Miljö- och hälsoskydd för verksamheter

Information om bland annat tillsyn, egenkontroll, driftstörning, cisterner, kemikalier och gödselhantering.

Miljö- och hälsoskydd

Miljöskydd

Den yttre miljön ska skyddas från skador orsakade av miljöfarlig verksamhet. Miljöfarlig verksamhet ska därför lokaliseras där den gör minst skada.

Befintliga och framtida förorenande utsläpp och liknande störningar ska minimeras. Skador på människa och miljö, orsakade av kemiska produkter, ska förhindras. Det är miljö- och byggnämnden som kontrollerar miljöskyddet i kommunen.

Arbetet omfattar främst uppsikt av verksamheter som industrier, verkstäder, jordbruk, bensinstationer, motorsportbanor och skjutbanor. Vissa av dessa måste ha tillstånd från länsstyrelsen. Av andra krävs en anmälan till kommunens miljö- och byggnämnd innan verksamheten får startas.

Som tillsynsmyndighet har miljö- och byggnämnden en skyldighet att se till att verksamheter i kommunen följer de miljökrav som anges i lagar, förordningar och föreskrifter. Men ansvaret för brister och åtgärder ligger alltid på verksamhetsutövaren. Miljölagstiftningen avser främst miljöbalken. Men även Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Hälsoskydd

Hälsoskydd ska förebygga och avlägsna besvär för människors hälsa. Med besvär menas störningar som kan påverka hälsan skadligt och som är omfattande och inte tillfällig.

Hälsoskyddsärenden regleras av lagen som miljöbalken med förordningar, Socialstyrelsens föreskrifter, Folkhälsomyndighetens föreskrifter, smittskyddslagen och strålskyddslagen.

Följande verksamheter ingår i miljö- och byggnämndens tillsyn:

 • Hotell, pensionat eller liknande lokaler där det yrkesmässigt erbjuds tillfälliga bostäder.
 • Idrotts-, camping- och badanläggningar eller liknande anläggningar som används av allmänheten.
 • Verksamheter där allmänheten erbjuds hygienisk behandling (till exempel massage, fotvård och tatuering).
 • Verksamheter där det ges undervisning, vård och annat omhändertagande.

Följande verksamheter ska anmälas till miljö- och byggnämnden:

 • Lokaler för hygienisk behandling där det finns risk för smitta genom användning av stickande och skärande verktyg (till exempel fotvård, piercing och tatuering).
 • Badanläggning för allmänheten eller bad med många utnyttjare (till exempel badtunna).
 • Undervisningslokaler (till exempel skola, förskola och fritidsverksamhet).

Socialstyrelsen om hälsoskydd Länk till annan webbplats.

Tillsyn

I alla kommuners uppdrag ingår att vara tillsynsmyndighet för att se till att företag följer bestämmelserna i miljöbalken, som är en samordnad miljölagstiftning. Syftet är att lyfta fram en hållbar utveckling för att nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö.

I Älmhults kommun är det miljö- och byggnämnden som ansvarar för tillsynen. Tillsyn är utformad enligt miljötillsynsförordningen. Det innebär generellt att kommunen gör inspektioner eller granskar och prövar handlingar som kommer in till tillsynsmyndigheten.

Inspektioner

Vi besöker normalt företag och verksamheter årligen eller vart tredje år. Detta med företag som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen. Mindre verksamheter besöker vi oftast i samband med särskilda projekt eller för att vi har fått klagomål. I vår broschyr kan ni läsa mer om hur inspektioner går till och hur avvikelser hanteras med uppföljning och eventuella beslut.

Broschyr om tillsynsbesök Pdf, 844.8 kB.

Avgift

Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter betalar vanligtvis en årlig avgift för tillsynen. Avgiftens storlek anges i miljö- och byggnämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område är baserad på det generella tillsynsbehovet för branschen eller verksamhetens art. Ytterligare avgift i form av timavgift kan tas utom företaget inte följer sina beslut. Timavgift tas även ut vid tillsyn av mindre verksamheter, som inte betalar en årlig avgift. Som företagare kan du alltså påverka den tid vi behöver lägga hos dig och därmed även avgiften.

Hygienisk behandling

Du som planerar att driva en verksamhet som erbjuder hygienisk behandling till allmänheten som kan innebära en risk för smitta ska anmäla detta till miljö- och byggnämnden.

