Barn och elevhälsa

Barn- och elevhälsan arbetar för en lärmiljö som barn och elever kan utvecklas positivt i.

På förskolan har vi barnteam och på en del förskolor även barnhälsoteam där pedagoger kan få tvärprofessionellt stöd. Från och med förskoleklass upp till och med gymnasiet består elevhälsan av rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. Ofta arbetar också andra i hälsoarbetet, i och utanför skolan.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Man mår bra av att lära sig och för att lära sig behöver man må bra! För att göra detta arbetar vi med olika hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vi arbetar till exempel med hälsobesök, motverkar frånvaro i skolan, bidrar med stöd och anpassningar, sprider kunskap om hälsa och sunda levnadsvanor, och arbetar mot kränkande behandling.

Skolan, i samarbete med vårdnadshavare, har möjlighet att tidigt uppmärksamma tecken på ohälsa. Då är det viktigt att våga fråga, reagera och agera. I det förebyggande och hälsofrämjande arbetet har alla vuxna på skolan en viktig roll.

Du är alltid välkommen att kontakta elevhälsan på din skola, för vårdnadshavare med barn på förskolorna kontaktas barnhälsovården vid behov.

Här hittar du kontaktuppgifter till förskolor och skolor:

Skolsköterska och skolläkare

God hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom, utan även en upplevelse av att vara frisk, kunna hantera livets svårigheter, känna meningsfullhet med tillvaron och känna sig behövd (WHO:s definition av Hälsa).

Mål för arbetet

 • att följa elevens utveckling
 • att bevara och förbättra elevens psykiska och fysiska hälsa
 • att erbjuda enklare sjukvårdsinsatser
 • att arbeta för en bra arbetsmiljö för eleven

Vid frågor som rör hälsa kan vårdnadshavare/myndig elev ta kontakt med skolsköterskan som vid behov kontaktar skolläkare.

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats (EMI) arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa. EMI:s viktigaste uppgift är att vara en del av skolans elevvård och därmed undanröja hinder för elevens inlärning. Elevhälsans medicinska insats arbetar bland annat med:

 • förebyggande hälsovård
 • hälsobesök
 • vaccinationer enligt svenska barnvaccinationsprogrammet
 • bedömning av medicinska problem
 • yrkesmedicinsk rådgivning
 • främjande och förebyggande elevhälsoarbete

Skolläkare: Fereshteh Olofsson
Verksamhetschef: Charlotte Ingvarsson
Medicinskt ledningsansvarig (MLA): Marie Pripp

Öppen mottagning

Eleverna är välkomna att besöka skolsköterskans öppna mottagning för stöd och rådgivning. Vid behov kan elev och vårdnadshavare hjälpas vidare till annan instans för ytterligare utredning, stöd eller behandling.

Skolsköterska och skolläkare har sekretess

Elevhälsovårdsjournalen får följa eleven till elevhälsan på en ny skola utan hinder av sekretess inom Älmhults kommun. Överlämnande av elevhälsovårdsjournal till fristående skola eller till annan kommun får bara ske efter samtycke från vårdnadshavare eller elev som uppnått sådan ålder och mognad att denne kan ta ställning ensam eller tillsammans med vårdnadshavare.

Både elever och vårdnadshavare är alltid välkomna att kontakta skolsköterskan på skolan! Alla besök hos och kontakter med skolsköterska och skolläkare dokumenteras enligt lag i elevens datajournal. Kontaktuppgifter till vårdnadshavare finns registrerade och följer datajournalen under hela skoltiden.

Skolpsykolog

Skolpsykolog bidrar med kunskap om barn och ungas utveckling, psykisk hälsa och psykologiska insatser.

Skolpsykologen handleder lärare, ger verktyg och råd till lärarna så att de kan anpassa undervisningen utifrån elevers olika förutsättningar. Skolpsykologen gör, på uppdrag från rektor, utredningar och bedömningar för att öka förståelsen kring elevers lärandesituation. Det är alltid ett ansvar i skolpsykologens profession att bedöma vilken insats som anses relevant. Vid behov kan elev och vårdnadshavare hjälpas vidare till annan instans för ytterligare utredning, stöd eller behandling. Skolpsykologen har sekretess och kontaktas via skolans rektor.

