Anslagstavla

På kommunens digitala anslagstavla publicerar vi tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-06-22
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletUtbildningsförvaltningen, kommunhuset, plan 5
  Länk till protokollProtokoll UN 2022-06-22.pdf Pdf, 739.4 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 2. Protokoll Miljö- och bygnämnden 2022-06-20
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Förvaringsplats för protokolletMiljö- och byggförvaltningen, kommunhuset, plan 4
  Länk till protokoll2022-06-20 Protokoll miljö- och byggnämnden.pdf Pdf, 1.1 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Tekniska nämndens sammanträdesprotokoll 2022-06-27
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer61-64
  Förvaringsplats för protokolletTekniska förvaltningen, kommunhuset, plan 2
  Länk till protokollTekniska nämndens sammanträdesprotokoll 2022-06-27.pdf Pdf, 389.7 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 4. Antagande av upphävande av del av detaljplan ”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län”
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)

  Kommunfullmäktige har antagit Upphävande av del av detaljplan ”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län”, vid sammanträde den 20 juni 2022.

  Beslutet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla, 23 juni 2022.

  Alla handlingar finns tillgängliga på kommunens webbplats:

  Upphävande av del av detaljplan i Häradsbäck

  De sakägare som under samråd och/eller granskning skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, får överklaga planen efter antagandet.

  Överklagande ska ställas till Mark- och miljödomstolen men lämnas in eller skickas till:
  Älmhults kommun, Kommunfullmäktige
  Box 500
  343 23 Älmhult

  Vänligen märk ditt ärende med ”Överklagan av upphävande av del av detaljplan ”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län”, Ärendenr: KS 2021/173”.

  För att överklagandet ska kunna prövas måste skrivelsen ha inkommit till kommunfullmäktige senast 14 juli 2022. Kommunen sänder skrivelsen vidare till mark- och miljödomstolen om det har kommit in i rätt tid.

  Den som överklagar ska i skrivelsen ange vilket beslut som överklagas och varför beslutet anses felaktigt. Skrivelsen ska vara undertecknad med namnförtydligande och uppgifter om postadress och telefonnummer. Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet.

  23 juni 2022

  Kommunledningsförvaltningen

 5. Antagande av detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund, Älmhult, Älmhults kommun
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)

  Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund, Älmhult, Älmhults kommun, vid sammanträde den 20 juni 2022.

  Beslutet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla, 23 juni 2022.

  Alla handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida:

  Äskya 1:27, Furulund

  De sakägare som under samråd och/eller granskning skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, får överklaga planen efter antagandet.

  Överklagande ska ställas till Mark- och miljödomstolen men lämnas in eller skickas till:
  Älmhults kommun, Kommunfullmäktige
  Box 500
  343 23 Älmhult

  Vänligen märk ditt ärende med ”Överklagan av detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund, Älmhult, Älmhults kommun, Ärendenr: KS 2020/112”.

  För att överklagandet ska kunna prövas måste skrivelsen ha inkommit till kommunfullmäktige senast 14 juli 2022. Kommunen sänder skrivelsen vidare till mark- och miljödomstolen om det har kommit in i rätt tid.

  Den som överklagar ska i skrivelsen ange vilket beslut som överklagas och varför beslutet anses felaktigt. Skrivelsen ska vara undertecknad med namnförtydligande och uppgifter om postadress och telefonnummer. Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet.

  23 juni 2022

  Kommunledningsförvaltningen

 6. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2022-06-20
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer110-124
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, kommunhuset, plan 3
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollKommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2022-06-20.pdf Pdf, 1.3 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 7. Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2022-06-22
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer114-128
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, kommunhuset, plan 4
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollSocialnämndens sammanträdesprotokoll 2022-06-22.pdf Pdf, 932.3 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 4 timmar och 0 minuter)
 8. Socialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2022-06-22
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens utskott
  Paragrafer161-165
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, kommunhuset, plan 4
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollSocialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2022-06-22.pdf Pdf, 246.6 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 4 timmar och 0 minuter)
 9. Utbildningsnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2022-06-08
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämndens utskott
  Förvaringsplats för protokolletUtbildningsförvaltningen, kommunhuset, plan 5
  Länk till protokollProtokoll UNUT s 1-4 2022-06-08.pdf Pdf, 149.1 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 10. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-06-14
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, kommunhuset, plan 3
  Länk till protokollKommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-06-14.pdf Pdf, 1.5 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 11. Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors sammanträdesprotokoll 2022-06-13
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
  Paragrafer42-48
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, kommunhuset, plan 4
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollGemensamma nämnden för familjerättsliga frågors sammanträdesprotokoll 2022-06-13.pdf Pdf, 647.5 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)

Varje medlem av Älmhults kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det sker genom ett skriftligt överklagande av beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från kommunens tillkännagivande på anslagstavlan och ska innehålla alla grunder för överklagan. Grunder som inkommer efter tre veckor beaktas ej vid förvaltningsrättens bedömning.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 4 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll