Fristående förskolor & skolor

Här hittar du information om fristående förskolor och skolor i Älmhults kommun.

Älmhults kommun välkomnar föräldrar, föreningar, organisationer och företag att vara med och göra Älmhults skolbarnomsorg stimulerande, omväxlande och positiv för barnen.

Är du intresserad av att starta upp och driva en enskild verksamhet? Då kan du ansöka om att starta en fristående verksamhet och få ett godkännande av Älmhults kommun.

Vem kan starta enskild verksamhet?

Enskild verksamhet kan startas i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Huvudman för enskild verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ.

Krav på verksamheten

Verksamheten ska godkännas för att säkerställa god kvalitet och säkerhet. Här ser du de krav som ställs:

 • Personalen och lokalerna ska vara lämpliga för verksamheten
 • Barngrupperna ska ha lämplig storlek
 • Verksamheten ska vara öppen för alla barn

Älmhults kommun har ansvaret för att utöva tillsyn över de enskilda verksamheterna inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Barnomsorgspeng

Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag som betalas ut till den som öppnar och driver en verksamhet. Syftet är att öka föräldrarnas valfrihet och möjlighet att välja olika former av pedagogiska verksamheter. Med barnomsorgspeng skapas nya förutsättningar för att starta olika former av verksamheter.

Vad betyder barnomsorgspengen för dig som förälder?

Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett vilken typ av barnomsorg du väljer; kommunal eller enskild. Barnomsorgspengen gäller för godkänd förskoleverksamhet och fritidshem samt godkänd enskild pedagogisk omsorg.

Välj kommun själv i mån av plats

Som förälder har du rätt att söka barnomsorg i annan kommun än den där du bor, du har också rätt att söka barnomsorg som anordnas av någon annan än kommunen.

Fristående skolor i Älmhults kommun

Virestad friskola åk F-6

Starta fristående verksamheter

Om du vill starta fristående förskola eller fristående pedagogisk omsorg ansöker du om det hos Älmhults kommun som kontrollerar att verksamheten uppfyller de kvalitets- och säkerhetskrav som finns för barnomsorgen. Kommunen är också den myndighet som kontrollerar att verksamheten lever upp till de krav som ställs.

Ansökan om enskild verksamhet: förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats.

Tilläggsbelopp

Alla förskolor och skolor har enligt skollagen skyldighet att ge stöd åt barn och elevers i behov av särskilt stöd. Resurser för detta är inkluderat i grundbeloppet.

Tilläggsbeloppet är avsett att ge fristående verksamheter möjligheter till särskilt ersättning till barn/elev som har ett mycket omfattande behov av särskilt stöd. Stödåtgärder som sätts in ska vara extraordinära. Ersättning för stödet ska vara omedelbart kopplat till det enskilda barnet/eleven och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar.

De grundläggande kraven för att tilläggsbelopp ska beviljas, det vill säga att barnet/eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd, är högt ställd. För att behovet ska anses vara omfattande och stödåtgärderna extraordinära krävs att stödbehoven och de insatta stödåtgärderna ska vara frekventa och kontinuerliga.

Målgrupper för tilläggsbelopp

 • Barn/elever med bestående grava fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar till exempel rörelsehinder, hörselnedsättning eller synnedsättning.
 • Barn/elever med medicinska/somatiska svårigheter till exempel svår allergi, epilepsi eller diabetes.
 • Neuropsykiatriska och/eller betydande sociala svårigheter där riskinslag föreligger för dem själva eller för andra personer i deras omgivning. Svårigheterna ska vara omfattande och medföra behov av extra insatser större delen av dagen.

Tilläggsbeloppet är avsett för stödinsats som är att betrakta som extraordinär. Förskolan/skolan ska inte räkna med att tilläggsbeloppet ska täcka hela stödinsatsen.

Barnet/eleven har rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte.

Ansökan och arbetsgång för tilläggsbelopp

 1. Tilläggsbelopp kan sökas fortlöpande under innevarande läsår. För barn/elever som sedan tidigare haft tilläggsbelopp och där behov kvarstår, ska en ny ansökan göras senast fredag vecka 16 och målsättningen är att verksamheten får beslut före midsommar. Detta gäller även elever som verksamheten har kännedom om, där det finns behov av att söka tilläggsbelopp inför nästkommande läsår.

 2. För att göra en ansökan kontaktas Servicecenter för att få en länk till ansökan på nedan e-post: info@almhult.se
 3. Ansökan beviljas tidigast från den månad ansökningen kommit in.

 4. Ansökan handläggs av Centrala barn- och elevhälsan. Möjlighet till möte mellan Älmhults kommun och den fristående verksamheten erbjuds vid behov och verksamheten ges möjlighet att utveckla sin ansökan.

 5. Besluten fattas av verksamhetschefen för Centrala barn- och elevhälsan.

 6. Insynsbesök enligt skollag 10 kap 41§ bokas för uppföljning av beviljade tilläggsbelopp och genomförs av specialpedagog från Centrala barn- och elevhälsan.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?