Skolkurator

Skolkuratorn arbetar utifrån ett psykosocialt perspektiv för att öka skolans förståelse för elevens hela situation. Skolkuratorn kan ge generella råd och vägledning i många olika frågor, till exempel om:

 • skolsituation
 • stress
 • kränkande behandling, diskriminering och trakasserier
 • relationer
 • psykisk hälsa
 • missbruk

Skolkuratorn arbetar med frågor om hur skolan bäst ska bemöta elever. Samtalsstöd till enskilda elever är också en del i uppdraget. Om det uppstår konflikter eller andra händelser som berör mer än en enskild elev har kuratorn möjlighet att arbeta med både klasser och personal.

Genom sin specialistkunskap är kuratorn en av huvudpersonerna i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete när det gäller psykosociala frågor. Vid behov hjälper kuratorn till att slussa vidare till rätt person eller myndighet. Kuratorn har alltid sekretess.

Elever och vårdnadshavare är alltid välkomna att kontakta kuratorn på skolan.

Specialpedagogisk kompetens

Lärare med specialpedagogisk kompetens fungerar som stöd i undervisning och bemötande av barn och unga i behov av särskilt stöd. Lärare med specialpedagogisk kompetens gör pedagogiska kartläggningar tillsammans med annan personal. Kartläggningarna är grundläggande för att förskolan/skolan ska kunna identifiera och analysera orsaker till hinder i undervisnings- och lärandemiljöer.

Specialpedagogen har sitt största uppdrag i att stödja skolan med att anpassa miljö och undervisning så den är tillgänglig för alla elever. Speciallärare har ett större uppdrag att stödja eleven direkt i lärandesituationen. Vid stadieövergångar kan lärare med specialpedagogisk kompetens medverka så att överföring av relevant information ges i syfte att se till barnets/elevens bästa.

Elever och vårdnadshavare är alltid välkomna att kontakta förskolan/skolan för funderingar kring lärandesituationen.

Rektor

Rektorn leder och organiserar elevhälsan på skolan. Rektorn följer upp skolans mål och resultat samt leder kvalitets- och arbetsmiljöarbetet. Rektor beslutar även om elevers rätt till särskilt stöd. Du är alltid välkommen att kontakta rektorn på din skola.

Egenvård i förskola och skola

Ibland behöver barn någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin tid i förskolan eller skolan, till exempel hjälp att ta sin medicin eller rörelseövningar. En legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården (till exempel en läkare eller fysioterapeut) kan bedöma om en åtgärd kan utföras som så kallad egenvård. Det innebär att till exempel en förälder, en personlig assistent, skolpersonal eller barnet själv kan utföra åtgärden efter instruktion.

Hälso- och sjukvården bedömer, planerar och dokumenterar

När ditt barn börjar i förskolan eller skolan måste hälso- och sjukvården göra en medicinsk bedömning utifrån de nya förutsättningarna. Det är legitimerad sjukvårdspersonal som bedömer om egenvården kan utföras i skolan/förskolan. Bedömningen kan alltså inte göras av dig som vårdnadshavare. Bedömningen måste därefter dokumenteras och dokumentationen lämnas av dig som vårdnadshavare till skolan.

Vem ansvarar?

Skolan/förskolan har ansvaret för att ditt barn får hjälp med sin egenvård under skoltid, till exempel att ta sin medicin men kan göra detta först då en dokumentation om egenvård från legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården finns för barnet. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att skolan/förskolan får rätt information om barnets egenvårdsbehov genom sådan dokumentation.

Det är inte elevhälsans medicinska del (till exempel skolsköterskan) som har ansvar för att utföra egenvård.

Socialstyrelsens föreskrifter

En bedömning av om en hälso-och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård finns reglerat i Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2009:6). Socialstyrelsen har publicerat ett meddelandeblad som kan vara till hjälp vid bedömningar och utförande av egenvård (nr 6/2013).

Centrala barn- och elevhälsan

Älmhults Kommuns Centrala barn- och elevhälsa består av olika professioner som arbetar i team. I teamet ingår psykologer, specialpedagoger och IKT-pedagoger. Vår målsättning är att arbeta nära enheterna och på rektorns uppdrag stödja de verksamheter vi har. I samverkan med kommunens barn- och elevhälsoteam bidrar vi till att skapa positiva lärmiljöer för alla barn och elever.

Vårt uppdrag är att stärka förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasium och anpassad gymnasieskola genom handledning/konsultation och till viss del erbjuda utbildningsinsatser.

I Centrala barn- och elevhälsan ingår även Älmhults kommuns skolsköterskor samt skolläkare.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?