Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för barn i grundskolan, till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

All fritidshemsverksamhet integreras med skolan, vars lokaler är anpassade och utrustade för denna verksamhet. Eleverna kan vara på fritidshemmet både före och efter skoldagen samt under lov.

Meningsfull fritid

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen.

Lämna och ändra schema

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider. Systemet IST Home Skola är en del av förskolans digitala närvarosystem IST Lämna & hämta.

Läs mer om Lämna och ändra schema

Taxor fritidshem

Har du barn i förskola eller på fritidshem behöver du betala en månadsavgift för platsen. Hur hög avgiften är beror på hushållets sammanlagda inkomst, antalet barn och åldern på barnen, så kallad maxtaxa. Inkomsttaket för 2024 är 56 250 kr.

Om barnen går på fritidshem betalar du per barn som mest:

Taxa fritidshem

Yngsta barnet

1 125 kronor per månad

Näst yngsta barnet

563 kronor per månad

Tredje yngsta barnet

563 kronor per månad


Riktlinjer för fritidshem

Reglerna nedan är beslutade i utbildningsnämnden 2023-03-01.

Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola. Utbildning i fritidshem ska erbjudas i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvs­arbete eller studier, om eleven har behov av särskilt stöd i form av fritidshem eller ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och i den anpassade grundskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid.

Fritidshem erbjuds

  • Elever vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, Skollagen 14 kap 5 §
  • Elever i behov av särskilt stöd, Skollagen 14 kap 6 §
  • Elever till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, Skollagen 14 kap 7 §

Ansökan om plats

Ansökan om plats görs via e-tjänst eller på blankett som du får via servicecenter.
Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Barn som har en placering i kommunal förskola och börjar i en av kommunens F-klasser får automatiskt plats på fritidshem vid skolstart. Ansökan om plats på fristående fritidshem görs direkt till respektive enhet.

Erbjudande om plats

  • Förtur till fritidshem ges till elever i behov av särskilt stöd för sin utveckling, Skollagen 14 kap 6 §
  • Plats erbjuds vid eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven är placerad. Skollagen 14 kap 10 §

Vårdnadshavare som erbjuds plats till sitt barn ska inom tio kalenderdagar lämna besked via e-tjänst eller till handläggaren om platsen önskas eller inte.

Vistelsetid

Fritidshemmen har öppet mellan kl. 6.30–18.30. Om det finns tillsynsbehov utöver ordinarie öppettider finns en möjlighet att ansöka skriftligt om tid från kl. 06.00, till respektive rektor.

Vistelsetiden för eleven fastställs utifrån inlämnat närvaroschema. Vistelsetid avser vårdnadshavares arbetstid eller studier, restid och rimlig tid för lämning och hämtning. Det innebär att eleven inte lämnas på fritidshemmet när vård­nadshavare är lediga om det inte finns beslut på grund av elevens egna behov eller familjens situation.

Vid ändring av vistelsetid fylls ett nytt schema i via e-tjänst eller via blankett som finns i kommunens servicecenter och lämnas senast 10 kalenderdagar före det att schemat ska gälla. Tillfälliga ändringar av schemat diskuteras med personal på avdelningen.

Föräldraledig eller arbetssökande

Föräldraledig eller arbetssökande vårdnadshavare erbjuds möjlighet till att lämna sitt barn på fritidshemmet 2 schemalagda eftermiddagar per vecka, dock längst till kl. 16.00. Platsen följer skolans läsårstider, vilket innebär att eleverna är lediga på studiedagar. På höst-, jul-, sport-, och påskloven erbjuds eleven att vara på fritidshemmet 2 halva dagar eller 1 heldag.

Vistelsetid under sommarlovet beslutas i samråd med vårdnadshavare, pedagog och rektor utifrån verksamheten och elevens behov. I samband med sommarsemester kan elevens fritidshem stänga verksamheten i 4 veckor. När detta inte sammanfaller med vårdnadshavares semester erbjuds eleven plats på ett annat fritidshem. Även i samband med jul­ledighet kan verksamheten stänga och eleven erbjuds plats på annat fritidshem.

