Upphandling och inköp

Information om aktuella och kommande upphandlingar för dig som vill bli leverantör till kommunen.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) talar om hur det ska gå till när något ska köpas. Kommunen får eller kan alltså inte välja om LOU skall användas eller ej, lagen måste alltid följas. På så sätt har alla leverantörer chansen att kunna vara med och konkurrera om affärerna, ingen leverantör får behandlas sämre eller bättre än någon annan.

För att använda skattemedlen på ett ansvarsfullt sätt, och främja konkurrensen på marknaden, måste offentliga verksamheter följa reglerna för offentlig upphandling vid sina inköp. Utöver att följa LOU, har Älmhults kommun en upphandlingspolicy som innehåller huvudprinciper för hur inköpen ska hanteras.

Älmhults kommuns mål är att sträva efter att hitta det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, för att leverera en god och kostnadseffektiv service till våra medborgare.

Enligt LOU ska kommunen annonsera i en nationell databas eller på annat motsvarande sätt att en vara, tjänst eller byggentreprenad ska köpas. Här kan du läsa vad det innebär att vara leverantör till kommunen, de olika stegen i upphandling och vad du som företag behöver göra för att bli avtalsleverantör till Älmhults kommun. Det kan ske genom ett enskilt köp eller genom ett ramavtal.

Aktuella upphandlingar

Kommunen annonserar samtliga upphandlingar på en nationell databas, OPIC.

OPIC - Aktuella upphandlingar Länk till annan webbplats.

Planerade upphandlingar

Här publiceras alla upphandlingar som är planerade att genomföras under 2022, både helt nya men även de avtalsområden som förnyas.

Upphandlingar för år 2022 (fram till avtalsstart 2023-08)

Upphandlingar

Avtalsområde

Avtalstyp

Avtalets start:år - kvartal

Förvaltning

Upphandlande enhet

Linnéskolan etapp 2

Kontrakt

2022 - Q4

TEKN

Fastighetsavd

Furulund - huvud­entreprenad VA, mark

Kontrakt

2023 - Q1

TEKN

Projekt och planering

Vena - huvud­entreprenad VA, mark

Kontrakt

2022 - Q4

TEKN

Projekt och planering

Dihult - huvud­entreprenad VA, mark

Kontrakt

2022 - Q1

TEKN

Projekt och planering

Entreprenad­arbeten- anläggnings­entreprenader

Ramavtal

2023 - Q2

TEKN

Projekt och planering

Bevaknings­tjänster

Ramavtal

2022 - Q3

TEKN


Slamtömning-, spol- och reningörings­tjänster

Ramavtal

2023 - Q1

TEKN

Produktion

Golvarbeten löpande

Ramavtal

2023 - Q3

TEKN

Fastighetsavd

Entreprenör för brounderhåll

Kontrakt

2022 - Q2

TEKN

Produktion

Drivmedel

Ramavtal

2022 - Q1

KLF

KLF (kommun­övergripande)

Plåtslageri­arbete, takmålning och snöröjning på tak

Ramavtal

2022 - Q2

TEKN

Fastighetsavd

Förskolecyklar

Ramavtal

2022 - Q2

UTB

(Länsgemensam)

Pedagogiskt lekmaterial

Ramavtal

2022 - Q2

UTB

(Länsgemensam)

Färskt kött och charkuteri­produkter

Ramavtal

2023 - Q2

TEKN

Kostenhet (Länsgemensam)

Entreprenad­maskiner med förare

Ramavtal

2023 - Q3

TEKN

Produktion

Gruslastbil, kranbil, bevattningsbil och leverans av bergkross, sand & makadam

Ramavtal

2022 - Q3

TEKN

Produktion

Operatörs­system telefoni

Ramavtal

2022 - Q4

KLF (IT)

IT-avdelningen

Lås- och passersystem

Ramavtal

2022 - Q2

TEKN

Fastighetsavd

Bränslepellets

Ramavtal

2022 - Q3

TEKN

Fastighetsavd

Hygien- och sjukvårds­material

Ramavtal

2022 - Q4

SOC

(Länsgemensam)

Förnyad konkurrensutsättning inom befintligt ramavtal

Förnyad konkurrensutsättning inom befintligt ramavtal

Avtalsområde

Avtalstyp

Avtalets start:år - kvartal

Förv.

Upphandlande enhet

Finansiell fordonsleasing

Ramavtal

2023 - Q1

KLF

Ekonomi­avdelningen

Hvita Korset - huvud­entreprenad VA,mark

Kontrakt

2022 - Q1

TEKN

Projekt och planering

Furulund - förentreprenad

Kontrakt

2022 - Q3

TEKN

Projekt och planering

Padelhall - VA, mark

Kontrakt

2022 - Q1

TEKN

Projekt och planering

Vena - förentreprenad

Kontrakt

2022 - Q1

TEKN

Projekt och planering

Tulpanvägen - huvud­entreprenad VA, mark

Kontrakt

2022 - Q1

TEKN

Projekt och planering

Möbler Paradisskolan

Kontrakt

2022 - Q2

UTB


Läromedel (avrop)

Ramavtal

2023 - Q1

UTB

(Länsgemensam)

Lagar och regler

När kommunen anskaffar varor, tjänster, byggentreprenader eller byggkoncession ska kommunen följa lagen om offentlig upphandling (2016:1145). Lagen bygger på EG-direktiv som bland annat reglerar fri rörlighet för varor, etableringsfrihet, frihet att tillhandahålla tjänster samt de principer som följer av dessa.

Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) Länk till annan webbplats.Tillsynsmyndighet för upphandlingsärenden är Konkurrensverket. För att läsa mer om upphandlingsregler och domstolsavgöranden besök Konkurrensverkets webbplats.

www.konkurrensverket.se Länk till annan webbplats.

Direktupphandlingar

Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form. Den vanligaste situationen då direktupphandling används är då det som ska köpas har ett värde som inte överstiger direktupphandlingsgränsen.

För att en upphandlande myndighet ska kunna genomföra en direktupphandling får avtalets sammanlagda värde inte överstiga direktupphandlingsgränsen. I beräkningen ska avtalets totala värde för hela kommunen under en hel avtalsperiod räknas med.

Småskaliga producenter

Nu kan du som är en småskalig producent och mindre leverantör av livsmedel på ett enklare sätt lämna anbud och leverera till Älmhults kommun och övriga kommuner i Kronobergs län.

Vi har en ny form av upphandling genom ett dynamiskt inköpssystem. Du ansöker om att vara med i systemet och när du blir kvalificerad kan du ta del av de förfrågningar som vi lägger in.

Förfrågan kan avse flera produkter eller enbart en specifik produkt och gäller för leverans under en specificerad tidsperiod. I förfrågan ser du vilka kommuner och enheter som vill ha leverans, och du kan själv välja om du har möjlighet att erbjuda leverans till hela eller delar av förfrågan.

Aktuella produkter i vårt dynamiska inköpssystem är frukt, grönsaker, rotfrukter, kött och charkuteri men fler produkter kan tillkomma.

Gå in på aktuella annonser på Opic och skapa ett gästkonto. Då kan du ta del av våra förfrågningar. Länk till annan webbplats.

Ett dynamiskt inköpssystem skiljer sig mot en traditionell upphandling. Nedan ser du de viktigaste skillnaderna för dig som leverantör:


Skillnad i inköpssystem 

Dynamiskt inköpssystem

Traditionell upphandling

Du kan lämna anbud under hela giltighetstiden.

Du lämnar anbud under en viss angiven tidsperiod, oftast 30 till 35 dagar.

Du förbinder dig inte att leverera en viss volym, utan avgör själv om du vill och kan svara på de aktuella förfrågningarna.

Du ska kunna leverera köparens behov som specificeras i upphandlingen, oftast en fast volym till samtliga enheter och under hela avtalsperioden (vanligtvis 4 år).

Vanliga frågor

Varför måste kommunen följa lagen om offentlig upphandling (LOU)?

Lagen kom till för att ta tillvara konkurrensen på marknaden och för att förhindra korruption. Offentligt styrda organ, som i detta fall kommunen, är enligt lag skyldiga att följa LOU som gäller från första kronan.

Varför inte bara köpa in närproducerade produkter till kommunens skolor?

Det är inte möjligt att ställa ett sådant krav i en offentlig upphandling eftersom det skulle strida mot de grundläggande principerna, som enligt lag måste följas.

Två av dem är icke – diskrimineringsprincipen och likabehandlingsprincipen. Dessa innebär att kommunen inte får särbehandla de lokala företagen på sådant sätt att någon annan leverantör inom EU diskrimineras.

LOU och den fria rörligheten inom EU styr hur upphandlingar måste göras, därför får inte kommunen ställa som krav att till exempel alla råvaror ska vara närproducerade.

Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal innebär att kommunen förbinder sig att köpa det huvudsakliga behovet av en viss vara eller tjänst, av en viss säljare, under en given tidsperiod. Kommunen upphandlar och sätter upp ramarna för vad avtalet ska innehålla. Ramavtal ska följas, det vill säga inköp ska göras från den säljare som kommunen tecknat ramavtal med.

