Artikeln publicerades 31 mars 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nu finns det vattenvårdsmöjligheter för dig som är markägare

Ljusgrönt gräs med en vattenspegel och skog bakom våtmarken.

Naturcentrum AB har på uppdrag av Älmhults kommun analyserat var i landskapet det finns goda förutsättningar att restaurera våtmarker eller sänkta sjöar. Markägare som berörs kommer att få ett utskick i brevlådan med mer information om möjligheterna.

De markägare som berörs äger en fastighet i ett område som finns med i utredningen. Syftet med utskicket är endast att ge information om dessa möjligheter. Om intresse finns från er sida att utreda något område vidare är ni mycket välkomna att höra av er!

Samverkan sökes!

Nu hoppas vi att fastighetsägare kan bidra med synpunkter på om någon av dessa ytor kan vara intressanta att utreda vidare eller om de står i konflikt med t ex odlingsintressen, skogsproduktion eller befintliga naturvärden. Om ni tycker det känns intressant finns mycket goda förutsättningar att samhället kan finansiera vidare utredning. En sådan utredning består vanligtvis av att vi gemensamt tittar på området i fält och för en dialog kring hur möjligheterna ser ut, och utifrån detta tar fram ett förslag på hur området kan restaureras. Om det visar sig finnas goda möjligheter och intresse från er, så finns det även stora möjligheter till att samhället bekostar genomförandet av åtgärden.

Om utredningen

Utredningen är utförd helt utifrån kartunderlag och höjddata, inga fältbesök eller inmätningar har genomförts. Genom att analysera landskapet har områden identifierats som troligtvis är mycket gynnsamma att restaurera. Utredningen ger en fingervisning om markanvändning idag och vilka olika produktionsvärden och naturvärden som kan påverkas, men inte mer än så. Flera områden ser ut att vara väl fungerande odlingsmark idag och därför sannolikt mindre intressanta att restaurera, medan andra inte ser ut att utnyttjas alls.

Oavsett om det känns intressant för er att utreda något område vidare eller om ytorna inte känns lämpliga ur ert perspektiv, är ni mycket välkomna att höra av er!

Kontaktuppgifter

Jens Morin, Naturcentrum AB

Jens Ratcovich, Naturcentrum AB

Cecilia Axelsson, Älmhults kommun