Läroplan och styrdokument

Våra förskolor styrs av ett antal styrdokument som anger mål och riktlinjer för verksamheten.

Förskolechefen på varje förskola ansvarar för att förskolans verksamhet följer styrdokumenten, och förskolan kan också ha egna mål för verksamheten.

Läroplan för förskolan

Läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna. Den tar också upp hur förskolan ska samverka med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Läs mer om läroplanen för förskola Länk till annan webbplats.

Skollagen

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. Skollagen beslutas av riksdagen.

Läs mer om Skollagen Länk till annan webbplats.

FN:s barnkonventions fyra grundläggande och vägledande principer:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Läs mer om barnkonventionen Länk till annan webbplats.

Salamancadeklarationen

Deklarationen innefattar information om hur man på bästa sätt ska anordna undervisning för elever i behov av särskilt st.öd

Läs mer om Salamancadeklarationen Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?