Riktlinjer och avgifter

Barn får vara i förskolan under tiden du arbetar eller studerar. Om du är arbetssökande eller föräldraledig har du rätt att lämna barn på förskolan 15 timmar per vecka.

Ditt barn kan gå i förskolan från det att det har fyllt 1 år till och med hösten det år ditt barn börjar förskoleklass. När ditt barn börjar förskoleklass kan du ansöka om plats på fritidshem, det som kallas fritids.

Verksamhetsformer

Förskola

Varje kommun ansvarar för att utbildning i förskola erbjuds till barn folkbokförda i kommunen. Alla barn vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller föräldralediga har rätt att gå i förskola från att de fyllt 1 år tills de börjar förskoleklass. Plats i förskola är avgiftsbelagd.

Öppen förskola - Familjecentralen Kotten

Öppen förskola är en mötesplats för vårdnadshavare och barn i åldern 0–6 år. I denna avgiftsfria verksamhet kan vårdnadshavare delta i pedagogisk verksamhet tillsammans med sina barn.

Allmän förskola

Alla barn har rätt till Allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Den Allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar 15 timmar i veckan (525 timmar per år). Barnet följer skolans läsårstider och är ledigt under lov- och studiedagar samt förskolans kompetensutvecklingsdagar. Den som har en ordinarie förskoleplacering får en reducering av avgiften från och med september det år barnet fyller 3 år.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn ska även, i andra fall än de som anges ovan, erbjudas förskola eller om de av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Detta regleras i Skollagen 8 kap, 5§ och 7§ samt 14 kap. 6§.

Riktlinjer

Riktlinjerna är utgångspunkt för rektorer och pedagoger att förhålla sig till. Riktlinjerna kan behöva anpassas. Vänd dig till pedagog eller rektor på förskolan, som tar beslut om eventuell anpassning.

Ansökan

Vårdnadshavare och barn som är folkbokförda, på väg att bosätta sig i Älmhults kommun eller av annan anledning önskar plats på förskola i kommunen har rätt att ansöka om plats.

Ansökan registreras hos Utbildningsförvaltningen via e-tjänst. Barnet aktiveras i kö fyra månader innan plats önskas. Ansökan kan med fördel tas emot tidigare. Nyplacering erbjuds ej under semesterperioden vecka 28–31. Placering görs inte heller på jullov. Vi undviker även att placera under juni och december. Det innebär att det inte går att välja önskemål om placeringsdatum under denna tid.

Ansökan om plats på fristående verksamhet

Ansökan till Norlandia förskolor Galaxen görs via utbildningsförvaltningens e-tjänst. Ansökan till Virestad friskola görs direkt till förskolan.

Erbjudande om plats

Plats erbjuds barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga för syskon enligt föräldraledighetslagen samt allmän förskola för barn i åldern 3–5 år.

Inskolning på förskola erbjuds tidigast den dagen barnet fyller 1 år.

Placering

Älmhults kommun har en gemensam kö för alla kommunala förskolor och Norlandia förskolor Galaxen. Detta innebär att skälig hänsyn tas till vårdnadshavares önskemål när placering görs. Garanti kring placering på specifik enhet kan dock inte lämnas.

Du kan ansöka om plats i god tid med du får bara tillgodoräkna maximalt 6 månaders kötid. Du får en bekräftelse att vi tagit emot din ansökan. Du placeras i kö efter anmälningsdatum. Vid samma anmälningsdatum går äldre barn först. Barn med äldre syskon på förskola placeras före barn utan syskon i förskola.

När ett äldre syskon har plats på en förskola har det yngre barnet i familjen förtur till förskolan i mån av plats och om vårdnadshavaren så önskar.

Om den placering du har tackat ja till inte är ditt förstahandsval och du vill omplacera ditt barn måste du göra en ny ansökan.

Den erbjudna platsen ska accepteras inom 10 arbetsdagar via e-tjänst eller till kommunens handläggare. Om svar uteblir tas erbjudandet bort och ny ansökan måste göras.

Första introduktion/inskolningsdag är samma dag som placeringens första dag. Introduktionen/inskolningen planeras i samråd med förskolan och pågår under en till två veckor. Introduktionen/inskolningsperioden är avgiftsbelagd och ska påbörjas inom en månad från erbjudet datum, annars tas erbjudandet bort och ny ansökan måste göras.

