Serveringstillstånd

För att servera alkoholdrycker till allmänheten eller till slutet sällskap krävs normalt ett så kallat serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan vara stadigvarande eller tillfälligt.

Varför finns det krav på serveringstillstånd?

Reglerna om serveringstillstånd finns bland annat i alkohollagen.
Reglerna finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Alkohollagen inne­håller även regler kring hur verksamheten ska skötas.

Mer information om alkohollagen samt om de riktlinjer som gäller för serveringstillstånd i Älmhults kommun finns i skriften ”Riktlinjer för serveringstillstånd”. Du kan också söka information hos Folkhälsomyndigheten.

När behövs det serveringstillstånd?

Med ”servering” menas i detta fall försäljning av alkoholdrycker till konsument för förtäring på stället (1 kap.11 § alkohollagen).

Du som ska servera alkohol behöver nästan alltid ansöka om serverings­tillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen. Tillståndet kan vara tillfälligt eller gälla återkommande under en viss tidsperiod eller gälla året runt (stadigvarande).

Exempel när serveringstillstånd behövs:

 • Restaurangverksamhet med alkoholservering
 • Servering av alkohol till slutna sällskap och föreningar eller företag i festvåningar eller klubblokaler
 • Tillfälligt serveringstillstånd behövs bland annat vid anordnande av festivaler, personalfester och bröllop

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Ansökan om serveringstillstånd kan också handla om att ett redan beviljat tillstånd behöver utökas till exempel för uteservering eller förlängda öppettider.

När behövs det inte serveringstillstånd?

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen av alkohol:

 • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Notera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

Vad krävs för att bli beviljad serveringstillstånd?

Krav på dig som ansöker om serveringstillstånd:

 • Du som ansöker måste ha fyllt 20 år.
 • Du får inte vara dömd för något brott de senaste åren.
 • Du ska kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet. Till exempel att du skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid.
 • Du ska kunna redogöra för finansieringen av verksamheten.
 • Du ska göra ett kunskapsprov för att visa att du har nödvändiga kunskaper om alkohollagstiftningen och reglerna för servering. Kunskapsprovet gör du hos kommunen enligt den kursplan som Folkhälsomyndigheten tagit fram. I vissa situationer kan det göras undantag från provet, t.ex. om du har gjort provet och har ett gällande serveringstillstånd i kommunen.

Kraven på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra med betydande inflytande i verksamheten som till exempel ägare, finansiär eller restaurangchef.

Krav på serveringsstället:

 • Det ska finnas ett eget kök.
 • Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter.
 • Det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering.
 • Den ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt, till exempel ska lokalen kunna utrymmas utan problem om det börjar brinna.
 • Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Det kan till exempel handla om störningar för grannar, ungdomshänsyn och kända geografiska problemområden.

Hur och var ansöker du om serveringstillstånd?

Du ansöker om serveringstillstånd hos socialförvaltningen i Älmhults kommun om serveringsstället ska finnas i Älmhults kommun.

Om din ansökan gäller ett så kallat cateringtillstånd ska ansökan lämnas till socialförvaltningen i Älmhult om köket där maten tillagas finns i Älmhults kommun.

Din ansökan ska lämnas till Älmhults kommun. Den utredning som ska göras utförs av alkoholhandläggare från Ljungby kommun.

E-tjänster för att ansöka om serveringstillstånd

Vem prövar din ansökan om serveringstillstånd?

Kommunens socialnämnd ansvarar för prövning av serveringstillstånd och för tillsynen av restauranger och andra som beviljats tillstånd. Genom ett avtal mellan social­nämnderna i Älmhult, Ljungby och Markaryd sköts handläggningen av dessa ärenden av alkoholhandläggare från Ljungby kommun.

Det är socialnämndens utskott i Älmhult som fattar beslut om stadigvarande serveringstillstånd.

Alkoholhandläggaren i Ljungby fattar beslut om till­fälliga serveringstillstånd och godkänner serveringslokal vid catering.

Hur går handläggningen till?

 1. Ansökan kommer in till kommunen och registreras. En faktura på prövningsavgiften skickas till den sökande.
 2. Ansökan granskas. Om den behöver kompletteras med fler uppgifter blir du kontaktad.
 3. När prövningsavgiften betalts och ansökan är komplett skickas ansökan på remiss till berörda förvaltningar och andra myndigheter.
 4. Under remisstiden görs en utredning hos kommunen. Normalt görs besök på serveringsstället.
 5. Utredningen skickas till dig och du har möjlighet att kommentera.
 6. Utredningen lämnas till socialnämndens arbetsutskott för beslut. om ansökan gäller tillfälligt tillstånd fattar alkoholhandläggaren beslutet.
 7. Beslut fattas och skickas ut. om beslutet avviker från din ansökan på något sätt kan beslutet överklagas.

