Lediga villatomter

Älmhults kommun säljer villatomter till privatpersoner som vill bygga sitt eget hus.

För att köpa en tomt av Älmhults kommun måste du anmäla dig till tomtkön.
På kartan nedan hittar du kommunala tomter till försäljning.

Vissa tomter ligger som ”till salu” vissa tomter ”släpps till tomtkön”. De som omnämns ”till salu” kan du köpa omgående. De som ”släpps till tomtkön” kommer släppas genom att samtliga som är registrerade i tomtkön kommer få information när försäljningen påbörjas.

Registrera dig till tomtkön Länk till annan webbplats.

Tilldelning av tomter

Tilldelning av tomter i Västra Bökhult etapp 2

Tilldelning av tomter sker enligt principen "först till kvarn". Lediga tomter markeras som gula på kartan som du hittar längre ner på sidan.

Läs mer om Västra Bökhult etapp 2

Tilldelning av tomter i Kattesjön etapp 2

Villatomter fördelas efter plats i tomtkön. Detta arbete pågår.

Läs mer om Kattesjön etapp 2

Tomtkö - fördelning av villatomter

För att få köpa en tomt av Älmhults kommun måste du vara registrerad i kommunens tomtkö. När du är med i tomtkön får du även information om nysläppta tomter.

För att registrera dig till tomtkön måste du ha fyllt 18 år, vara privatperson med svenskt personnummer samt betala registreringsavgift.

Registrera dig till tomtkön Länk till annan webbplats.

Avgifter

I samband med att du registrerar dig i tomtkön betalar du 500 kronor som också gäller som avgift för resterande del av året. Därefter är avgiften 100 kronor per kalenderår. Du får information från oss i januari varje år när det är dags att betala avgiften. Vid utebliven betalning förlorar du din plats i kön.

Vi informerar dig om nya tomter via e-post och det är viktigt att du har en aktuell e-postadress registrerad.

När du betalat din registrering får du en kvittens på sidan och e-post skickas till dig med bekräftelse. Om du inte får någon kvittens eller bekräftelse har du inte lyckats med din registrering.

Regler för fördelning av småhustomter samt taxa

Tomtkö upprättas för hela kommunen oberoende av område/tätort. Kommunstyrelsen får undanta delar av område/tätort som omfattas av tomtkö, om det finns behov av annan bebyggelse eller annan användning av marken eller andra särskilda skäl.

Tomtkö/reservation

För att bli upptagen i tomtkölistan erläggs en registreringsavgift på 500 kr tillsammans med ansökan varefter den sökande erhåller ett tomtkönummer. För att stå kvar i tomtkön ska förnyelseavgift erläggas med 100 kr senast den 1 februari varje år.

När ett område blir klart för bebyggelse tillskrivs de som står i tomtkölistan, i den ordning som de har anmält sig, med erbjudande om en tomt. Tilldelning av tomter sker därmed efter registrering i tomtkön. Möjlighet ges till sökanden som inte erhåller tomt att även teckna sig som reserv till de tomter som redan reserverats.

Vid intresse för tomt som efter erbjudande till personer i tomtkön inte blivit såld, kan säljas ”först till kvarn” förutsatt att registrering i tomtkön göres enligt
gällande regler.

Om erbjudande eller tilldelning av tomt, via post eller e-mejl, returneras till Älmhults kommun, går erbjudandet till nästa på tur. Det är upp till sökande att ha aktuella och riktigt lämnade kontaktuppgifter.

Registrering

Ansökan görs genom att registrera sig via kommunens e-tjänst och följande villkor gäller:

  • Sökande ska ha fyllt 18 år.
  • Ansökan eller placering i tomtkön är personlig och kan ej överlåtas till annan person än make/maka, registrerad partner eller sambo.
  • Sökande ansvarar själv för att hålla adress- och namnuppgifter samt andra önskemål i registreringen uppdaterade.
  • Den som förvärvat kommunal tomt kan inte förvärva ny kommunal tomt förrän tidigast två år efter senaste köp. Ny registrering i tomtkön kan ske i samband med tidigare tomtköp i enlighet med regler för registrering till tomtkö.