Anmälningsplikt

Verksamheter som använder stickande och/eller skärande verktyg (där avsikten är att penetrera kroppens hud eller slemhinnor) omfattas av anmälningsplikt. Anmälningsplikten innebär att det är förbjudet att ha en verksamhet om den inte är anmäld till miljö- och byggnämnden. Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är akupunktur, fotvård, tatuering och piercing.

Verksamheten får tidigast börja sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Önskar du göra förändringar i lokalen eller börja använda nya lokaler för en befintlig verksamhet måste du anmäla det också. När du anmäler din lokal måste du skicka med en ritning som visar hur lokalen ska inredas och beskriva vilken typ av ventilation som lokalen har.

Verksamheter som inte behöver anmälas;

Verksamheter där huden inte penetreras innebär en mindre risk för smittspridning. Dessa verksamheter behöver därför inte anmälas. Det gäller exempelvis frisörsalonger, nagelvård och massage. Även om verksamheter inte är anmälningspliktig gäller miljöbalkens regler.

Krav på lokalen

För att uppnå en god hygien i lokalen bör samtliga ytor vara lätta att rengöra. Det bör finnas:

 • Egna utrymmen och inredningar för handtvätt, disk, rengöring och sterilisering
 • Tillgång till toalett med tvättställ samt flytande tvål och engångshanddukar
 • Handtvättställ med flytande tvål och engångshanddukar i behandlingsrum
 • Särskilt städutrymme med utslagsvask
 • Ändamålsenlig ventilation
 • Goda temperaturförhållanden

Avgift

Miljö- och nämnden tar ut en avgift för hantering av anmälan och tillsyn. Detta i enlighet med Älmhults kommuns fasta avgift för prövning.

Miljö- och byggnämnden har även som uppgift att genom tillsynsbesök kontrollera lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling. Vid tillsynen faktureras timavgift. Vid inspektion kontrolleras bland annat rutiner för hygien och smitta, ventilation, fukt och mögel samt städrutiner.

Undervisningslokaler

Att driva en skola, förskola eller fritidsverksamhet är anmälningspliktigt. Anmälningsplikt innebär att man enligt lag är skyldig att anmäla. Detta enligt miljöbalken och bestämmelsen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En skriftlig anmälan ska göras till miljö- och byggnämnden minst sex veckor innan verksamheten startas. Anmälan ska även göras när verksamheten ändras så att det kan ha betydelse för hälsa och miljö. Det kan bland annat vara byte av lokal, utökning med nya byggnader eller ny verksamhet i befintliga lokaler. Kommer anmälan in för sent kan verksamhetsutövaren bli tvungen att betala en så kallad miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

Den som driver en skola, förskola eller fritidsverksamhet är enligt miljöbalken skyldig att göra egenkontroll. Avsikten är att förhindra smitta, allergiska reaktioner och andra hälsomässiga problem. Egenkontrollen ska också förhindra att omgivningen tar skada av exempelvis avfall och kemiska produkter.

Enligt kraven på egenkontroll ska det finnas dokumenterat vem eller vilka som är ansvariga för verksamheten. Likaså för de frågor som kan ha betydelse för skyddet av människors hälsa eller miljön.

Det ska regelbundet undersökas och bedömas vilka risker som kan finnas med
verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Utifrån dessa ska sedan åtgärder vidtas för att minska riskerna. Även åtgärderna ska dokumenteras. Exempel på risker kan vara allergi eller spridning av smitta på grund av dålig hygien eller städning.

Det ska finnas rutiner för rengöring av inredning och lokaler. Det ska finnas regelbunden kontroll av lokaler och ventilation. Det ska även finnas en tydlig lista över de kemiska produkter som hanteras och som kan innebära risker för hälsa eller miljö. Det kan till exempel vara vissa rengöringsmedel, desinficeringsmedel eller andra kemikalier.

Mer om egenkontroll

Avgifter

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan i enlighet med Älmhults kommuns taxa för prövning.

Miljö- och byggförvaltningen har även som uppgift att genom tillsynsbesök kontrollera skolor, förskolor och samlingslokaler. För tillsynen tas timavgift ut. Vid inspektion kontrolleras bland annat buller, ventilation, fukt och mögel och städrutiner.

Fordonstvätt

Lagar och bestämmelser

Älmhults kommun har genom ett miljösamverkansprojekt med övriga kommuner i Kronobergs län och Blekinge län tagit fram en policy för fordonstvätt.

Policyn för fordonstvätt anger lämpliga försiktighetsmått enligt miljöbalkens krav.

