Släggan 4 med flera

Planering för en utökad och mer flexibel användning av marken.

Planområdeskarta för planområde Släggan m.fl.

Karta som visar planområdet för Släggan 4 m.fl. Planområdet är markerad med röd streckad linje. Gula linjer visar fastighetsgränser och gul text visar de fastigheter som ingår i detaljplanen.

Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2024 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Släggan 4 m.fl.

Detaljplanen är under steget: uppdrag

Planens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en expansion av industrier och verksamheter med tillhörande allmänna platser så som gator och naturmark med dagvattenhantering.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i södra Älmhults tätort i det delvis utbyggda industri- och verksamhetsområdet Norra Froafälle. Öster om planområdet ligger Sydostlänken och väg 23. I söder och väster ligger flera utbyggda industrier och verksamheter. Norr om planområdet ligger villor.

Planhandlingar

Plan PM för Släggan med flera Pdf, 2.1 MB.

Synpunkter och frågor?

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?