Vid särskilda skäl finns det möjlighet att ansöka om skolskjuts till och från fritids. Gäller då mellan skola och förskola där vårdnadshavare ansvarar för att lämna och hämta upp sitt/sina barn.

Ansökan görs inför varje nytt läsår och beslutas i utbildningsnämndens arbetsutskott. Gäller de som har behov av skjuts utanför den ordinarie skolskjutsen.

Här kan du ansöka om fritidsskjuts Länk till annan webbplats.

Får jag skolskjuts inom tätorterna Diö, Liatorp eller Älmhult?

Skolskjuts beviljas inte inom tätorterna.

Mitt barn har modersmålsundervisning och behöver skjuts dit och tillbaka till skolan, hur gör jag?

Ansökan görs på särskild blankett. Använd följande e-tjänst:

Ansökan om skolskjuts till modersmålsundervisning Länk till annan webbplats.

Mitt barn har skadat sig och behöver skolskjuts, hur gör jag?

Ni kontaktar vårt försäkringsbolag.

Olycksfallsförsäkring Älmhults kommun

Vi kommer att flytta, men vill att barnet ska få gå kvar på sin vanliga skola. Vad händer då med skolskjutsen?

Elev som väljer att gå i annan skola än den som kommunen anvisat och beviljats sådant val har rätt till skolskjuts om det inte får ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Blir skolskjutsen dyrare till den valda skolan än till anvisad skola saknas rätt till skolskjuts. Observera att det kan ta upp till 3 veckor innan skolskjuts kan administreras.

Hur fungerar det om vi valt annan skola än vår hänvisningsskola?

Elever som går i en fristående grundskola inom kommunen eller i en annan kommunal skola än hänvisningsskolan och som uppfyller avståndsreglerna har rätt till gratis skolskjuts i det fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Kan förälder få ersättning för att köra sitt barn själv om skolskjutsen inte kommer?

Nej, det kan du inte.

Bussen/taxin kommer sällan i tid, vad ska jag göra?

Om något inte fungerar behöver vi tydlig information med dag, klockslag, fordon, och händelse för att på ett bra sätt kunna utveckla verksamheten. Meddela störningar till Servicecenter.

Mitt barn är hemma sjuk - hur meddelar jag skolskjutsen?

Skicka ett SMS till det telefonnummer som står på reseschemat. Det går till busschauffören. Logga in i skolskjutsportalen för mer information.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?