Det är den som tvättar som är skyldig att vidta de försiktighetsmått som krävs för att förhindra att människor eller miljön tar skada. Biltvätt på gatan och utsläpp av förorenat tvättvatten kan därför leda till föreläggande eller förbud.

Policy för fordonstvätt

Enligt miljöbalken är alla som tvättar fordon skyldiga att vidta de försiktighetsmått som krävs för att motverka negativ påverkan på miljön. Tvättkemikalier och smuts från fordonen förorenar reningsverkens slam och, via dagvatten, sjöar och vattendrag. Man ska därför välja kemikalier med så liten miljöpåverkan som möjligt, hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheter till återvinning. Vid yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas.

Kommunerna i Kronobergs och Blekinges län har, inom Miljösamverkan, arbetat fram en gemensam policy för krav på fordonstvätt, utefter vad som bedöms vara möjligt och skäligt enligt miljöbalkens hänsynsregler.

Riktlinjer för rening av tvättvatten

För fordonstvätt gäller följande riktvärden för utsläppsmängder:

Riktlinjer för rening av tvättvatten

Analysparameter

Personbil

Tyngre fordon, en fordonsenhet*

Samlingsparameter: bly, krom & nickel

5 mg/fordon

15 mg/fordon

Kadmium

0,10 mg/fordon

0,30 mg/fordon

Zink

50 mg/fordon

150 mg/fordon

Mineralolja (oljeindex)

2,5 g/fordon

7,5 g/fordon

*Fordonsenheter beräknas med hänsyn till fordonstyp, se exempelvis SIS Miljömärkning av fordonstvättar.
0,5 fordonsenheter motsvarar ca 6 meter, t.ex. en van eller färdtjänstbuss.
1 fordonsenhet motsvarar ca 12 meter, t.ex. en lastbil eller en buss.
1,5 fordonsenheter motsvarar ca 18 meter, t.ex. en ledbuss eller en semitrailer.
2 fordonsenheter motsvarar ca 24 meter, t.ex. en lastbil med släp.

Vid yrkesmässig verksamhet i anläggning där det per år tvättas >1000 personbilar eller >200 tyngre fordon (fordonsenheter) ställs krav på rening enligt ovan ställda riktvärden. För att klara värdena behövs normalt en installation av kompletterande reningsteknik utöver slam- och oljeavskiljning.

Vid ny- och ombyggnation av yrkesmässig verksamhet i anläggning där det per år tvättas <1000 personbilar eller <200 tyngre fordon ställs krav på rening enligt ovan ställda riktvärden.

För befintliga anläggningar där det per år tvättas <1000 personbilar eller <200 tyngre fordon per år ställs krav på rening utifrån det enskilda fallet, där det i vissa fall kan vara tillräckligt med en rätt dimensionerad oljeavskiljare.

Det ställs inte specifika krav på recirkulation men verksamheten ska verka för att hålla nere vattenförbrukningen. Vissa anläggningar kan kräva en viss grad av recirkulation för att fungera tillfredsställande. Stora vattenmängder kan i vissa fall medföra sämre rening. Vattenmätare för tillförd vattenmängd bör finnas.

Provtagning på utgående vatten ska ske så ofta som det behövs för att kunna bedöma anläggningens funktion. Provtagning ska utföras genom samlingsprov av certifierad provtagare och analyseras på ackrediterat laboratorium. Vid mindre anläggningar får bedömning göras från fall till fall. En god egenkontroll krävs för att säkerställa att reningsanläggningen fungerar. Tvättning får inte ske då reningsanläggningen är ur funktion.

Tvätt utanför tvättanläggning

Det är oacceptabelt att, för egna privatfordon eller för fordon som används i yrkesmässig verksamhet, tvätta med rengöringsmedel eller avfettningsmedel på gata, asfalterad parkeringsyta eller liknande hårdgjord yta, så att avrinning kan ske till dagvattenbrunn, dike, annat ytvatten eller förorena vattentäkt.

Beroende på typ av fordon och verksamhet kan det vara acceptabelt ur miljösynpunkt att spola av lera, grus och damm utan att använda rengöringsmedel eller andra bilvårdsprodukter. Fordonet ska stå på mark utan avrinning till dagvattenbrunn, dike, vattendrag, sjö eller dylikt och det får heller inte finnas vattentäkter i närheten som kan påverkas. När det gäller platsen för tvätten är gräsbevuxen mark att föredra som underlag. Grusplan är också godtagbart.

För privatfordon kan det vara acceptabelt att tvätta vid enstaka tillfällen med bilschampo eller liknande, dock inte avfettningsmedel, på mark enligt föregående stycke. Enstaka tillfällen innebär ca 4 gånger per år per fastighet.

