Skolplikt och frånvaro

Från förskoleklass har alla elever i grundskola och anpassad skola skolplikt. Det innebär att de har rätt och skyldighet att ta del av undervisningen.

Vad innebär skolplikt?

Alla barn som är bosatta i Sverige måste gå i skolan, från det år barnet fyller 6 år till 16 år. Det kallas för skolplikt och innebär en rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar. Skolplikten innebär också en skyldighet att närvara och delta i utbildningen.

Om skolplikt på Skolverket Länk till annan webbplats.

Skolan och vårdnadshavarens ansvar

Ansvaret för att skolplikten uppfylls är delat.

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavare har enligt skollagen ett tydligt ansvar för att se till att barnet kommer till skolan och deltar i utbildningen. Det innebär att man inte kan hålla barnet hemma, eller av andra anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan. Som exempel, brister vårdnadshavaren i sitt ansvar om man väljer att ta barnet från skolan trots att ansökan om ledighet inte har beviljats.

Skolans ansvar

Skolan är skyldig att kontrollera att eleverna är i skolan. Skolan ska kontakta hemmet när eleven är frånvarande och vårdnadshavaren inte har anmält frånvaron, men även när eleven är frånvarande under längre tid, exempelvis vid sjukdom.

Skolans ansvar är att tillgodose elevens rätt till utbildning. Det innebär att skolan ska:

  • Skyndsamt utreda orsakerna till elevers frånvaro, oavsett om frånvaron är anmäld eller inte.
  • I samverkan med vårdnadshavare och andra myndigheter besluta om konkreta åtgärder med målet att eleven ska komma till skolan och delta i undervisningen. Dessa åtgärder ska följas upp och vid behov tas nya beslut.
  • Se till att samverkan fungerar mellan skola och hem och andra myndigheter.

Vid lång eller upprepad frånvaro

När en elev har, eller har haft, längre eller upprepad frånvaro och därför gått miste om utbildning, måste skolan ta reda på vad frånvaron beror på. I samband med det startar skolan en utredning där syftet är att tillsammans med eleven och vårdnadshavarna komma fram till hur närvaron ska öka och eleven ska få den utbildning hen har rätt till. Skolan måste alltid underrätta skolhuvudmannen, barn- och skolnämnden, när de öppnat en utredning om längre eller upprepad frånvaro.

Handlingsplan lång eller upprepad frånvaro Pdf, 1.2 MB.

Anmäla frånvaro

Vid sjukdom eller kortare frånvaro av annat slag, exempelvis tandläkarbesök, måste frånvaron anmälas till skolan. Som vårdnadshavare sjukanmäler och anmäler du ditt barns frånvaro i IST Administration som du hittar via Skolportalen. Inloggning sker via BankID.

Om du inte har BankID anmäler du frånvaro via ditt barns skolexpedition.

Skolportalen Älmhults kommun

Ansöka om ledighet

Det är viktigt för ditt barn att vara i skolan så mycket som möjligt. En elev kan dock få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Finns det synnerliga skäl kan eleven få ledigt en längre tid. Ansök om ledighet i god tid. Ledigheter längre än 10 dagar beslutas av rektor.

Ansökan om ledighet för elev ifrån skolan Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?