Hemsjukvård, rehabilitering & hjälpmedel

Information om hemsjukvård, rehabilitering & hjälpmedel.

Hemsjukvård

Om du inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, kan du ha rätt till hemsjukvård. Alla kommuninvånare, oavsett ålder och boende, kan ha rätt till hemsjukvård.

Under både kortare och längre perioder kan du få hjälp med hälso- och sjukvårdsinsatser, exempelvis:

 • såromläggning
 • medicinering
 • provtagning
 • utprovning av inkontinensprodukter

Så får du hemsjukvård

Om du behöver sjukvård i hemmet kontaktar du oss. Du får då tala med en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast som jobbar i det område där du bor. Sjukvårdspersonal bestämmer sedan en träff med dig för att bedöma om du har rätt till hemsjukvård eller inte.

Hemsjukvård ingår för dig som bor i ett av kommunens särskilda boenden.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift för hemsjukvården. Avgiften ingår inte i Region Kronobergs högkostnadsskydd. Hur stor avgiften är beror på din inkomst och hur mycket hjälp du behöver. Du får ett brev med ett beslut som talar om hur mycket din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in dina inkomstuppgifter på en särskild blankett.

Mer information om avgifterna

Överenskommelse med regionen

Hemsjukvård är en hälso- och sjukvårdsinsats. Överenskommelsen innebär att hemsjukvård ges i den enskildes bostad. De personer som av psykiska eller fysiska hälsoskäl inte kan ta sig till vårdcentral kan ha rätt till hemsjukvård. Beslutet bedöms och tas av en sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård.

Hemsjukvård består som regel av långvariga insatser med stort behov av omvårdnad. Det ingår även medicinska insatser som ibland kan likna insatserna inom sjukhusvården.

Personen som ska få hemsjukvård blir registrerad inom den kommunala hälso- och sjukvården. Personen i fråga får en personlig omvårdnadsplan.

Kriterier för bedömning

För att en person ska vara berättigad till hemsjukvårdsinsatser måste nedanstående två grundkriterier vara uppfyllda:

Det ska finnas ett behov av hälso- och sjukvård

Läkare i primärvård eller slutenvård och sjuksköterska i den kommunala vården bedömer hälso- och sjukvårdsbehovet. Sjuksköterska bedömer hälso- och sjukvård inom distrikts-/sjuksköterskans kompetensområde. Till exempel viss sårvård, behandling av vissa hudåkommor, utfärdande av recept på inkontinenshjälpmedel, viss vaccinationsverksamhet.

En bedömning ska göras av om insatsen ska tillgodoses i hemmet.

Bedömningen av om en person är berättigad till hälso- och sjukvård i hemmet görs av sjuksköterskan i den kommunala vården. Bedömningen följs enligt riktlinjerna i överenskommelsen mellan kommunerna och Region Kronoberg.

En person är hemsjukvårdspatient så länge hen har en aktuell vårdplan. När en hälso- och sjukvårdsinsats avslutas, eller insatsen inte längre enligt sjuksköterskans bedömning bör utföras i hemmet, avslutas patienten som hemsjukvårdspatient. Om nytt behov av hälso- och sjukvård uppkommer ska ny bedömning göras enligt gemensamma riktlinjer.

Kommunal hemsjukvård är avgiftsbelagd

Samtliga kommuner i länet tar ut en avgift för hemsjukvårdsinsatser. Avgiften varierar mellan kommunerna. Det är viktigt att information ges till den enskilde om vad som gäller i den aktuella kommunen redan innan eller vid vårdplaneringen.

Särskilt boende

Personer som bor i kommunens boenden har rätt till kommunal hemsjukvård om de behöver och önskar.

Personer med trygghetslarm

Det faktum att en person har trygghetslarm påverkar inte bedömningen av om hen är berättigad till hemsjukvårdsinsats.

Ålder

Hemsjukvårdsansvaret omfattar personer i alla åldrar.

