Kommunala rådgivande organ

I de kommunala råden ingår representanter från både kommunen och andra organisationer som pensionärsföreningar, handikappföreningar och liknande.

I Älmhults kommun finns tre kommunala råd med olika inriktningar. Råden fungerar som mötesplats för överläggningar och ömsesidig information mellan rådsledamöterna och deras organisationer och kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett samrådsorgan för överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer och kommunens styrelse och nämnder.

Reglemente för pensionärsrådet antogs av kommunfullmäktige 2020-01-27, § 12.

Uppgifter

Pensionärsrådet ska vara ett referensorgan i frågor som rör pensionärer.

Pensionärernas representanter har i KPR möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. Representanterna kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet.

Kommunens företrädare ska informera KPR om de planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna. Kommunen ska hämta in synpunkter i så tidigt skede att KPR:s synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd.

Sammansättning

KPR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Riksorganisation för pensionärer som genom sin lokalförening driver organiserad verksamhet inom kommunen erbjuds att vara representerad i rådet.

Organisation som ingår i det kommunala pensionärsrådet ska, före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs, lämna förslag till kommunstyrelsen på ledamöter och ersättare.

Kommunstyrelsen utser politiska ledamöter/ersättare varav minst en ska vara ledamot i kommunstyrelsen och minst en vara ledamot i socialnämnden.

Här kan du se vilka förtroendevalda som har uppdrag i Kommunala pensionärsrådet Länk till annan webbplats.

Reglemente pensionärsrådet

Här kan du ta del av och läsa reglementet för kommunala pensionärsrådet.

Reglemente Kommunala Pensionärsrådet Pdf, 515.6 kB.

Protokoll pensionärsrådet

Har du synpunkter, förslag eller frågor till pensionärsrådet?

Kontakta kommunala pensionärsrådets ordförande. Du kan kontakta rådets sekreterare genom att skicka e-post till kommunstyrelsen.Kommunstyrelsen, ks@almhult.se

Ordförande

Personuppgiftshantering när du skickar e-post till kommunen

När du skickar e-post till kommunen hanterar vi dina personuppgifter. I de flesta fall måste vi spara ditt e-postmeddelande under en tid för att handlägga din fråga eller för att vi måste spara det som en allmän handling. Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras i ditt ärende och dina rättigheter kan du fråga din handläggare eller läsa här.Om personuppgiftshantering i Älmhults kommun

Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) är ett samrådsorgan och en referensgrupp utan egen beslutanderätt. Rådet arbetar utifrån de lagar som gäller och FN:s standardregler som slår fast att alla människor, oavsett funktionsvariation, har rätt till högsta möjliga grad av självständighet och oberoende. Samhället har det grundläggande ansvaret för att denna rätt tillförsäkras.

Reglemente för tillgänglighetsrådet antogs av kommunfullmäktige 2020-01-27, § 11.

Uppgifter

KTR är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och Älmhults kommun. KTR ska följa den allmänna utvecklingen när det gäller nya forskningsrön, resurser och avsikter inom sitt område samt vara en mötesplats för opinionsbildning och kunskapsspridning.

KTR fungerar som referensorgan vid genomförande och uppföljning av planen för ökad tillgänglighet i Älmhults kommun. KTR behandlar aldrig enskilda personärenden utan är rådgivande till och förser kommunen, regionen, statliga organ och övriga berörda med synpunkter och förslag i aktuella och generella frågor inom handikappområdet.

Sammansättning

KTR består av en ledamot och en ersättare från var och en av de handikapporganisationer som har verksamhet i Älmhults kommun. Ledamöterna företräder i rådet sina respektive organisationer.

Organisation som ingår i det kommunala tillgänglighetsrådet ska i samband med ny mandatperiod anmäla uppgifter om ledamot och ersättare till Älmhults kommun.

KTR består också av en ledamot och en ersättare från socialnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Representanter från övriga kommunala nämnder utses, efter beslut av ordföranden, när frågor som rör deras verksamhet blir aktuella. Detsamma gäller för de aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Val till KTR sker i samband med ny mandatperiod.

Här kan du se vilka förtroendevalda som har uppdrag i Kommunala tillgänglighetsrådet Länk till annan webbplats.

Dokument tillgänglighetsrådet

Här kan du ta del av och läsa reglementet för kommunala tillgänglighetsrådet samt planen för ökad tillgänglighet i Älmhults kommun.

Protokoll tillgänglighetsrådet

Har du synpunkter, förslag eller frågor till tillgänglighetsrådet?

Kontakta kommunala tillgänglighetsrådets sekreterare genom att skicka e-post till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen, ks@almhult.se

Personuppgiftshantering när du skickar e-post till kommunen

När du skickar e-post till kommunen hanterar vi dina personuppgifter. I de flesta fall måste vi spara ditt e-postmeddelande under en tid för att handlägga din fråga eller för att vi måste spara det som en allmän handling. Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras i ditt ärende och dina rättigheter kan du fråga din handläggare eller läsa här.Om personuppgiftshantering i Älmhults kommun

Strategiskt brottsförebyggande rådet

Strategiskt brottsförebyggande rådet är ett samrådsorgan med uppdraget att hitta brottsförebyggande insatser utifrån åtgärdsplanen i kommunens brottsförebyggande arbete.

Reglemente för brottsförebyggande rådet antogs av kommunfullmäktige 2023-05-29, § 79.

Uppgifter

Strategiskt brottsförebyggande rådets uppdrag är att, utifrån ett kunskapsbaserat underlag, identifiera och ta ställning till behovet av brottsförebyggande åtgärder samt ansvara för samordningen av det brottsförebyggande arbetet inom kommunen.

Brottsförebyggande rådet får inte behandla ärenden som specifikt berör enskilda på individnivå.

Sammansättning

Strategiskt brottsförebyggande rådet består av kommunstyrelsens arbetsutskott, lokalpolisområdeschef och kommunchef. Föredragande är kommunens kris- & beredskapsstrateg samt kommunpolis. Sekreterare i rådet är kommunstyrelsens arbetsutskotts sekreterare.

Befintlig kommunledningsgrupp utgör styrgrupp för kommunens operativa brottsförebyggande råd. Respektive instans ansvarar för att representanters namn och kontaktuppgifter lämnas till sekreteraren.

Här kan du se vilka förtroendevalda som har uppdrag i brottsförebyggande rådet Länk till annan webbplats.

Reglemente brottsförebyggande rådet

Här kan du ta del av och läsa reglementet för brottsförebyggande rådet.

Reglemente brottsförebyggande rådet Pdf, 222.1 kB.

Protokoll brottsförebyggande rådet

Har du synpunkter, förslag eller frågor till brottsförebyggande rådet?

Du kan kontakta rådets sekreterare genom att skicka e-post till kommunstyrelsen.Kommunstyrelsen, ks@almhult.se

Personuppgiftshantering när du skickar e-post till kommunen

När du skickar e-post till kommunen hanterar vi dina personuppgifter. I de flesta fall måste vi spara ditt e-postmeddelande under en tid för att handlägga din fråga eller för att vi måste spara det som en allmän handling. Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras i ditt ärende och dina rättigheter kan du fråga din handläggare eller läsa här.Om personuppgiftshantering i Älmhults kommun

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?