Artikeln publicerades 2 november 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nästa steg i framtidens äldreomsorg

Nu tar vi nästa steg i arbetet med att utveckla och skapa en modern vård- och omsorgsorganisation i Älmhults kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott lade den 1 november fram förslag om beslut om förändringar som ger möjlighet till nya bostadslösningar, effektivt nyttjande av vård- och omsorgsboenden och en satsning på mötesplatser för äldre för att minska den ofrivilliga ensamheten. Ärendet är skickat på remiss till socialnämnden innan det lämnas till Kommunfullmäktige för beslut.

Idag finns fyra vård- och omsorgsboenden i kommunen. I Älmhult likväl som i övriga Sverige visar trenden på en sjunkande andel av personer över 80 år som bor i ett vård- och omsorgsboende. Genom att erbjuda andra anpassade former av boende som exempelvis trygghetsboende eller seniorboende i kombination med att använda ny teknik på smarta sätt kan vi tillgodose behovet hos våra äldre.

Nu föreslås att Almgårdens 30 platser på vård- och omsorgsboendet avvecklas till förmån för nya bostadslösningar för äldre och personer med funktionsvariation. Almgården är byggt i två steg 1962 respektive 1994 och nyttjas inte längre fullt ut då lokalerna är i dåligt skick med behov av renovering och modernisering. Idag finns närmare 20 platser på Nicklagården som inte används idag och som föreslås tas i bruk igen.

Enligt förslaget kommer de som idag bor på Almgården att bli erbjudna plats på annat boende i kommunen och inga lediga platser på Almgården kommer att tas i bruk framåt. Flytt kommer att ske stegvis och i tät dialog med brukare och anhöriga om vilka önskemål man har kring boende. Förslaget innebär också en förändring för medarbetarna som kommer erbjudas en ny arbetsplats.

För oss är det viktigt att lyssna in brukarnas önskemål och att flytten får ta den tid som behövs så att det blir en bra övergång till deras nya boende, säger Ingrid Göransson, verksamhetschef för vård och omsorg.

Nya mötesplatser

Flera nya mötesplatser föreslås starta i kommunen för att minska den ofrivilliga ensamheten. Först ut är Almgården där delar av lokalerna omvandlas till en ny mötesplats där alla som är 65+ är välkomna att både delta och arrangera aktiviteter. Ett café ska öppnas och vi ser över möjligheten att låta deltagare inom daglig verksamhet (Funktionsstöd) att driva caféet. I anslutning till Almgården finns grönytor som på sikt kan utvecklas till en rekreationsplats. Samtidigt lyfts möjligheten att skapa fler mötesplatser på övriga vård- och omsorgsboenden och samarbeten med föreningar och näringslivet är under uppstart.

Vi vill fortsätta arbetet med att minska den ofrivilliga ensamheten. Med detta förslag öppnas möjligheten upp för dom som inte har behov av ett vård- och omsorgsboende men söker stöd och gemenskap, säger Lars Ingvert, ordförande i Socialnämnden.

Volontärer sökes!

I samband med uppstarten av mötesplatser byggs en volontärverksamhet upp. En volontär är en person som delar med sig av sin lediga tid för att hjälpa och glädja andra. Det kan handla om att göra hembesök eller vara en social kontakt vid vardagsaktiviteter som promenader eller besök på biblioteket, apotek eller frisör. Man kan också hjälpa till vid olika mötesplatser eller arrangemang.

Som volontär kan du göra en insats för en medmänniska.

Vill du vara med och hjälpa till så kontakta gärna Catrin Kronquist som samordnar volontärverksamheten. Du når Catrin via kommunens servicecenter 0476–55 000.