Byte av förskola

Ansökan om placering till annan förskola (omplacering) görs genom ny anmälan via e-tjänsten. Byte av förskola sker i augusti eller januari månad och ansökan ska vara gjord senast 1 mars respektive 1 september för att omplacering ska vara möjlig. Inskolningen till ny förskola sköts av vårdnadshavare. Övrig tid på året går nyplacering före omplacering.

Vistelsetid

Förskolor har öppet mellan kl. 06:30-18:30. Om behov finns utöver ordinarie öppettider görs en skriftlig ansökan till ansvarig rektor.

Förskola erbjuds den tid då vårdnadshavare arbetar eller studerar. Som arbetstid/studietid räknas tiden för den av vårdnadshavare som börjar sist på morgonen och slutar först på kvällen, samt skälig restid mellan platsen för förskola och arbetsplatsen/studieplatsen. Stickprovskontroller kan förekomma.

Platsen får nyttjas enligt inlämnade schematider. Barnet får inte lämnas på förskolan när vårdnadshavare är lediga. Förändringar av schema skall registreras i e-tjänsten 10 arbetsdagar innan schemat börjar gälla. Tillfälliga ändringar av schemat diskuteras med personal på avdelningen.

 • Vid skiftarbete och nattarbete görs en överenskommelse med rektor angående barnets vistelsetid.
 • Vid studier ska studieintyg/studieschema uppvisas. Barnets vistelsetid avgörs i samråd med rektor och vårdnadshavare.
 • Vårdnadshavare som är hemma på grund av havandeskapspenning, egen sjukdom eller syskons sjukdom får lämna barnet på förskolan, tider bestäms i samråd med förskolan.
 • Förändring av placeringstid till 15 timmar i veckan görs av vårdnadshavare en månad innan beräknad förlossning eller barns ankomst vid adoption.
 • När vårdnadshavare blir sjuk på ledig dag i schemat och inte kan sköta barnet hemma är det tillåtet att lämna barnet de tider som behövs. Efter sjukskrivning längre än 2 månader görs en överenskommelse med enhetens rektor angående vistelsetid.

Timanställda

Timanställda vårdnadshavare som jobbar som vikarie betalar enligt taxan och erbjuds att lämna sina barn på förskolan de dagar vårdnadshavarna arbetar. Vid längre uppehåll i barnets vistelse på förskolan erbjuds 15 timmar i veckan.

Arbetssökande och föräldralediga

Plats på förskola erbjuds barn till arbetssökande och barn till de som är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen 15 timmar/vecka, skollagen 8 kap. 6§.

Dessa 15 timmar är avgiftsfria för barn som omfattas av allmän förskola (3–5 år). För barn 1–3 år betalas avgift enligt taxa.
Alternativ 1: 3 timmar per dag 5 dagar i veckan 8.00 - 11.00
Alternativ 2: 5 timmar per dag 3 dagar i veckan, tisdag, onsdag, torsdag 9.00-14.00

Avgift enligt taxan gäller båda alternativen.

Allmän förskola för 3 - 5 åringar

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds 3 - 5 åringar från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år, skollagen 8 kapitlet 4§. Förskolan ska omfatta minst 525 timmar om året. Barnet följer skolans läsårstider och är ledigt under lov- och studiedagar samt förskolans kompetensutvecklingsdagar. Schema förläggs på samma sätt som för arbetslösa och föräldralediga.

Kompetensutvecklingsdagar

För att utveckla pedagogernas kompetens och utveckla verksamhetens kvalitet stänger förskolan 4 dagar/år. Information om vilka dagar detta sker ska meddelas till vårdnadshavare minst 2 månader i förväg.

För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det placering på någon annan förskola. Meddela förskolan senast 1 månad innan. Avgiften reduceras ej för dessa dagar.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet att i samråd med personalen lämna sitt barn på 4 andra valfria dagar under året. Barn 1–3 år som går 15 timmar/vecka är lediga under kompetensutvecklingsdagar.

Sammanslagning av verksamheter

I samband med sommar- och julledigheter samverkar förskola på färre enheter. Detta innebär att under ett antal veckor under sommaren och julen erbjuds omsorg på andra enheter än de ordinarie förskolorna. Barn 1–3 år som går 15 timmar/vecka är lediga under sammanslagningar.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats ska ske via e-tjänsten eller skriftligen 1 månad före sista placeringsdag. Uppsägningstiden räknas från och med den dag uppsägningen har inkommit till utbildningsförvaltningen. Avgift tas ut under uppsägningstiden även om barnet inte vistas i verksamheten. Förskoleplatsen övergår automatiskt till plats i fritidshem från och med den 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass.

