Artikeln publicerades 22 september 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Inventering av kulturmiljöer i Älmhults tätort

Samuel Palmblad, Ludwig Svensén och Emma Carlsson, byggnadsantikvarier från Kulturparken Småland, inventerar kulturmiljöer i Älmhults tätort

Under hösten inventerar vi olika kulturmiljöer i centrala Älmhult. Det är bebyggelseantikvarier från Kulturparken Småland som ger sig ut i fält för att kartlägga vilka kulturhistoriska värden som finns, bland annat bebyggelsemiljöer, gatustråk och gröna miljöer.

Inventeringen kommer att ske i etapper under hösten och vintern 2023 som en del av arbetet med att ta fram ett kulturmiljöprogram för Älmhults tätort. Arbetet sker med stöd av Länsstyrelsen Kronoberg och programmet färdigställs under 2024.

Senast det gjordes en bebyggelseinventering i centrala Älmhult var 1992. Då inventerades byggnader som uppförts innan 1950. Den här gången omfattar inventeringen bebyggelse uppförd fram till år 1990.

Det är viktigt att vi har ett aktuellt kunskapsunderlag. Det är många bebyggelsemiljöer som inte finns med i de tidigare inventeringarna. 1960, - 70- och 80-talsbebyggelsen finns till exempel inte med och vissa byggnadskategorier saknas helt, som till exempel industrimiljöer. Förhoppningen är också att vi kan fortsätta med övriga orter i kommunen, berättar kommunens kulturstrateg Helen Carlsson.

Vad är kulturmiljö?

Kulturmiljön är en del av kulturarvet. Begreppet kulturmiljö avser hela den miljö som formats av oss människor genom tiderna. Det kan handla om enskilda platser eller byggnader, gatustrukturer och parker, men också ortsnamn eller sägner som är knutna till en viss plats. Kulturmiljöer är viktiga för vår identitet och förankring i historien.

Viktigt för kommunens identitet

Det finns ett värde i att kunna uppleva historien i den miljö man rör sig i dagligdags. En välhållen bebyggelse med olika årsringar ger oss en historisk förankring, ger platsen en tydlig identitet och bidrar rent allmänt till en rikare och mer intressant miljö, fortsätter Helen.

Kommunens stadsarkitekt, Arpine Minasyan, instämmer och fyller i:

Det finns många anledningar till att det ser ut som det gör i olika delar av vår kommun. Det redan byggda berättar saker för oss! Samhällsutvecklingen sker snabbt och våra miljöer förändras och utvecklas. Vi som kommun behöver skapa bättre kunskap om våra kulturmiljöer. Vi har möjligheten att ta tillvara och förstärka de kulturhistoriska kvalitéerna som platsen har för att förstärka platsens identitet.

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som fungerar som stöd vid exempelvis bygglov och samhällsplanering. Det ska också vara en resurs för fastighetsägare och kunna ge både kunskap och inspiration.