Övriga krav

 • Avloppet från fordonstvätten ska vid nybyggnation skiljas från övrig verksamhet, t ex. verkstäder.
 • Samtliga fordonstvättar under tak ska vara anslutna till kommunalt spillvattennät, på de platser där spillvattennät finns.
 • Vid ny- eller ombyggnad av reningsanläggningen ska det beredas en provtagningspunkt för utgående vatten. Det bör finnas möjlighet för automatisk provtagning.

Definitioner:

Anläggning:

Tvätthall, GDS-hall avsedd för fordonstvätt, iordninggjord spolplatta utom- eller inomhus med avledning av vatten.

Ombyggnation:

Som ombyggnad av fordonstvätt räknas genomgripande förändring eller utbyte av tvätt- eller reningsutrustning. Dessa förändringar eller utbyten kan exempelvis vara byte av portaltvätt, byte av tvättmetod eller ombyggnad av befintlig oljeavskiljare. Normalt underhåll eller service av tvätt eller reningsutrustning omfattas inte.

Riktvärden:

Med riktvärde avses ett sådant värde som om det överskrids medför en skyldighet för verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att värdet ska hållas. Om åtgärder inte vidtas kan ytterligare krav komma att ställas enligt miljöbalken.

Tillbyggnad:

Som tillbyggnad räknas utökning av tvätthallsstorlek, tillägg av fler tvättplatser och dylikt. Tillbyggnad på exempelvis en bensinstation omfattas inte.

Yrkesmässig användare:

Förutom bensinstationer, åkerier, rekonditioneringsfirmor och liknande verksamheter där fordonstvättar säljs eller utförs i tjänsten ska som yrkesmässig användare även räknas bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och andra företag med en iordningställd tvättplats som används av de boende eller anställda.

Bakgrund och motiv till krav i policyn

Fordonstvätt är att betrakta som en miljöfarlig verksamhet. Smutsen på bilen innehåller olja, tungmetaller och även andra giftiga och/eller svårnedbrytbara ämnen. Avloppsvatten från fordonstvätt är ett problem i de kommunala reningsverken eftersom bland annat tensider i tvättkemikalier kan störa reningsprocesserna. Dessutom hamnar tungmetaller i det slam som är slutprodukten i reningen. Föroreningar från biltvättar bedöms stå för ett påtagligt bidrag till de metaller som idag förorenar avloppsslammet.

Fordonstvätt på gator och garageuppfarter, med avrinning till dagvatten, är också ett miljöproblem. Dagvattnet renas inte innan det släpps ut i sjöar och vattendrag. Målet för all fordonstvätt är att ingen tvätt ska ske på gatan eller annan hårdgjord yta med direktavrinning till dagvattensystem, vattendrag eller annat känsligt område. Istället ska fordon så långt som möjligt tvättas i anläggning där tvättvattnet genomgår lämplig rening.

För mindre anläggningar är det svårt att bedöma hur långtgående krav på rening som kan ställas. Därför bör man i varje enskilt fall bedöma miljönyttan jämfört med kostnaden som en ökad rening innebär.

Policyn är i sig ingen bindande föreskrift men ett styrande dokument som ska ses som ett verktyg för att bedömningen av fordonstvättar inom och mellan kommunerna ska bli så likartad som möjligt.

Anmälan av drivmedelsanläggning och/eller fordonstvätt Länk till annan webbplats.

Cisterner

En cistern är en stor behållare för vätskor. Om du har en cistern på 1- 10 kubikmeter, avsedd för förvaring av eldningsolja eller dieselbrännolja, så måste du återkommande måste besiktiga den. Hur ofta besiktning ska ske beror på vilken typ av cistern du har eller var den är placerad.

Har din cistern god korrosionsbeständighet är besiktningsintervallet vart 12:e år medan en cistern med sämre korrosionsbeständighet har ett besiktnings-intervall på vart 6:e år. Finns din cistern inom vattenskyddsområde så kan besiktningsintervallen istället vara var 6:e respektive var 3:e år.

Besiktningar utförs av ett ackrediterat kontroll- och besiktningsorgan. En lista över företag som är ackrediterade finns på SWEDAC:s hemsida.

SWEDAC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Även övriga läns ackrediterade kontroll- och besiktningsorgan är godkända i Älmhults kommun. Det är vanligt att dessa kontroll- och besiktningsorgan arbetar över hela Sverige.