Uppsägning av plats som avser perioden juni – augusti befriar inte från betalningsansvar om barnet återkommer till förskola under höstterminen.

Platsen ska användas kontinuerligt. Om platsen inte utnyttjas under en månad ska den sägas upp av huvudmannen, om inte särskilda skäl föreligger. En månads uppsägningstid gäller även i detta fall.

Avgift

Avgift debiteras från första inskolningsdagen och 12 månader om året oberoende av vårdnadshavares semester eller annan ledighet.

Uppgifter om inkomstförhållanden ska lämnas när barnet är erbjuden plats på förskola. Inkomstuppgiften ska vara Utbildningsförvaltningen tillhanda senast 1 vecka efter placeringsstart annars debiteras högsta avgift. Inkomständring ska registreras i e-tjänsten för förskola. Inkomständringen görs innevarande månad och kan inte göras retroaktivt. Ändring av avgiften sker från och med det datum då inkomständringen är registrerad i systemet.

Månadsavgiften utgår från antal barn i familjen som har placering i förskola samt familjens sammanlagda bruttoinkomst per månad. För gifta/sammanboende/ registrerade partners räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande, oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte.

Schemaändringar som påverkar avgiften ska registreras i e-tjänsten senast den siste i månaden innan schemaändringen börjar gälla. Avgiften baseras alltid på det schema som är registrerat i systemet när fakturering sker.

I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av plats för barnet, ska var och en debiteras utifrån respektive hushåll. Två avgifter utgår för ett barn men summan får inte överstiga maxbelopp för ett barn.

För 3–5 åringar vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar ska avgift tas ut enligt maxtaxan med reducering för allmän förskola. Det vill säga avdrag med ca 25 % av beräknat avgiftsbelopp enligt maxtaxan. Reduceringen görs varje månad från september det år barnet fyller 3 år.

För egen företagare är det inkomstdeklaration som ligger till grund för avgiften eller en uppskattning av vad som kommer bli inkomsten om företaget är nystartat. Beslut om avstängning från plats tas när avgiften inte erlagts trots att kravrutinerna fullföljts.

Taxor förskola

Älmhults kommun tillämpar maxtaxa. Maxtaxan inom förskola och pedagogisk omsorg innebär att inkomsttaket förändras årligen. Höjningen fastställs av Skolverket. Gäller från och med 2024-01-01.

Beräkning av avgift enligt maxtaxa

Avgiften beräknas i procent på familjens sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före skatt)
x fastställd procentsats (per barn) = den barnomsorgsavgift som betalas/månad utan hänsyn till omsorgstid.

Om familjens sammanlagda inkomst är på 56 250 kr i månaden eller mer, betalas den högsta avgiften, se taxa nedan.

Barn nr 1= det yngst placerade barnet
Avgiften betalas 12 månader/år.

Avgiften är samma oavsett hur många timmar barnet är på förskolan.

Taxor förskola

Antal barn

Procentsats

Högsta avgift

Barn 1

3 %

1 688 kr

Barn 2

2 %

1 125 kr

Barn 3

1 %

563 kr

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift

Reducering av avgift för allmän förskola, barn i åldern 3-5 år

För barn i åldern 3-5 år reduceras avgiften med 25 procent utifrån ovanstående taxa från och med september det år barnet fyller 3 år. Går barnet 15 timmar eller mindre per vecka är allmän förskola avgiftsfri och följer skolans läsårstider.

Till avgiftsgrundande inkomst hör följande ersättningar och bidrag:

 • inkomst av tjänst
 • arvode
 • inkomst av rörelse
 • inkomst av kapital
 • inkomst av annan förvärvsverksamhet
 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsstöd
 • utbildningsbidrag
 • pensionsförmåner (brutto)
 • vårdbidrag (skattepliktig del)
 • familjebidrag i form av familjepenning (brutto)
 • ersättning för barn i familjehem (arvodesdelen)
 • konfliktersättning
 • livränta (skattepliktig del)
 • förmån av fri bil

Till avgiftsgrundande inkomst hör inte följande bidrag:

 • barnbidrag
 • statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • bostadstillägg till barnfamiljer
 • olika former av handikappersättning
 • vårdnadsbidrag för handikappade barn
 • kommunalt bostadstillägg för handikappade
 • socialbidrag
 • underhållsbidrag/bidragsförskott
 • statligt studiestöd i form av studiemedel
 • etableringsersättning

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?