Information om personuppgiftsbehandling till sökande om förskoleplats eller fritidshemsplats

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Ändamål med behandlingen

Tillhandahållande av förskoleplats/fritidshemsplats efter ansökan, inklusive förtursärenden och utökad vistelsetid samt beslut om avgiftsfritt. Kan även vara plats i annan kommun eller i fristående verksamhet. Köhantering samt hantering av kö för omplacering. Bevakning av att förskoleplats erhålls inom fyra månader samt ta fram statistik över väntetid.

Rättslig grund

Allmänt intresse

Kategorier av personuppgifter som ska behandlas

Namn, personnummer, adress, e-postadress

Frivilligt

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för ändamålet.

Mottagare av uppgifterna

Personal

Personuppgiftsbiträden utbildnings­nämnden använder för att kunna utföra nämndens tjänster och fullgöra skyldigheter mot dig som registrerad.

Myndigheter

Enskilda kan begära ut uppgifterna i enlighet med och med de begränsningar som följer av Offentlighets- och sekretesslagen.

Lagring

Köhantering gallras vid inaktualitet. Övriga uppgifter bevaras.

Rättelse

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter och radering av personuppgifter,

Registerutdrag

Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om ifall uppgifter behandlas om dig och en kopia av dessa personuppgifter. För ytterligare kopior kan en avgift komma att utgå.

Förvaltningens kontaktpersoner

Klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Mer information

Kontakta Dataskyddsombud

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens servicecenter eller vända dig direkt till berörd förvaltning.

Läs mer om kontaktuppgifter till Älmhults kommun

Om du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet för Älmhults kommuns nämnder gör du detta enklast på följande e-post: dataskyddsombud@almhult.seDu kan också nå dataskyddsombudet via kommunens servicecenter (se telefonnummer ovan), eller genom att skriva brev till oss.

Kommunens postadress är:

Älmhults kommun
Box 500
343 23 Älmhult

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?