Om du har en cistern som inte är i bruk och ska skrotas kan du ladda hem en blankett för skrotningsintyg.

Anmälan av skrotningsintyg för cisterner Länk till annan webbplats.

Blankett finns även för installation av ny cistern, kan även vara en begagnad cistern. I de flesta fall ska detta anmälas till miljö- och byggnämnden.

Anmälan om installation av cistern Länk till annan webbplats.

Driftstörning

Om en driftstörning eller liknande händelse inträffar i verksamheten ska tillsynsmyndigheten omgående underrättas. Detta i situationer som kan leda till besvär för människors hälsa eller miljön. Om det är kommunen som är tillsynsmyndighet ska miljö- och byggförvaltningen kontaktas.

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras omgående. Bland annat av följande skäl:

 • Skyddsåtgärder kan behöva tas vid.
 • Viss provtagning eller annan uppföljning kan behöva göras.
 • Det är viktigt att vara uppdaterad om orolig allmänhet hör av sig till myndigheten.
 • Allmänheten och andra berörda kan behöva informeras.

Rapportera driftstörningar:

mob@almhult.se

Anmälan om driftstörning Länk till annan webbplats.

Vid utsläpp eller olycka som kan påverka kommunens dricksvatten, dagvatten eller spillvatten ska Älmhults kommuns VA-avdelning kontaktas via telefon:

0476-550 00

Farligt avfall

Vissa typer av avfall anses vara särskilt farliga för miljö och hälsa. De är därför klassade som farligt avfall enligt avfallsförordningen (2020:614). För dessa avfallsslag gäller särskilda regler.

Några exempel på farligt avfall är spillolja, oljefilter, beståndsdelar som innehåller PCB, blybatterier, bekämpningsmedelsavfall, lysrör, lösningsmedel, avfall från syror eller baser.

Förvaring och märkning

Farligt avfall ska förvaras i tättslutande emballage som inte påverkas av innehållet. Varje enskild förpackning ska märkas med uppgift om innehåll. Märkningen ska vara oföränderlig och väl synlig. Det är i normalfallet förbjudet att blanda olika typer av farligt avfall eller blanda farligt avfall med övrigt avfall. Men det finns möjlighet till undantag. Syftet ska i dessa fall vara att förbättra säkerheten vid transport eller förbättra möjligheterna till återvinning. Undantag kan också göras om det görs på ett sätt som kan godkännas från miljöskyddssynpunkt.

Farligt avfall ska förvaras i särskilt utrymme och på anpassad plats där eventuellt spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvatten, vattenrecipient eller mark.

Journalföring och rapportering

Den som har en verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra journal på följande:

 • De olika avfallstyper som uppkommer
 • Den mängd farligt avfall som uppkommer årligen
 • Vilken anläggning avfallet transporteras

Anteckningarna ska ske via avfallsregistrets e-tjänst eller genom att ansluta Naturvårdsverkets API-lösning till det egna verksamhetssystemet. Detta för varje transaktion med antingen vägd eller uppskattad mängd farligt avfall. De antecknade uppgifterna ska rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Lagring av avfall

Den som mellanlagrar farligt avfall, som inte har uppkommit i den egna verksamheten, ska anmäla detta till miljö- och byggnämnden. Om det rör sig om stora mängder ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen.

Lagring av farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten är inte anmälnings- eller tillståndspliktig. Slutligt omhändertagande av avfall kräver alltid tillstånd från länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.

Transport

Transport av farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet får (med nedanstående undantag) endast utföras av den som har länsstyrelsens tillstånd.

Det är tillåtet att transportera mindre mängder farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet om detta anmäls till länsstyrelsen.

Transport av farligt avfall får ske efter anmälan till länsstyrelsen om:

 • Transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mindre än 10 ton avfall eller mindre än 50 kubikmeter avfall
 • Transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mindre än 100 kg eller 100 liter farligt avfall

Observera att det inte är tillåtet att själv transportera farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver (hela ljusrör och andra ljuskällor undantagna), cyanid eller kadmium. Dessa typer av transporter kräver alltid tillstånd.

Vissa typer av farligt avfall klassas även som farligt gods och omfattas då av ett särskilt regelverk. Det innehåller regler om transport, förpackning och märkning.

Kontrollera vart avfallet tar vägen!

En verksamhet där det finns farligt avfall och som lämnar farligt avfall för transport och omhändertagande måste ha tillstånd. Både transportören och mottagaren av det farliga avfallet måste ha de tillstånd som krävs. Det ska skapas ett transportdokument för det farliga avfallet.

