Artikeln publicerades 1 november 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nya grepp i arbetet mot välfärdsbrott

Inom enheten Arbete och försörjning har under 2022/2023 flera nya arbetssätt och systemstöd införts för att upptäcka och motverka välfärdsbrottslighet. Det har resulterat i kvalitetshöjningar, att felaktiga utbetalningar har återkrävts samt flera polisanmälningar.

Vad är välfärdsbrottslighet?

Välfärdsbrottslighet är när personer eller företag utnyttjar välfärdssystemet genom att gömma eller ge felaktig information till kommuner och andra myndigheter. Det kan till exempel handla om bidragsfusk, falsk dokumentation eller olovlig påverkan. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) beskriver välfärdsbrottslighet både som en ekonomisk fråga och ett hot mot demokratin. SKR har därför inlett ett samarbete med olika aktörer i samhället för att öka kunskap och förmåga att motverka brotten.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) uppskattar att ungefär 150 miljarder av skatteintäkterna förloras till personer och företag som egentligen inte har rätt till pengarna, ofta med koppling till organiserad brottslighet. Genom att arbeta mot välfärdsbrott, motverkar vi därför också organiserad brottslighet.

Vad görs för att motverka välfärdsbrottslighet i Älmhults kommun?

Enheten Arbete och försörjning inom Socialförvaltningen hanterar och utreder rätten till försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd. Ett förändringsarbete kring arbetssätt, organisering och verktyg startades under 2022 och har lett fram till att enheten nu arbetar systematiskt med att upptäcka och utreda felaktiga utbetalningar samt bidragsbrott.

När utbetalningar görs på felaktiga eller brottsliga grunder drabbar det personer som inte får den hjälp de behöver för att resurserna inte räcker till. Med våra nya arbetssätt och verktyg har vi tagit ett nytt grepp mot detta och ser nu också att det ger resultat. De automatiserade kontrollerna gör att våra handläggare i stället för att manuellt granska allting kan fokusera på mer djupgående utredningar, säger Monika Skowronski Amaral, verksamhetschef vid Socialförvaltningen.

Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott hittas oftast i samtal med den sökande samt via olika typer av kontroller. För att hitta avvikelser tidigt i processen arbetar en ny mottagningsfunktion med att granska och följa upp inkomna ansökningar.

Flera automatiserade kontroller görs både genom slumpmässigt urval samt vid misstanke om felaktig utbetalning. De automatiserade kontrollerna genomförs med hjälp av den tekniska lösningen RPA (Robotic Process Automation) som hittar avvikelser mot det uppsatta regelverket och mot olika myndighetsregister.

Alla misstänkt felaktiga utbetalningar och bidragsbrott utreds sedan av särskilt utsedda handläggare och Socialnämndens utskott beslutar om polisanmälan och/eller återkrav av felaktiga utbetalningar ska göras.

Under 2023 har det hittills registrerats 21 misstankar om felaktiga utbetalningar. Det har fattats 10 beslut om återkrav under perioden januari till oktober. 9 ärenden har lett till beslut om polisanmälan.

Kommunövergripande nätverk

Ett kommunövergripande nätverk har startats för att se till att det finns stöd och information tillgänglig för de som arbetar med frågorna samt att erfarenheter och kunskaper delas i kommunkoncernen. Nätverket kompetensutvecklar genom utbildningar och informationsutbyte med till exempel SKR.

Arbetet mot välfärdsbrott är ett av uppdragen i kommunens budget för 2023 inom fokusområdet ”Stabil ekonomi uppnås via långsiktiga planer”.

Kommunstyrelsens ordförande Eva Ballovarre (S) utvecklar:

Att ha ordning och reda är en grundförutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi för kommunen. Samtidigt som välfärdsbrott är ett växande problem i samhället i stort och tär på kommunernas resurser. Därför är det glädjande att se framstegen som görs i våra verksamheter för att motverka detta.