Artikeln publicerades 2 februari 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Älmhults naturvärden kartlagda i ny naturvårdsplan

Närheten till en rik och tillgänglig natur bidrar till att göra Älmhult till en attraktiv kommun. Mångfalden av naturtyper och arter är en fantastisk resurs och en förutsättning för vår hälsa och välfärd. Under måndagen antog kommunfullmäktige kommunens första Naturvårdsplan.

En förutsättning för att bevara och utveckla kommunens naturvärden är ett aktivt arbete och att det finns ett aktuellt kunskapsunderlag. Nu har kommunfullmäktige antagit kommunens första Naturvårdsplan.

Vad är en Naturvårdsplan?

Naturvårdsplanen utgör ett samlat kunskapsunderlag av kommunens naturvärden (1) samt redogör för kommunens befintliga mål och ambitioner med naturvården.

Syftet är att lyfta fram naturvårdens intressen i den kommunala planeringen för att bättre kunna ta tillvara och utveckla kommunens naturvärden. Syftet är också att planen ska bidra till ökad kunskapsnivå om naturvärden.

Rik natur i Älmhult

I planen identifierade 364 objekt med bedömt preliminärt naturvärde, varav 86 objekt sedan besöktes i fält. Samtliga naturobjekt finns beskrivna i Objektskatalogen (del 2).

Under själva fältarbetet med naturvårdsplanen påträffades över hundra rödlistade arter och ett stort antal andra naturvårdsarter. Särskilt anmärkningsvärda nya fynd för kommunen var de starkt hotade arterna millimetermossa, röd gaffelmossa och strandjordtunga, vilka alla kan ha sin främsta förekomst i Älmhults kommun.

Hur mår vår natur?

I Sverige bedöms cirka 10 procent av bedömda arter vara hotade av utrotning. Globalt minskar viktiga ekosystem och arter i en snabb takt. Inom de kommande decennierna riskerar en miljon arter att försvinna.

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv. Fungerande ekosystem ger ökat skydd till skördar, pollinering av växter, mat från haven och bidrar till ett stabilt klimat.

För att nuvarande och kommande generationer ska få uppleva denna rikedom har vi ett ansvar att värna och vårda våra värdefulla naturmiljöer. Här spelar naturvårdsplanen en betydelsefull roll.

Fotnot:
1) Beskrivningen av kommunens naturvärden omfattar all mark i kommunen, även privat mark. Ingen ställning har dock tagits till andra intressen och naturvårdsplanen innebär inte heller någon inskränkning för privata markägare för pågående markanvändning.

Mer information