Artikeln publicerades 26 januari 2024

Starkt näringslivsår i Älmhult 2023

Bild över stationen i Älmhult

Flera indikatorer pekar på en fortsatt positiv utveckling av näringslivet i Älmhults kommun under 2023, detta trots ett besvärligt konjunkturläge.

Under året ökade bland annat antalet anställda med över 700 personer. Samtidigt fortsatte arbetslösheten att minska och antalet nyregistrerade jobb att öka men med en inbromsning under det sista kvartalet. Konkurserna ligger kvar på samma nivåer som under 2022 men med få berörda anställda.

Under 2023 minskade nyföretagandet i både Älmhult och landet som helhet. Totalt registrerades 71 nya företag i Älmhult under det gångna året. Älmhult fortsätter locka besökare från när och fjärran. Fram till och med november ökade antalet gästnätter med 12 procent till över 100 000 övernattningar

Det är glädjande att Älmhults kommun är attraktivt för företag och besökare samt att den bild vi hittills har mött under våra företagsbesök runt i kommunen bland små och stora företag speglas i statistiken, säger Gusten Mårtensson (C), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

Gusten fortsätter:

På ett övergripande plan går det fortsatt bra för näringslivet i kommunen men vi ser också en inbromsning i en del branscher där orderböckerna inte fylls på som tidigare och där kunderna inte handlar i samma utsträckning. Nu är det viktigt att vi jobbar tillsammans för att fortsätta den positiva trenden och även stötta där det behövs.

Kraftig ökning av antalet anställda

Under det gångna året ökade antalet anställda med 724 personer (+7 procent) till 11 423 personer på kommunens 2 529 arbetsställen. Samtidigt som antalet anställda ökade under 2023 minskade antalet arbetsställen med 29 stycken.

Fler nya jobb på Arbetsförmedlingen

7 046 nya jobb i Älmhult anmäldes på Arbetsförmedlingen under 2023. Trots en kraftig inbromsning under det sista kvartalet är det 1 287 fler nya jobb än under 2022. Antalet nyanmälda platser kan ses som en indikator på hur det går på arbetsmarknaden och hur arbetsgivarna ser på framtiden. Genom att följa utvecklingen på längre sikt går det att se att antalet nyanmälda platser i normalfallet följer konjunkturen.

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

I december 2023 var 6,7 procent av befolkningen 16–65 år inskrivna som arbetslösa, vilket är en minskning med 0,6 procent jämfört med december 2022. Det är samma siffra som i riket som helhet men 0,5 procentenheter lägre än i Kronoberg. Totalt var 579 personer inskrivna som arbetslösa i december 2023, 6,3 procent färre än under december 2022.

Historiskt få anställda som berörs av företagskonkurser

Antalet konkurser ligger kvar på samma nivå som under 2022 med 10 konkurser under året. Antalet anställda som berördes av konkurserna var sex stycken vilket tillsammans med år 2017 är den lägsta siffran sedan början av 2000-talet.

Antalet nyregistrerade företag minskar

Under 2023 minskade antalet nyregistrerade företag i Älmhults kommun för andra året i följd. Totalt registrerades 71 nya företag (aktiebolag, handelsbolag, enskild näringsidkare samt kommanditbolag) under året jämfört med 75 företag år 2022.

Fler gästnätter i Älmhult

Antalet gästnätter fortsätter att öka i Älmhults kommun. Fram till och med november 2023 uppgick antalet gästnätter i kommunen till 103 495, en ökning med 12 procent jämfört med 2022. Antalet svenska gästnätter ökade med 12,5 procent till 62 074. Under perioden ökade de utländska gästnätterna med 11,5 procent till 41 415. Flest utländska besökare kommer från Tyskland, 18 271 övernattningar. Antalet tyska gästnätter minskade emellertid med 3 192 under perioden. Näst flest gästnätter står den danska marknaden för med 6 082, en ökning med 1 343 stycken under januari-november.

Källor: SCB Nära/Företagsregistret, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys, Bolagsverket, Tillväxtverket