Anmälan, tillstånd och egenkontroll

Information om verksamheter där det krävs anmälan, tillstånd och egenkontroll.

Anmälan och tillstånd

Miljöfarliga verksamheter delas in i olika kategorier, A, B och C. Det delas in på vad för typ av verksamhet det är och verksamhetens omfattning. Kategorierna A och B innebär tillståndsplikt. Kategorin C innebär anmälningsplikt, det vill säga skyldighet att anmäla. Även ändringar man gör i sin verksamhet kan behöva anmälas.

  • A-anläggningar: Exempelvis flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier.
  • B-anläggningar: Exempelvis avloppsreningsverk, energianläggningar, täkter och industrier.
  • C-anläggningar: Exempelvis bilskrot, bensinstationer, sjukhus och industrier.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för A-anläggningar. För B-anläggningar kan det vara antingen länsstyrelsen eller kommunen som har tillsyn. Kommunens miljö- och byggnämnd ansvarar för C-anläggningarna.

Vissa verksamheter tillhör inte någon av kategorierna. Exempelvis mindre sågverk, vissa fordonsverkstäder och mindre industrier.

Verksamheten kan ändå vara tillstånds- eller anmälningspliktig på grund av andra krav. Exempelvis vid kemisk bekämpning av ogräs. Vid bygge eller schaktningsarbeten kan tillstånd eller anmälan krävas, inte bara enligt plan- och bygglagen, utan även enligt miljöbalken. Det kan till exempel vara när man ska återanvända schaktmassor eller då man ska gräva i ett område som kan vara förorenat.

I miljöprövningsförordningen (2013:251) beskrivs vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt kategori A, B och C. Anmälnings- och tillståndsplikt kan även finnas i andra regler. Är du osäker på om den åtgärden du ska göra kräver anmälan eller tillstånd får du gärna ringa oss för vägledning.

Länsstyrelsen informerar om prövning av tillståndspliktiga verksamheter på sin webbplats.

Länsstyrelsens information om tillståndsprövning Länk till annan webbplats.

En avgift för hantering av en anmälan om miljöfarlig verksamhet kommer tas ut. Detta med stöd av bestämd taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. I de fall er verksamhet är en tillståndspliktig eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet kan ni komma att omfattas av en årlig avgift. Detta baseras på den klassning ni tilldelas för er verksamhet. Årsavgiftens omfattning baseras också på taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Egenkontroll

En god egenkontroll tjänar alla på. Du som fastighetsägare får bättre kontroll över din verksamhet. Samtidigt minskar riskerna för påverkan på miljön och människors hälsa.

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll är ett verktyg som ger dig en samlad överblick över hur din verksamhet påverkar miljön och människors hälsa. Det handlar om att ta fram de rutiner för verksamheten som behövs för att leva upp till lagens krav och hänsyn till hälsa och miljö. Goda rutiner gör att du kan upptäcka fel och brister tidigt, innan skadan har hunnit inträffa.

Genom att införa rutiner för till exempel hur utrustning ska hanteras, kan risken minska för onödiga utsläpp eller energiförbrukningen sänkas. Om mätresultat och andra resultat från undersökningar följs upp, kan förbättringsområden identifieras. Egenkontroll är alltså ett förebyggande arbete för att minska påverkan på hälsa och miljö.

Egenkontrollen innehåller fyra delmoment: att planera, genomföra, följa upp och förbättra.

Vem måste ha egenkontroll?

Enligt miljöbalken ska alla som har en verksamhet planera och kontrollera för att motverka eller förebygga besvär för människors hälsa eller miljön.

Det finns dessutom klara fördelar för dig som fastighetsägare att ha en god egenkontroll. En välskött fastighet har ett högre ekonomiskt värde. En fastighet där människor trivs och mår bra är också en fastighet där hyresgäster stannar kvar och slitaget och underhållsbehovet ofta minskar.

Är din verksamhet tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) omfattas den också av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll och Naturvårdsverkets föreskrifter (2021:6) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter.

Där ställs bland annat krav på att verksamhetsutövaren ska göra en riskvärdering av verksamheten. De ska också sätta upp en ansvarsfördelning för de delar av verksamheten som påverkar miljön.

Verksamhetsutövare som hanterar kemikalier ska även sätta upp en kemikalieförteckning. Det ska även finnas skriftliga rutiner för kontroll och underhåll av de delar av verksamheten som kan påverka miljön.

Om din verksamhet är tillståndspliktig ska du också lämna en miljörapport till din tillsynsmyndighet via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). Miljörapporten för föregående år ska lämnas in senast den 31 mars varje år.

Ditt ansvar som fastighetsägare

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel gäller för alla i samhället. Ditt fastighetsägaransvar innebär:

Kunskapskravet

Du måste ha tillräcklig kunskap om fastighetens påverkan på hälsa och miljö för att kunna minska riskerna för skador.

Omvänd bevisbörda

Miljö- och byggförvaltningen kan med stöd av miljöbalken kräva att du som fastighetsägare betalar de undersökningar som bedöms vara nödvändiga. Dels för att klarlägga om det finns risker för hälsa eller miljön, dels för att uppfylla de riktlinjer som gäller. Detta görs med hjälp av den så kallade omvända bevisbördan. Det innebär att det är du som fastighetsägare som har ansvaret att bevisa att reglerna i miljöbalken följs.

Krav på hushållning med resurser

Miljöbalken innehåller krav på hushållning med resurser och minimering av miljöpåverkan. Exempel på detta är:

  • Att se över fastighetens fläktar och kylaggregat
  • Att kontrollera vad som kan göras för att minimera energiförbrukningen och användningen av miljöfarliga kemikalier i underhållet av fastigheten.

Miljö- och byggförvaltningens roll

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en tillsynsavgift för hanteringen av klagomål om besvär eller risk för besvär för människors hälsa. Denna avgift tas ut som en timavgift för all hantering i ärendet: från det att vi tar emot klagomålet tills ärendet kan avslutas. Avgiften tas bara ut för berättigade klagomål.

Fungerar din egenkontroll som den ska så sparar ni alltså pengar. En väl genomförd egenkontroll minskar nämligen miljö- och byggförvaltningens hanteringstid och därmed också din tillsynsavgift. Eller ännu bättre för såväl dig och boende som för oss: det finns inga klagomål att utreda.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 13 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?