Vad krävs det för att bli leverantör till Älmhults kommun?

Upphandlarna kontrollerar alltid att leverantören har en god ekonomisk kapacitet och att leverantören inte har skulder eller är dömda för brott. För att kunna svara på en upphandling kan det krävas att du som företagare har en god kreditvärdighet enligt ”Creditsafe”, ”Syna” eller motsvarande instituts beräkning. Om du inte uppfyller de krav som är ställda enligt upphandlingsunderlaget, eller om du är ett nystartat företag kan du komma in med dokument från exempelvis din bank, som styrker att du har kapacitet som motsvarar de krav som är i upphandlingen.

Det är också viktigt att du uppfyller de krav som finns i upphandlingsunderlaget, och att du uppfyller kraven och avtalet under hela avtalsperioden.

Vad är syftet med att annonsera upphandling?

Annonsering av upphandlingar ger alla leverantörer samma möjlighet till information om pågående upphandlingar och anbudslämning. Upphandlingar annonseras för att uppnå konkurrens på marknaden både för att upphandlande myndigheter ska kunna få ut mest nytta av använda pengar och för att marknaden har möjlighet att leverera till offentliga sidan.

Vad bekräftar en leverantör genom att lämna in en standardiserad egenförsäkran (ESPD)?

Leverantören bekräftar ingenting, utan intygar preliminärt att den uppfyller kvalificeringskraven i upphandlingen och inte ska uteslutas enligt någon av uteslutningsgrunderna.

För att bekräfta att så är fallet måste det senare bevisas genom att lämna in den kompletterande dokumentation som den upphandlande organisationen efterfrågar. Det kompletterande dokument måste senast kontrolleras innan tilldelning.

Är det ett krav för kommunen att alltid köpa det billigaste?

Inom LOU finns det tre grunder för utvärdering – pris, kostnad och bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

Om lämpligt eftersträvar Kommunen en utvärdering där inte bara det billigaste inköpspriset av en vara värderas utan får med hela kostnaden under varans livslängd, s.k. livscykelkostnad (LCC). Köpa det som är billigast är inget krav.

Kan en anbudsgivare kräva att få rätta sitt anbud eter anbudstiden har gått ut?

Huvudregeln är att anbudet inte får ändras i sak.

Fakturor till kommunen

Fakturor till Älmhults kommun ska skickas som e-fakturor.

Den 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att fakturor till kommuner måste vara elektroniska (e-faktura). Fakturor i pdf-format eller inskannade pappersfakturor räknas inte som elektroniska.

Uppstår det kostnader för avsändaren vid elektronisk fakturering till kommunen står avsändaren själv för denna kostnad.

För dig som redan skickar e-fakturor idag

Uppgifter du behöver från Älmhults kommun är:

Fakturauppgifter

Organisationsnummer

212000-0647

GLN-nummer

7350022910003

Peppol-id

0007:2120000647

För dig som inte skickar e-fakturor idag

Via InExchange kan du som leverantör registrera upp till 100 e-fakturor per år, gratis. Här hittar du en användarguide för hur du loggar in och skapar elektroniska fakturor hos InExchange Länk till annan webbplats.

Om du har ett ekonomisystem finns det ofta olika möjligheter att ansluta att skicka
e-fakturor. Kontakta din systemleverantör för mer information.

För att Älmhults kommun ska kunna ta emot fakturor måste följande uppgifter finnas med:

 • Kommunens fakturaadress
 • Leveransadress
 • Referenskod: AK + 5 siffror (exempelvis AKXXXXX), se nedan för mer information
 • Kommunens beställare (namn och enhet)
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Fakturabelopp
 • Moms
 • Leverantörens bankgironummer i första hand (plusgiro om bankgiro saknas)
 • Organisationsnummer
 • Information om F-skatt

Om fakturan hänvisar till en följesedel eller annan specifikation måste detta bifogas till fakturan.

Referensnummer är obligatoriskt

För att fakturan ska komma rätt till kommunen måste fakturan innehålla ett referensnummer, som börjar på AK + 5 siffror.

Om adress eller referens saknas kommer fakturan inte fram till Älmhults kommun, vilket riskerar att försena betalning av fakturan. Endast ett (1) referensnummer ska anges per faktura.

Övriga fakturavillkor

Betalning av faktura innebär inte att köparen avstått från rätten att påtala fel och brister i erhållen tjänst.

Kontaktinformation till InExchange

Nyheter inom upphandling

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 29 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?