Rökfria miljöer

Det finns miljöer i offentliga lokaler som ska vara rökfria. Rökfria miljöer bidrar till att öka tillgängligheten till det offentliga rummet och skyddar människors hälsa från passiv rökning.

Rökförbud gäller i alla offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde, som till exempel butiker, tågperrong, restauranger och lekplatser.

Läs gärna om var rökfri miljö gäller på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

I rökfria miljöer är det förbjudet att:

 • röka tobak
 • inhalera tobak som förångats (exempelvis användning av så kallade heated tobacco products)
 • röka örtprodukter
 • använda e-cigaretter
 • använda andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Ansvarig för rökfri miljö

Ansvaret ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs, nämligen ägaren eller den som på annan grund förfogar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus.

På en lekpark som allmänheten har tillträde till är det exempelvis vanligen kommunen som har ansvar för att se till att rökförbudet följs och när det gäller en uteservering är det den som driver serveringsverksamheten som är ansvarig.

Om du upplever problem

Om du upplever att rökförbudet inte efterlevs, ska du i första hand vända dig till den som driver verksamheten. Det kan exempelvis vara restaurangägaren, butiksansvarig eller förskolechefen. Om det inte hjälper, kan du lämna klagomål till miljö- och byggförvaltningen, som ansvarar för tillsynen av rökfria miljöer.

Förebyggande arbete

Det tobaksförebyggande arbetet bygger på breda och långsiktiga insatser i samverkan mellan flera aktörer på flera nivåer: nationellt, regionalt och lokalt. Lagstiftningen om rökfria miljöer är en del av det tobaksförebyggande arbetet i Sverige.

Förorenade områden

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under 2005 identifierat möjliga förorenade områden i länet. Totalt har 1917 områden påträffats varav 201 av objekt i Älmhults kommun.

De branscher som har identifierats är bensinstationer, bilvård, avfall, samhälle, träindustri, tillverkningsindustri, glasindustri, skjutbanor, kemtvätt, handelsträdgård, historisk verksamhet och övrig industri.

I samband med byggnation eller exploatering av ett område kan det finnas en risk för att en förorening påträffas. Enligt 10 kapitlet 11 § miljöbalken är den som äger eller brukar en fastighet skyldig att genast underrätta tillsynsmyndigheten om en förorening upptäcks på fastigheten. Vid förvärv av en ny fastighet kan det vara en bra idé att ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen. Detta för att ta reda på om det finns något förorenat område på fastigheten.

Alla objekt som länsstyrelsen har identifierat finns registrerade i kommunens kartprogram. Som fastighetsägare kan du bli ansvarig för att sanera en påträffad förorening. Innan en saneringsåtgärd vidtas måste en anmälan ske till miljö- och byggnämnden.

Anmälan om avhjälpandeåtgärd i förorenad mark och byggnader Länk till annan webbplats.

Kemikalier

Följande regler gäller för hantering och förvaring av kemikalie- och oljeprodukter samt flytande farligt avfall. Detta enligt miljö- och byggnämndens policy för kemikalie- och oljehantering i Älmhults kommun.

Förvaring inomhus

Utrymme där oljebaserade produkter, utan emulgerande tillsatser, förvaras ska vara avloppslöst eller anslutet till oljeavskiljare. Detta inkluderar spillolja. Utrymme där övriga kemikalier och flytande farligt avfall förvaras ska vara avloppslöst.

Utrymme där kemikalier och flytande farligt avfall förvaras ska vara invallat. Detta inkluderar alla typer av oljeprodukter. Invallningen ska rymma 10 procent av den maximalt förvarade volymen. Dock minst det största kärlets volym.

Förvaring utomhus

Fat och cisterner innehållande kemikalier, oljor, drivmedel, flytande farligt avfall med mera ska stå på hårdgjort underlag. Fat ska vara försedda med lock. Vid påfyllning ska åtgärder vidtas för att undvika att spill eller läckage sker. Fat och cisterner ska placeras så att påkörningsrisken är minimal eller förses med påkörningsskydd. Vid hantering som medför spill eller läckage ska adsorptionsmedel finnas tillgängligt.

Om det finns risk för mark- eller vattenförorening vid ett eventuellt utsläpp ska förvaringsplatsen vara tät, avloppslös och försedd med invallning samt tak inom planlagt område och i övrigt där det kan anses vara befogat. Exempel på platser detta kan hända är genom närhet till ytvatten, dagvattenbrunn eller inte hårdgjord yta.