Vårdnadshavare som är hemma på grund av graviditetspeng, egen sjukdom eller syskons sjukdom får lämna barnet enligt schema eller behov. När vårdnadshavare blir sjuk på ”ledig dag” i schemat och inte kan vårda barnet hemma är det tillåtet att lämna barnet de tider som behövs. Efter sjukskrivning längre än 3 månader görs en överenskommelse med enhetens rektor angående vistelsetid.

Kompetensutvecklingsdagar

För att utveckla pedagogernas kompetens och utveckla verksamhetens kvalitet har rektor möjlighet till att stänga fritidshemmet 4 dagar per år. Information om vilka dagar detta sker ska meddelas till vårdnadshavare minst 2 månader i förväg. I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet att i samråd med personalen lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året.

För de som inte kan ordna egen omsorg erbjuds annat alternativ.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är 1 månad och sker via e-tjänst eller skriftligt till handläggaren på utbildningsförvaltningen. Vid byte mellan fritidshem inom Älmhults kommun tillämpas ingen uppsägningstid när placeringen löper utan avbrott.

Uppsägning av plats som avser perioden juni – augusti befriar inte från betalningsansvar om barnet återkommer till fritidshemmet under höstterminen samma år.

Om ingen annan överenskommelse gjorts upphör placeringen på förskolan eller den pedagogiska omsorgen den 31 juli det år barnet börjar förskoleklass eller grundskola och barnet tilldelas automatiskt fritidshemsplats.

Avgift

För varje elev på fritidshem debiteras en fast månadsavgift, 12 månader per år. Faktura skickas i början av varje månad och ska vara betald den sista bankdagen i månaden. Avgiften debiteras från och med placeringsdagen och under uppsägningstiden 1 månad.

Avgiften beräknas enligt maxtaxa.

Uppgifter om vårdnadshavares inkomstförhållanden ska lämnas via e-tjänst eller på blankett som finns i kommunens servicecenter, när eleven är erbjuden plats på fritidshem. När vårdnadshavares inkomst ändras ska detta anmälas via e-tjänst eller via blankett som finns på servicecenter i kommunhuset. Ändring av avgiften sker från och med den månad då inkomständringen började gälla.

När vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av plats för barnet, ska var och en debiteras utifrån respektive hushåll. Två avgifter utgår för ett barn men summan får inte överstiga maxbelopp för ett barn.

När barnets vårdnadshavare bor tillsammans med en person som inte är biologisk förälder till det barn för vilket avgift ska fastställas, är bådas inkomst ändå avgiftsgrundande.

Beslut om avstängning från plats tas när avgiften inte erlagts trots att kravrutinerna fullföljts.

Regulations for leisure-time centres

Decided by the Education Committee 27.11.2019
Valid from March 2023

Each municipality shall offer education at leisure-time centres to students in the municipality's preschool classes, compulsory schools and special schools. Education at leisure-time centres shall be offered to the extant necessary, taking into consideration whether the child's parents/guardians are gainfully employed or studying, the child requires extra support in the form of a leisure-time centre, or it has its own need to attend due to the family's situation in some other respect.

Leisure-time centres supplement the education provided in preschool classes, compulsory schools and special schools. Leisure-time centres are to encourage children's development and learning and offer them meaningful leisure time.

Leisure-time centres are available for

  • Students whose parents/guardians are gainfully employed or studying, or if the child has its own need to attend due to the family's situation in some other respect, Swedish Education Act, Chapter 14, section 5
  • Student in need of special support, Swedish Education Act, Chapter 14, section 6
  • Students up until the spring term of the year they turn 13, Swedish Education Act, Chapter 14, section 7

Application

Applications can be submitted to the Educations department via the e-service or on a form available at the front desk at Kommunhuset.

Children who has a placement in a municipal preschool and starts in a municipal school automatically gets a place at a leisure-time centre when the school start.

The application for a place at an independent leisure-time centre is submitted directly to the facility.

Offer of a place

Pupils requiring special support in their development are given priority when assigning places at leisure-time centres. Swedish Education Act, Chapter 14 section 6.

A place is offered at or as close as possible to the school where the child is attending. Swedish Education Act, Chapter 14, Section 10.

A parent/guardian whose child is offered a place must notify through the e-service or to the administrator within 10 days as to whether or not they require the place.