Hur lång tid tar det?

Enligt alkoholförordningen § 5 (2010:1636) ska kommunen fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att ansökan är fullständig.

Älmhults kommuns ambition är att en ansökan om stadigvarande tillstånd ska vara avgjord inom cirka tre månader efter det att ansökan är komplett.

Handläggningen av ansökan om ett tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten eller slutet sällskap är normalt klar inom en månad. Tiden kan bli längre i samband med stora arrangemang och under sommartid

Hur mycket kostar det?

Prövningsavgift

Kommunen får ta ut en avgift för prövning av ansökan. Varje kommun beslutar själv om avgiften storlek. Att få en ansökan om serveringstillstånd prövad kostar därför olika mycket i olika kommuner.

Avgiften är olika beroende på vilken typ av tillstånd som ansökan avser. Mer information om Älmhults kommuns avgifter för serveringstillstånd Pdf, 156.7 kB.

Tillsynsavgift

Den som beviljats stadigvarande serveringstillstånd ska varje år betala en tillsynsavgift. I avgiften ingår bland annat den kontroll som görs av kommunens personal direkt ute på serveringsstället.

Kan beslutet överklagas och hur går det till?

Om du inte är nöjd med kommunens beslut har du rätt att överklaga. Det gäller inte bara om din ansökan avslås helt och hållet utan även om beslutet i någon del avviker från din ansökan. Om du till exempel ansökt om servering fram till kl. 01.00 och beslutet begränsat serveringen till kl. 24.00

Hur du överklagar

Om du är missnöjd med ditt beslut kan du överklaga det hos Förvaltningsrätten i Växjö
Överklagandet ska vara skriftligt och det ska innehålla följande:

 • Vilket beslut det gäller
 • Vilket datum beslutet fattades
 • Vilken ändring av beslutet du vill ha
 • Bifoga eventuella handlingar som du tycker stödjer din sak
 • Ditt namn, organisations- eller personnummer, adress och telefonnummer. Överklagan ska vara undertecknad. Om du anlitar ett ombud ska fullmakt skickas med.

Överklagandet ska ha kommit in till socialnämnden inom tre veckor räknat från den dag då du fick beslutet.

Du skickar överklagandet till socialförvaltningen. Vi gör en bedömning om vi ska ompröva beslutet. Görs ingen omprövning skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Växjö.

Om verksamheten skulle ändras?

Om du eller ditt företag har ett stadigvarande serveringstillstånd och vill ändra verksamheten måste du anmäla det till kommunen i förväg, 9 kap. 11 § alkohollagen. Det gäller också om verksam­heten läggs ner eller om det sker avbrott i verksamheten.

Vid vissa förändringar, till exempel om restaurangen byter namn eller kontaktuppgifter, räcker det att göra en anmälan till kommunen. Vid vissa andra förändringar, till exempel om serveringsytan skulle utvidgas eller om du vill utöka serveringstiden så krävs en ny ansökan om tillstånd.

Du kan läsa mer om ändring och upphörande av serveringstillstånd i våra e-tjänster.

Har du cateringtillstånd och vill anmäla lokal?

Om du har stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet till slutet sällskap i Älmhults kommun måste du anmäla och få servering­slokalen godkänd innan servering ska ske. Om ditt tillstånd är beviljat av en annan kommun och du ska servera någonstans i Älmhults kommun måste du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd i Älmhult.

Det snabbaste sättet att få besked om en lokal godkänns är att använda kommunens e-tjänst.

Anmälan om serveringslokal vid cateringtillstånd Länk till annan webbplats.

Var kan du hitta mer information?

Har du frågor kan du kontakta alkoholhandläggarna i Ljungby kommun som också arbetar med serveringstillstånd i Älmhults kommun.

Du kan också hämta mer information via följande länkar:

Brandskyddskrav vid servering av alkohol

Utöver serveringstillstånd så ställer alkohollagen och lagen om skydd mot olyckor (LSO) även krav på att lokaler som används för servering till allmänheten eller slutna sällskap ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. Du ska som ägare eller nyttjanderättshavare se till att ha utrustning för släckning av brand samt i vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Ansvaret för brandsäkerheten i serveringslokalen vilar alltså på verksamhetsutövaren och fastighetsägaren.

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) Länk till annan webbplats.

Systematiskt brandskyddsarbete

Utöver krav på byggnader ställer LSO även krav på att det ska bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Hur omfattande det systematiska brandskyddsarbetet behöver vara och hur det ska dokumenteras beror på hur verksamheten och lokalen ser ut. Räddningstjänsten kontrollerar det systematiska brandskyddsarbetet när de gör en tillsyn av din verksamhet.