Policy för kemikalie- och oljehantering

Miljö- och hälsoskyddsnämndens policy för kemikalie- och oljehantering i Älmhults kommun, antagen den 24 september 1998 § 64

Krav vid hantering och förvaring av kemikalie- och oljeprodukter och flytande farligt avfall.

A. Inomhus

Grundregler:

 • Utrymme där oljebaserade produkter (inklusive spillolja), utan emulgerande tillsatser, förvaras skall vara avloppslöst alternativt anslutet till oljeavskiljare. Tvättanläggning som används för fordonstvätt får inte vara ansluten till denna oljeavskiljare.
 • Utrymme där andra kemikalier och flytande (miljö)farligt avfall förvaras skall vara avloppslöst.
 • Utrymme där kemikalier och flytande farligt avfall (inklusive alla typer av oljeprodukter) förvaras skall, genom invallning eller på annat sätt, hindra förvarade kemiska produkter från att förorena mark, dag- eller spillvatten utanför själva utrymmet. Invallning skall rymma 10% av den maximalt förvarade volymen, dock minst det största kärlets volym.

Undantag:

 • Produkter i bruk kan förvaras i anslutning till användningsstället, förutsatt att detta inte medför oacceptabla risker för förorening av mark eller vatten i samband med spill.
 • Om den förvarade volymen är liten (< 1 500 liter) kan undantag medges från grundregeln, förutsatt att detta inte medför oacceptabla risker för förorening av mark eller vatten i samband med spill.

B. Utomhus

 • Fat, cistern etc. skall stå på hårdgjort underlag.
 • Fat skall vara försedda med lock.
 • Cisternen skall vara tät och korrosionsskyddad samt tillverkad i material av betryggande hållfasthet.
 • Anläggningen skall underhållas och ses till regelbundet och besiktning skall utföras av auktoriserad besiktningsman. Resultatet skall redovisas i ett besiktningsintyg och en kopia skall insändas till miljö- och hälsoskyddskontoret.
 • Vid påfyllning skall åtgärder vidtas för att undvika spill, läckage eller överfyllnad t ex. genom att förses med överfyllnadsskydd.
 • Cisternen skall placeras så att påkörningsrisken är minimal eller förses med påkörningsskydd.
 • Vid hantering som medför spill eller läckage skall adsorptionsmedel finnas tillgängligt.
 • Om risk föreligger för mark- eller vattenförorening vid ett eventuellt utsläpp, till exempel genom närhet till ytvatten, dagvattenbrunn eller icke hårdgjord yta, skall förvaringsplatsen vara tät,
  avloppslös och försedd med invallning samt tak inom planlagt område och i övrigt där det kan anses vara befogat. Cisterner inom planlagt område skall vara ansluten till oljeavskiljare om invallning ej bedöms nödvändig. Invallning skall rymma 10% av den maximalt förvarade volymen, dock minst det största kärlets volym.

Krav vid oljehantering vid verkstäder

 • Verkstad med oljehantering skall vara avloppslös, alternativt ansluten till oljeavskiljare.

Köldmedier

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. En anläggning som innehåller köldmedier med en sammanlagd mängd på mer än 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) måste anmälas till miljö- och byggförvaltningen.

Årsrapportering

Operatören har skyldighet att lämna in en sammanställd årsrapport om man har ett eller flera aggregat som innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter, och där den sammanlagda mängden f-gaser är 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Rapporten ska skickas till miljö- och byggförvaltningen senast den 31 mars året efter det kalenderår som framförs. Det kylföretag du anlitar kan lämna de uppgifter du behöver. Om du anlitar flera olika kylföretag under året måste du själv sammanställa uppgifterna.

Installation av ny anläggning och byte av köldmedium

Miljö- och byggförvaltningen ska informeras i god tid innan en installation av nya aggregat eller vid omvandling av befintliga aggregat. Detta gäller om aggregatet innehåller f-gaser med 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Informationen ska lämnas för att miljö- och byggförvaltningen ska ha möjligheter att ha synpunkter på valet av teknik och köldmedium.

Skrotning

När du ska skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad, det vill säga godkänd, tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till miljö- och byggförvaltningen och redovisning av skrotning ska även anges i årsrapporten. Det går också bra att skicka in skrotningsintyget direkt om hela anläggningen skrotas.

Miljösanktionsavgift

I vissa fall kan det bli aktuellt med en miljösanktionsavgift, det kan bero på att

 • anmälan av köldmedia har uteblivit
 • kraven på register inte har uppfyllts
 • kontroller inte har utförts
 • rapporten lämnas in för sent
 • du har använt ett företag som inte är certifierat för kontrollen.