Transportmedel

Tillgången till eget fordon eller allmänna kommunikationsmedel påverkar inte bedömningen av om en person är berättigad till hemsjukvård. Regionens sjukresetransport är ett alternativ för alla som av hälsoskäl klarar av att använda sig av den möjligheten. Ekonomiska förutsättningar för att anlita transportmedel påverkar inte heller bedömningen.

Bedömningar och insatser för personer som inte har upprättad eller aktuell vårdplan inom den kommunala hemsjukvården

Brådskande bedömningar vid akuta tillstånd är regionens ansvar. Detta för patienter som inte har upprättad och aktuell vårdplan inom den kommunala hemsjukvården. Alla bedömningar som kräver läkarkompetens är regionens ansvar.

Patienter som kontaktar kommunal hemsjukvård och behöver ovanstående typ av bedömningar ska hänvisas till regionens sjukvård.

Permission

Så länge en patient är inskriven i regionens slutenvård är det regionens ansvar att tillgodose individens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Kontakt till hemsjukvården

Har du frågor kan du ringa eller e-posta hemsjukvården. De har telefontid vardagar 8.00 till 9.00. Övrig tid kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen. De ringer tillbaka dagtid under vardagar.

Rehabilitering i hemmet

Du som inte kan ta dig till vårdcentralen kan vända dig till rehabenheten på kommunen för att få en bedömning av eventuellt behov av träning i hemmet.

Rehabiliteringen kan bestå av träning, rådgivning, behandling eller att prova ut olika former av hjälpmedel. Det är en fysioterapeut eller arbetsterapeut som bedömer om du har behov av rehabilitering och i så fall på vilket sätt. Det är ofta hemtjänstpersonal eller en närstående som får instruktion om din träning och hjälper dig med den.

Hjälpmedel

Det finns många olika hjälpmedel som gör vardagen enklare och säkrare. För dig som bor i Älmhults kommun är det rehabenheten som har ansvaret för de flesta hjälpmedel till dig som är över 18 år.

Vad är ett hjälpmedel?

Ett hjälpmedel ska förebygga, lätta eller uppväga en nedsatt förmåga eller funktion. Det kan vara en rullstol eller en rullator.

Hur får jag ett hjälpmedel?

Du kontaktar kommunens rehabenhet och berättar om ditt behov. En arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast gör sedan ett hembesök. Där bedömer de ditt behov och provar ut eventuella hjälpmedel. Du får instruktioner, information och träning i hur du använder ditt hjälpmedel.

Kostnad

Du får betala en avgift när en arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjukgymnaster eller hjälpmedelstekniker gör ett besök. Du betalar även en avgift för reparation. Hur stor avgiften blir beror på din inkomst och om du har hjälp av till exempel hemtjänst.

Hjälp med rehabilitering ingår för dig som bor i något av kommunens särskilda boenden. För dig som bor i ordinärt boende tar vi ut en avgift. Hur stor avgiften blir beror på din inkomst och om du har hjälp av till exempel hemtjänst.

Taxor och avgifter inom vård och omsorg

Du hittar mer information om avgifterna för besök av arbetsterapeut eller fysioterapeut eller sjukgymnast här

Besök av syn- och hörselinstruktör kostar ingenting.

Hjälpmedel du köper själv

Hösten 2020 togs det ett politiskt beslut om att ta bort vissa hjälpmedel ur förskrivningsbart sortiment. Beslutet började gälla 1 januari 2021 och avser:

 • Duschstol
 • Duschpall
 • Badbräda
 • Strumppådragare
 • Griptång
 • Käpp, kryckor, gåbock
 • Förhöjningsdynor
 • Kildynor

Vi kommer att ha några exemplar för utprovning vid hembesök av hjälpmedel som du köper själv men dessa tas tillbaka efter utprovning. Du får inte låna några hjälpmedel i väntan på att du köper eget hjälpmedel.

Har du redan något av ovan nämnda hjälpmedel förskrivet får du behålla det.