Ansökan om serveringstillstånd ur brandskyddskravperspektiv

Räddningstjänsten fattar inga beslut om serveringstillstånd ska beviljas eller inte utan är en av flera remissinstanser till alkoholhandläggaren. De hjälper till att bedöma om lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

För att vi ska kunna säga om lokalen är lämplig eller inte krävs det att du skickar med dokumentation som visar hur brandskyddet ser ut. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en sakkunnig inom brand för att underlaget ska bli rätt utifrån lokalens förutsättningar och gällande regler.

Om dokumentation saknas eller är otillräcklig när din ansökan kommer in till Räddningstjänsten kan de inte lämna något yttrande. Det är därför viktigt att all dokumentation inkommer så att handläggare kan göra en bedömning.

Dokumentation som ska bifogas tillståndsansökan

Dessa punkter ska vara med i underlaget du skickar med (bifogar) vid ansökan om serveringstillstånd och som berör brandsäkerheten. Om din tillståndsansökan även gäller en uteservering måste du ta med viktiga uppgifter från den också i underlaget.

 1. Ritning över lokalen.
  Ritningen ska vara skalenlig och visa hur lokalen är möblerad. Det ska också stå med vilka andra verksamheter som finns i samma byggnad.
 2. Personantal.
  Hur många personer som får vistas i lokalen samtidigt. Den uppgiften kan du troligtvis få av fastighetsägaren. Om du behöver hjälp att bestämma personantal för din lokal kan du kontakta en sakkunnig inom brand/brandkonsult.
 3. Utrymningsvägar.
  Hur många utrymningsvägar som finns ska redovisas och märkas ut på ritningen (1). Om någon utrymningsväg inte leder direkt ut till det fria ska den redovisas mer noggrant, exempelvis med foton där du hänvisar till ritningen (1).
 4. Dörrar och beslag.
  Det ska gå att se hur breda dörrarna är och i vilken riktning dörren öppnas i utrymningsväg. Du kan redogöra för handtag och låsning (beslagning) på dörrar i utrymningsväg genom att hänvisa till den standard som beslagningen uppfyller eller genom att skicka med bilder som visar hur det ser ut.
 5. Nödbelysning och vägledande markeringar.
  Vilken typ av vägledande markering som finns ska redovisas (efterlysande, genomlyst m.m.). Vart de sitter visar du bäst genom att märka ut dem på ritningen (1).
 6. Brandtekniska installationer.
  Om det finns exempelvis brandlarm, sprinkler eller punktsläcksystem vid stekbord/fritös i lokalen.
 7. Ytskikt.
  Beskrivning av väggar och tak i lokalen.
 8. Brandtekniska avskiljningar.
  Brandtekniska avskiljningar ska redovisas. Både inom verksamheten (exempelvis mellan kök och publika ytor) samt mot andra verksamheter och utrymningsvägar. Redovisas lämpligtvis på ritningen (1).
 9. Släckutrustning.
  Om det finns handbrandsläckare och/eller liknande.
 10. Gasol.
  Hänvisa till tillstånd med diarenummer (dnr.) Om gasol hanteras i verksamheten och du saknar tillstånd ska verksamhetsutövaren ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.
  Läs mer om ansökan för brandfarlig varaLäs mer om ansökan för brandfarlig vara
 11. Brandskyddskontroll.
  Godkänt protokoll gällande imkanal.

OBS! För byggnader som har uppförts eller ändrats med krav på bygglov/anmälan efter 1994-01-01 finns det krav i Boverkets Byggregler (BBR) på att upprätta en brandskyddsdokumentation. Om din verksamhet ligger i en sådan byggnad ska denna brandskyddsdokumentation alltid skickas med ansökan. Den får du normalt tag i hos fastighetsägaren och då behöver du, förutom brandskyddsdokumentationen, bara ta med punkt 1-2 och 9-11 i det underlag som bifogas.

Är det något annat du måste tänka på?

Tänk på att din verksamhet även kan behöva andra tillstånd, registreringar eller liknande hos kommunen eller hos andra myndigheter.

Det finns samlad information och tjänster från myndigheter på företagarsajten Verksamt.se , bland annat tjänsten Hitta tillstånd och en branschguide för att starta företag inom branschen mat, dryck och logi.www.verksamt.se Länk till annan webbplats.Tillsyn, vem gör vad?

Kommunen (socialnämnden) och polismyndigheten har ansvar för tillsyn över att den som har serveringstillstånd följer alkohollagens regler.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 13 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?