Styrning av grundskolan

Det finns ett stort antal lagar och riktlinjer som handlar om den pedagogiska verksamheten i grundskolan.

Lagarna och riktlinjerna innehåller bland annat mål och prioriteringar som styr grundskolans arbete och som ska garantera att alla barn får en lika bra grundskola.

FN:s barnkonvention

På det globala planet anger FN:s barnkonvention de rättigheter som alla barn i världen ska ha. Sverige har förbundit sig att följa konventionen och skolan har en stor del i att förverkliga den.

UNICEF - FN:s barnkonvention Länk till annan webbplats.

Läroplaner

Grundskolans läroplan är beslutade av regeringen och ska följas av alla grundskolor. I läroplanen beskrivs skolans samlade uppdrag och utifrån det vilka förväntningar som du kan ha på skolans verksamhet.

Den samlade läroplanen för grundskolan innehåller tre delar:

  1. Skolans värdegrund och uppdrag
  2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
  3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Skollagen och skolförordningar

Skollagen är beslutad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna för skolan samt de rättigheter och skyldigheter som elever och vårdnadshavare har. Det finns också ett antal skolförordningar som beslutas av regeringen och som ska följas på samma sätt som lagar.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?