Foto, film och ljud i förskola och skola

I dag är möjligheterna att fotografera, filma och spela in ljud större än någonsin. Detta ställer i sin tur också krav på hur digitalt material får hanteras i vår pedagogiska verksamhet, via sociala medier eller webb samt vad som gäller när vårdnadshavare och andra vill ta bilder eller filma verksamheten i förskola och skola.  

I pedagogisk verksamhet

I vår pedagogiska verksamhet ingår det att dokumentera barnets och elevens utveckling. Dokumentationen kan utöver text ske genom bilder och/eller inspelning av film och ljud. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet.

Det här gäller för internt bruk:

  • Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar personuppgifter och säkerställer att det finns en rättslig grund för att få dessa uppgifter.
  • Dessa personuppgifter kommer att sparas så länge de är relevanta för verksamheten.
  • En del uppgifter gallras och andra kommer att bevaras, allt enligt gällande informationshanteringsplan.
  • Vi är skyldiga att arkivera vissa uppgifter enligt lag och kommunala bestämmelser.

Foto, film och ljud i våra digitala och tryckta informationskanaler

Vi vill gärna dela med oss av det arbete som utförs i våra verksamheter i förskola, fritidshem och skola. Det kan vara på bild och film i våra digitala och tryckta informationskanaler. Vi använder bland annat webb, bloggar, sociala medier och tryckt material som broschyrer. För att detta ska ske krävs samtycke av vårdnadshavare.

Samtycke för publicering i kommunens publika kanaler:

  • Samtycke ska ges per bild, film eller ljudupptagning som tas i utbildningsnämndens verksamhet och ska alltid finnas underskrivet om barn/elev kan identifieras av andra än sina vårdnadshavare.
  • Om barnet har två vårdnadshavare krävs samtycke från båda.
  • Blanketter för samtycke ges ut av personal på förskola och skola vid varje tillfälle bild, film eller ljud ska publiceras.
  • Skriftligt samtycke ska ges av vårdnadshavare från förskola till grundskola.
  • Gymnasieelev kan ge eget samtycke.

När vårdnadshavare och andra vill ta bilder, filma eller spela in ljud

Vid speciella tillfällen som till exempel skolavslutningar, Lucia eller liknande, önskar ibland även vårdnadshavare fotografera i skolans lokaler och på skolgården. Då gör respektive rektor en bedömning om och hur fotografering, filmning och ljudupptagning kan ske och informerar om detta till berörda. Oavsett plats för fotografering får man aldrig publicera bilder för privat bruk av andra barn utan vårdnadshavares tillåtelse.

Om tillstånd ges ansvarar den som tar kort/spelar in för att gällande lagstiftning om spridning och innehåll följs. Särskilt viktigt är att inte skyddad identitet röjs.

Så här skriver Integritetsskyddsmyndigheten vad som gäller för den som fotograferar i skola och förskola enligt gällande lagstiftning:

Om du tar bilder för att använda i ditt privata album eller spara på din egen dator så går det bra att fotografera. Då gäller inte reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Men om du ska sprida bilderna till en större krets, exempelvis genom publicering på nätet, så måste du följa GDPR.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. IMY.se Länk till annan webbplats.

Kontakta Dataskyddsombud

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens servicecenter eller vända dig direkt till berörd förvaltning.

Läs mer om kontaktuppgifter till Älmhults kommun

Om du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet för Älmhults kommuns nämnder gör du detta enklast på följande e-post: dataskyddsombud@almhult.seDu kan också nå dataskyddsombudet via kommunens servicecenter (se telefonnummer ovan), eller genom att skriva brev till oss.

Kommunens postadress är:

Älmhults kommun
Box 500
343 23 Älmhult

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?