Artikeln publicerades 21 september 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Positiv trend för skolresultaten på Diö och Liatorps skola

Under 2022 har skolorna i Diö och Liatorp visat på positiva skolresultat. Meritvärden och resultat i de nationella proven i årskurs 3 och årskurs 6 har ökat i jämn takt sedan 2018.

– Vi ser att resultaten ökar över tid både för årskurs 3 och årskurs 6. Det är glädjande att det elevnära arbete som genomförs av våra medarbetare ger en undervisning av god kvalitet, säger Lena Andersson, rektor på Diö och Liatorps skola.

Nationella prov 2022

I årskurs 6 har meritvärdet sedan 2018 ökat med drygt 20 poäng och läsårets genomsnitt på skolan var 223 poäng. Snittet för årskurs 6 i Älmhults kommun låg på 215 poäng.

– Eleverna som genomförde nationella prov i årskurs 6 gjorde det storartat med 100 procent godkänt i svenska, matematik och engelska. Även från årskurs 3 kan vi följa en resultatökning från 2018 och framåt och det är en hög andel elever, drygt 90 procent som klarar nationella proven i både svenska och matematik, berättar Lena.

Långsiktigt arbete

I början av 2018 påbörjades ett strategiskt arbete med mål att höja skolresultaten.

– Vi fick bland annat möjlighet att utbilda några pedagoger i STL, Skriva sig till lärande, i Stockholm. Pedagogerna utbildade sedan övrig personal och arbetet med STL introducerades med eleverna, säger Lena.

Skolorna arbetar också med Kooperativt lärande där tydliga strukturer och strategier finns med i undervisningen.

– Det är väldigt glädjande att våra goda resultat fortsätter öka. Det visar att vi är på rätt väg och att detta är arbetssätt som passar oss. Med vårt utvecklingsarbete har vi en tydlig och långsiktig satsning och tillsammans med det systematiska kvalitetsarbetet har detta lyft resultaten, berättar hon.

Arbete och engagemang bland personalen

Lena berättar att de förbättrade resultaten till stor del beror på personalens målinriktade arbete.

– Det finns ett genuint intresse på skolorna att fortsätta jobba med skolutveckling och det är viktigt att vi ”håller i”.

En annan framgångsfaktor är att skolorna under många år haft en stabil organisation med hög behörighet och låg personalomsättning. Personalen känner varandra väl och det finns en gemensam samsyn kring arbetet med eleverna.

– Vi har dessutom ett fantastiskt tryggt elevresursteam med bred kompetens. All personal kompletterar varandra på ett fint sätt och vi kan växla roller utan prestige. Vi är alla lika viktiga, poängterar Lena.

Arbetet med förbättrade skolresultat fortsätter

Även om skolan sett förbättrade resultat i nuläget är arbetet utifrån det systematiska kvalitetsarbetet långt från över.

– Vi är på god väg och vi är glada över att se goda resultat så här långt, men vi har även identifierat områden som vi behöver fokusera på framöver, berättar Lena.

Skolan kommer bland annat att fortsätta sitt arbete med språk, läs- och skrivutveckling samt arbeta ännu mer aktivt för att öka tryggheten och studieron.

– Bland annat kommer vi att utöka vår fadderverksamhet där eleverna möts över årskurserna. Detta planeras att göras på temadagar men också i det vanliga skolarbetet utifrån gemensamma områden i läroplanen. Grunden i planeringen utgår från våra arbetsmodeller Skriva sig till lärande och Kooperativt lärande, avslutar Lena.