Artikeln publicerades 15 juni 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Satsning på välmående på Internationella skolan i Älmhult

Internationella skolan i Älmhult jobbar sedan en tid tillbaka med satsningen ”Fly Five” - som utgår från att trygga elever som mår bra också når bättre resultat. ​​​​​​​

Internationella skolan i Älmhult satsar helhjärtat på ökat välmående bland eleverna. Satsningen Fly Five utgår från att trygga elever som mår bra också når bättre resultat.

Sedan ett år tillbaka har Internationella skolan i Älmhult inlett alla dagar med morgonmöten i klassrummen. Lärare och elever checkar in och talar om hur de mår för att värna om varandra och för att skapa en ännu bättre vi-känsla. Totalt på skolan finns fler än 45 nationaliteter representerade och vikten av lära känna varandra och utvecklas tillsammans är viktig.

Det är roligt att gå till skolan, när jag vaknar känner jag att jag vill gå till skolan. Jag känner mig trygg och har många kompisar, säger Ali som går i årskurs 7.

Än så länge är det för tidigt att säga hur projektet påverkat skolresultaten men Maria Haglund, rektor är övertygad om att de är på rätt väg, eftersom de lutar sig mot aktuell forskning när det gäller att skapa goda förutsättningar för elevernas inlärning.

Välmående ger resultat

Skolan jobbar sedan en tid tillbaka med satsningen ”Fly Five”. Projektet är en utbildning för lärare om hur de kan använda sig och dra nytta av socialt och emotionellt lärande. Lärandet bygger på fem viktiga hörnstenar – samarbete, självsäkerhet, ansvar, empati och självkontroll. Områden som eleverna utvecklas inom och har nytta av i lärandet.

Dessa kompetenser behövs för nästan varje social relation och också för att arbetsmiljön ska fungera i klassrummet. Det behövs också för att eleverna ska förbättra viljan att söka hjälp, uttrycka behov och utveckla självkänslan, säger Shane Tastad, kurator för MYP.

Vissa elever har tagit med sig mindfulness-övningar hem, och föräldrar säger att detta gör det möjligt för dem att prata om känslor mer öppet med sina barn, tillägger han.

Trygghet och glädje i skolan

Målet är att skapa en ännu bättre arbetsmiljö för personal och elever vilket i sin tur gynnar elevernas utveckling. Kurator Sanne Anne Verdonk, PYP, menar att det är oerhört viktigt att eleverna får känna trygghet och glädje i skolan. 

– Ibland ska man bara ha kul, säger hon. När pedagogerna lär känna eleverna bättre blir det lättare att hjälpa dem att hitta en inre motivation. Vi ser också att eleverna är schystare mot varandra.

Läraren Ye Eun Baek är också positiv:

– Vi lärare har fått en ökad förståelse för hur vi kan motivera eleverna och skapa positiva och förtroendeingivande relationer. Ämneskunskap är viktigt men det är också elevernas kunskap om sig själva. Man ser i studier att vetskapen om hur hjärnan fungerar gör att man orkar kämpa lite till. Men det handlar också om att inte vara rädd för att misslyckas. 

Kultur som utvecklas på lång sikt

Maria Haglund är positiv till att vara med och sprida kunskapen till fler skolor och pedagoger och tror att Internationella skolan i Älmhult kommer att behålla arbetsmetoderna under lång tid framöver. 

– Jag ser en stark koppling till skolans värdegrund och vi kan också se att det är väldig viktigt på en internationell skola att eleverna snabbt blir en del av en ny grupp och att man lär sig att uttrycka sina känslor på ett nytt språk och på ett nyanserat sätt, berättar hon.

– Det här är framtiden, avslutar kuratorn Sanne och syftar på arbetet med att väva in socialt och emotionellt lärande i skolmiljön.

Focus on well-being at the International School in Älmhult, Sweden

The International School in Älmhult invests wholeheartedly in increased well-being among the students at the school. The Fly Five initiative is based on the idea that safe students who feel good also achieve better results.

​​​​​​​For a year now, the International School in Älmhult has started every day with morning meetings in the classrooms. Teachers and students check in and talk about how they feel to connect with each other and to create an even better sense of community. In total at the school there are more than 45 nationalities represented and the importance of getting to know each other and developing together is important.

It's fun to go to school, when I wake up I feel like I want to go to school. I feel safe and have many friends, says Ali, who is in 7th grade.

So far, it is too early to say how the project has affected school results, but Maria Haglund, principal is convinced that they are on the right track, as they rely on existing research when it comes to creating good conditions for students' learning.

Well-being gives results

The school has been working for some time with the initiative "Fly Five". The project is a training for teachers on how they can use and benefit from social and emotional learning. Learning is based on five key pillars – cooperation, assertiveness, responsibility, empathy and self-control. Areas in which students develop and benefit from learning throughout the rest of their lives.

These competencies are needed for almost every social relationship and also for the work environment to work in the classroom. It is also needed for students to improve the willingness to seek help, express needs and develop self-esteem, says Shane Tastad, School Counselor for MYP.

Some students have brought mindfulness exercises home, and parents say this allows them to talk about feelings more openly with their children, he adds.

Safety and joy at school

The goal is to create an even better working environment for staff and students, which in turn benefits the students' development. PYP School Counselor Sanne Anne Verdonk, believes that it is extremely important that students feel safe and welcomed in school.

Sometimes it’s just important to have fun together and to be seen" she says. When educators get to know students better and there is a positive connection , it becomes easier to help them find an inner motivation to achieve. We also see that the students are fairer to each other.

Teacher Ye Eun Back is positive:

We teachers have gained an increased understanding of how we can motivate students and create positive and trusting relationships. Subject knowledge is important, but so is the students' knowledge of themselves. Studies show that knowing how the brain works makes you struggle a little more. But it's also about not being afraid to fail.

Culture that develops in the long term

Maria Haglund is positive about being involved in spreading the knowledge to more schools and educators and believes that the International School in Älmhult will retain the working methods for a long time to come.

– I see a strong connection to the school's values and we can also see that it is very important in an international school that the students quickly become part of a new group and that you learn to express your feelings in a new language and in a nuanced way, she says.

This is what all schools should have their focus on, concludes the School Counselor Sanne Anne, referring to the work of weaving social and emotional learning into the school environment which provides students with the right mindset to learn.