Rehabenheten kan ge tips på var du kan köpa produkter och hjälpmedel som underlättar för dig i vardagen.

Reparation och återlämning av hjälpmedel

Om ditt hjälpmedel som du har fått eller lånat av kommunen behöver repareras kontaktar du rehabenheten.

När du inte behöver ditt hjälpmedel längre återlämnar du det på Nicklagården i Älmhult, onsdagar klockan 13.00-15.00.

Du lämnar hjälpmedel vid ingången på Storgatan 4, källarplan som ligger på norra sidan av Nicklagården. Vid vägen ser du skyltar med texten ”återlämning av hjälpmedel” samt ”hjälpmedelscentral”.

Skrymmande hjälpmedel, som till exempel lyft- och hygienstol på hjul, hämtar vi gratis. För hämtning av andra hjälpmedel uppstår en avgift.

Kontakt till Rehab

Har du frågor kan du ringa eller e-posta hemsjukvården. De har telefontid vardagar 8.00 till 9.00. Övrig tid kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen. De ringer tillbaka dagtid under vardagar.

Sammanhållen journalföring

Älmhults kommuns hemsjukvård har en sammanhållen journalföring tillsammans med Region Kronoberg.

Sammanhållen journalföring innebär att när du får vård av vårdpersonal i hemsjukvården har personalen möjlighet att få tillgång till uppgifter i journaler som förs hos region Kronoberg. Regionen har samma möjlighet att ta del av det som kommunens personal skriver. En symbol i din journal visas för andra vårdgivare att du är inskriven i hemsjukvården.

Som patient har du rätt att stå utanför sammanhållen journalföring och rätt att spärra dina uppgifter. Du som önskar kan också begära ett loggutdrag från din journal. Då kontaktar du kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska eller använder blanketten härunder:

Begäran om loggutdrag Länk till annan webbplats.

Läs mer om regler och rättigheter om sammanhållen journalföring Länk till annan webbplats.

Spärra uppgifter

Du kan välja att spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga i din journal. Du kan däremot inte spärra uppgifter för dina barn.

Om du vill spärra dina uppgifter använder du vår e-tjänst:

Spärra uppgifter i din journal från hemsjukvården Länk till annan webbplats.

Samtycke

Det är bara vårdpersonal som har en vårdrelation med dig som får ta del av uppgifterna i din journal. Personalen måste fråga dig och få ditt medgivande till att läsa din journal från andra vårdgivare. Tala med din sjuksköterska om du inte vill vara med i sammanhållen journalföring eller om du vill spärra dina uppgifter mellan vårdenheter.

Om du inte kan ge ditt samtycke

All behörig vårdpersonal får ta del av spärrade uppgifter om du på grund av sjukdom eller medvetslöshet inte kan lämna ditt medgivande. Detta gäller när det är fara för ditt liv och hälsa.

Loggkontroll

Varje gång någon läser i en elektronisk journal registreras detta. Älmhults kommun genomför loggkontroller för att kontrollera att ingen obehörig läst din journal.

Inre sekretess

En vårdgivare kan välja att inte publicera uppgifter från en särskild enhet i den sammanhållna journalen. I Älmhults kommun finns ingen sådan inre sekretess.

Syn- och hörselinstruktör

Syn- och hörselinstruktören arbetar över hela kommunen och gör hembesök oavsett boendeform. Besöken är kostnadsfria.

Om du har en syn- eller hörselnedsättning och är över 18 år kan du få information, råd och stöd från kommunens syn- och hörselinstruktör.

Du kan till exempel få hjälp med:

 • information om och träning på att använda syn- eller hörselhjälpmedel av en syn- och hörselinstruktör
 • träna förflyttningsteknik inom- och utomhus
 • träning för att lättare klara din vardag

Synskadades Riksförbunds lokalförening Länk till annan webbplats.

Vi kan vara ett stöd i kontakten med synhabiliteringen och audionommottagningen samt tipsa dig om föreningar eller aktiviteter som kan vara intressanta.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 30 jan kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?