Avgifter

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för hantering och registrering av årlig köldmedierapport i enlighet med Älmhults kommuns taxa för prövning.

Spridning av bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel som hanteras oförsiktigt och kommer ut i omgivningen kan ge skador på mark, växter och djur. Även grundvatten och människors hälsa kan ta skada. Därför finns det regler om hur bekämpningsmedel får användas.

Anmälan om spridning av bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel som hanteras oförsiktigt och kommer ut i omgivningen kan ge skador på mark, växter och djur. Även grundvatten och människors hälsa kan ta skada. Därför finns det regler om hur bekämpningsmedel får användas.

Anmälan om spridning av bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

Att använda växtskyddsmedel yrkesmässigt på vägområden är förbjudet utan skriftlig anmälan till den kommunala nämnden. Detta för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter, eller karantänskadegörare.

Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte nämnden bestämmer något annat.

Tillstånd för spridning av bekämpningsmedel

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel. Tillsynsplikten gäller inte användning av växtskyddsmedel för att förhindra invasiva främmande arter.

En avgift för handläggningen av anmälan/ansökan kommer tas ut i enlighet med Älmhults kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område.

Behörighet

För att du ska få använda bekämpningsmedel som klassas som 1L och 2L krävs att du har genomgått en behörighetskurs som länsstyrelsen anordnar. Behörigheten gäller i fem år. Genom att gå en repetitionsutbildning efter fem år, behåller du din behörighet.

Ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

 

Medelstora förbrännings­­anläggningar

Alla medelstora förbränningsanläggningar som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW måste registreras. Kravet gäller nya anläggningar innan de tas i drift medan äldre har dispens till 2024 eller 2029 beroende på anläggningseffekten.

När ska anläggningen registreras?

Nya anläggningar måste registreras innan de tas i drift.

 • En anläggning som tagits i bruk före 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt måste registreras senast 1 januari 2024.
 • En anläggning som tagits i bruk före 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt måste registreras senast 1 januari 2029.

Kommunen har tillsyn över att verksamheten följer lagar och regler.

Registrering av medelstor förbränningsanläggning Länk till annan webbplats.

Här ser du vilka medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade. Vill du ha fler uppgifter än vad tabellen visar kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Medelstora förbrännings­­anläggningar i Älmhults kommun
Verksamhets­utövare

Fastighet

Effekt

Bränsle

Driftstart

Adven Sverige AB

SÅGEN 5

12 MW

Fast biomassa

2010-04

Adven Sverige AB

PLÅTSLAGAREN 8

10 MW

Flytande biobränsle

2009-02

Adven Sverige AB

PLÅTSLAGAREN 8

6 MW

Flytande dieselbrännolja

1985-01

Naturvårdsverkets vägledning om medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats.

Gödselhantering

Stallgödsel innehåller stora mängder kväve och fosfor som kan läcka ut till yt- och grundvatten. Där kan det skapa problem genom övergödning och höga nitrathalter i grundvattnet.

Hantera gödseln på rätt sätt — det vinner både du och miljön på

Med gödsel kan användningen av konstgödsel minskas. Det blir billigare och minskar påverkan på miljön. För att förhindra att växtnäringen i gödseln försvinner är det viktigt att gödseln hanteras på rätt sätt. Förvaringsutrymmena ska vara täta och gödseln spridas vid rätt tidpunkt.

Under hösten och vintern är läckaget störst eftersom växterna under denna period tar upp mycket lite näringsämnen, samtidigt som det förekommer mycket nederbörd. För att minimera läckage till yt- och grundvatten finns regler för lagring och spridning av stallgödsel.

Detta gäller dig med fler än tio djurenheter

 • För djurhållare med tio djurenheter eller fler gäller generellt att:
 • Det ska finnas kapacitet att lagra gödseln i sex månader
 • Gödseln ska lagras i täta förvaringsutrymmen
 • Urinbrunnar och flytgödselbehållare ska vara täckta och påfyllning ska göras under täckningen
 • Spridning av gödsel får ske 1 mars till 31 november om marken inte är snötäckt. Myllas gödseln ner samma dag är det tillåtet att sprida året runt. Dispens kan sökas för att få sprida gödsel under perioden 1 december till 28 februari.

För all gödselförvaring gäller att man ska visa hänsyn mot närboende vad gäller lukt och flugor.

Ansökan om dispens från regler angående gödselspridning Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?