Artikeln publicerades 29 februari 2024

Det preliminära resultatet för Älmhults kommun 2023

Kommunhuset sett snett ovanfrån

Älmhults kommuns preliminära bokslut för år 2023 visar på ett negativt resultat om minus 8 miljoner kronor. Underskottet beror till stor del på höga kostnader för pensioner och räntekostnader.

Flera av kommunens nämnder har en ekonomi i balans. Socialnämnden har ett underskott som beror på höga kostnader inom personlig assistans, särskilt boende och köp av externa platser inom individ- och familjeomsorg. Nämnden arbetar med att vidta åtgärder för att få en långsiktig ekonomi i balans.

Vi, liksom hela kommun Sverige, står med tuffa ekonomiska utmaningar. Inflation och prisökningar har stor påverkan på kommunens kostnader. Vi behöver anpassa kostymen till det nya läget. Vi ser ändå ljust på framtiden och jobbar för en fortsatt utveckling i Älmhults kommun, säger Eva Ballovarre (S), kommunstyrelsens ordförande.

2023 års största satsning är utbyggnaden av högstadieskolan Linné, som ska stå klar hösten 2024. Andra saker som hänt under året:

  • Älmhultsfestivalen blev en folkfest.
  • Påbörjat arbetet med ny översiktsplan.
  • Topp 3 i årets servicemätning för Sveriges kommuner med högt betyg både i bemötande och enkelhet.
  • Ny konstgräsplan vid Haganässkolan för barn och unga.
  • I årets ranking av Sveriges miljöbästa kommun, placerade sig Älmhult bland de tio bästa i kategorin mindre städer och tätorter.
  • Ny gymnasial lärlingsutbildning inom industriprogrammet och en efterlängtad YH-utbildning för förpackningstekniker.
  • Ny kulturpolicy togs fram i bred samverkan med civilsamhället.
  • Godsmagasinet har avyttrats till privat aktör.
  • Ny cykelöverfart Norregårdsgatan/Delary vägen och en cirkulationsplats i Liatorp har tagits i bruk.

Älmhults kommun står inför flera stora och delvis nya utmaningar, en osäker omvärld med krig och konjunkturförändringar påverkar även på lokal nivå. År 2024 har mycket tuffa ekonomiska förutsättningar med fortsatt höga pensionskostnader och svag utveckling av skatteunderlaget. År 2025 ser ljusare ut med både en återhämtning av skatteunderlaget och lägre pensionskostnader tack vare en stabiliserad inflationsnivå.