Tomtkönummer erhålls när registreringsavgiften betalats. Betalning ska vara kommunen tillhanda inom en vecka från registreringen gjorts.

Avgifter

För att stå i tomtkö är registreringsavgiften 500 kr och förnyelseavgiften 100 kr/år.

Avregistrering från tomtkön/reservationen sker automatiskt

  • Om registreringsavgiften ej betalats inom 2 veckor från mottagande av fakturan eller om förnyelseavgiften inte erläggs senaste den 1 februari.
  • När sökande förvärvat tomt av kommunen.
  • Om sökande lämnar oriktiga uppgifter.
  • På begäran av den sökande.

Övergångsregel för befintlig tomtkö

Befintlig tomtkö läggs upp i e-tjänstsystemet. Tomtköplatsen bekräftas genom erläggande av tomtköavgift inom 2 månader efter sökande meddelats om nya tomtköregler.

Marköverlåtelse för villatomter

När kommunal tomt har erbjudits till köpare ska handpenning betalas inom den tid som är överenskommen i kontraktet. Köparen har därefter 9 månader på sig att ansöka om bygglov. Köparen ska uppvisa beslut om bygglov samt erlagd betalning för detsamma inom 18 månader efter att handpenning har erlagts. Inom 30 dagar från det att beslut om bygglov uppvisats ska köparen erlägga slutlikvid för tomtköpet.

Köparen får tillträde till fastigheten när slutlikvid är erlagd. I samband med att slutlikvid erlagts upprättar kommunen köpebrev och köparen ska då ansöka om lagfart för fastigheten inom en månad efter att köpebrev upprättats. Om bygglov inte beviljas eller betalning inte skett inom beslutad tid hävs avtalet. Köparen får i sådant fall den erlagda handpenningen tillbaka från kommunen.

Läs riktlinjerna för mark- och exploatering

Riktlinjer för markprissättning

Styrdokument

Ärendenummer KS 2020/125
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2020-12-14 § 186
Gäller från och med 2020-12-14
Implementeras av Kommunledningsförvaltningen
Framtaget av Planeringsavdelningen

Markprissättningsmodell

Allmänt

Nedan följer modell för markprissättning för kommunal mark. Mark som ska säljas av kommunen ska följa beslutade riktlinjer. Kommunstyrelsen ges delegation för fastställande av gällande pris vid varje markprissättningstillfälle.

I kommunens markpris ingår utbyggnad av gata och allmän platsmark, kostnad för fastighetsbildning om den är genomförd samt eventuell utgrävning och uppfyllnad. Utöver detta tillkommer kostnader för anslutning av kommunalt vatten- och avlopp och andra anslutningsavgifter samt planavgift.

Markprissättning

Utgångspunkt för markprissättning är att kommunen säljer mark till marknadsmässigt pris baserat på extern värdering av marken. Pris för mark ska dock inte understiga kommunens självkostnad som består av kostnaden för mark och exploatering samt en administrationskostnad om 20% som täckningsbidrag för hantering av försäljningen.

Undantag

Undantag från huvudregeln kan ske för mark där detaljplanens genomförandetid löpt ut och detaljplanens infrastruktur redan är utbyggd. I detta fall tillämpas marknadsmässigt pris baserat på extern värdering av marken men priset ska dock inte understiga taxeringsvärdet multiplicerat med faktor 1,6.

Kommunfullmäktige kan för enskild markförsäljning fatta särskilt beslut om markprissättning till rabatterat pris. Kommunfullmäktige ska då i samma beslut anslå medel för att täcka den förlust som uppkommer i mark- och exploateringsbudgeten för den enskilda markförsäljningen.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 18 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?