Attendance hours

Leisure-time centres are open between 06:30 am and 06:30 pm. If there is a need for childcare outside these normal opening hours (from 06:00 am), a written application has to be submitted to the Head of School.

How long the pupil attends on each occasion is determined based on the attendance schedule submitted by the parents/guardians through the e-service or to the administrator. Attendance hours concern the parents/guardians working hours or study hours, travel time and reasonable time for dropping off and collecting the child. This means that the pupil is not left at a leisure-time centre when the parents/guardians is not working or studying, unless the child has its own need to attend due to the family's situation in some other respect.

In the event of change in attendance hours, a new schedule is filled in and sent through the e-service or by filling in a form available at the front desk at Kommunhuset. Schedule changes should be submitted at least 10 days before the new schedule begins to apply. Temporary changes in the schedule are to be discussed with the staff at the leisure-time centre.

Parents/guardians on parental leave or who are jobseekers are offered to leave their child at a leisure-time centre on two scheduled afternoons per week but must collect them no later than 04:00 pm. The schedule for the place follows the school year, which means that pupils a free on the Skills development days.

On the Autumn-, Christmas-, Sports- and Easter Breaks the pupils have the opportunity to attend a leisure-time centre for 2 half-days or 1 full day.

Attendance during the Summer Break is agreed in consultation between the parents/guardians, teacher and Head of School based on the needs of the pupil.

During the Summer Break the child's leisure-time centre may close for four weeks. If this period does not coincide with the parents/guardians holiday, the child is offered a place at another leisure-time centre. This may also be the case during the Christmas Break.

In order to develop the skills of the teachers and improve the quality of the unit, the Head of School has the opportunity to close the leisure-time centre on four days per year. Information about the days when this will occur shall be provided to the parents/guardians at least two months in advance.

To the greatest extent possible, the parents/guardians is encouraged to arrange for childcare themselves on these days. As compensation, the parents/guardians are offered to leave their child on any other 4 additional days per year, after consulting with staff.

For those who cannot arrange their own childcare will be offered another alternative.

A child of a parent/guardian who is at home due to pregnancy, illness or illness of the child's sibling may attend as scheduled or when necessary. When the parent/guardian is ill on a ”day off” in the schedule and is unable to take care of the child at home, the child is permitted to attend during the hours required. If the parent/guardian is off sick more than 3 months, an agreement is made with the unit's Head of School regarding attendance hours.

Cancellation of a place

The period of notice for cancellation of a place is 1 month and notice is given through the e-service or in writing to the administrator at the Educations department.

When switching between leisure-time centres within Älmhult municipality no period of notice applies when there is no interruption in the placement.

Cancellation of the place for the period from June to August does not provide exemption from the obligation to pay for the childcare during that time if the child returns to the leisure-time centre during the autumn term of the same year.

Unless otherwise agreed, the placement at the preschool or other pedagogical activities ceases on 31 July of the year when the child starts in preschool class or compulsory school and the child is automatically allocated a place at a leisure-time centre.

Fees

A fixed monthly fee is charged for each child with a place at a leisure-time centre. An invoice is sent at the beginning of each month, 12 months of the year and must be paid by the last banking day of the month. The fee is charged as of the placement date and during the period of notice 1 month.

The fee is calculated in accordance with the maximum fee.

Information on the income of parents/guardians shall be submitted through the e-service or on a form available at the front desk at Kommunhuset when the child is offered a place at a leisure-time centre.

In the event of a change in the income of parents/guardians, this should be submitted through the e-service or on a form available at the front desk at Kommunhuset. The change in fee comes into effect as of the month when the change in income began to apply.

When the parents/guardians have shared custody and the child lives alternately at both parents/guardians and both need child care, each of them is to be charged based on their respective household income. Two fees are thus payable for one child, but the sum of these may not exceed the fee ceiling for one child.

When the child's parents/guardians lives with a person other than the biological parent of the child for whom the fee is to be determined, the incomes of both parties still form the basis for the fee.

A decision on expulsion from a place is made when the fee has not been paid despite a final demand being issued.

Fees

Children

Maximum fee

Child 1

SEK 1 125

Child 2

SEK 563

Child 3

SEK 563

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?