Artikeln publicerades 15 april 2024

Älmhults kommun växlar upp det brottsföre­byggande arbetet

Två personer framför kommunhuset i Älmhults kommun

Staffan Käll, kommunpolis tillsammans med Elin Görbring, brottsförebyggande samordnare i kommunen.

Kommunen har sedan en tid tillbaka ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet i och med en ny lag som trätt i kraft. Elin Görbring, brottsförebyggande samordnare, tycker att kommunen står väl rustad för ansvaret.

Kommunen har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet och tillsammans med flera aktörer, både internt och externt, fortsätter vi arbetet med att identifiera problem och hitta sätt att förebygga vägen in i brottslighet, berättar Elin, som är ny i rollen sedan februari 2024.

Vad säger den nya lagen?

Riksdagen har beslutat om en lag om kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Lagen säger att kommunerna ska ta fram en lägesbild över brottsligheten och därifrån ta fram en åtgärdsplan. Genom att följa den nya lagen ska kommunerna ges möjlighet att förebygga fler brott. Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 2023, men kommunerna har på sig fram till 1 juli 2024 att ta fram och besluta om åtgärdsplaner.

Vi har haft brottsförebyggande arbete i vår organisation sedan tidigare. Vi ska nu utveckla detta och se till att vi har en fortsatt pålitlig systematik i arbetet. Det gäller att hålla i och hålla ut och att jobba långsiktigt, fortsätter Elin.

Samverkan med flera aktörer

I kommunen finns flera samverkansforum för att motverka brott. Ett exempel är samarbetet mellan skola, socialtjänst, kultur och fritid och polis som sker för att förhindra att barn och unga fastnar i brottslighet eller annan utsatthet.

Vi måste samarbeta och använda våra resurser till fullo för att skapa en starkare kraft tillsammans. Det här är ett trepartssamarbete mellan polisen, kommunen och det civila samhället, förklarar Staffan Käll, kommunpolis.

Staffan fortsätter:

Som kommunen har vi som målsättning att vara en av de tryggaste kommunerna i Sverige. Trygghet är oerhört viktigt för att våra invånare ska känna sig säkra och trivas. Och för att vilja fortsätta verka och bo i kommunen.

Strategiskt och operativt råd

Kommunen genomför strategiskt så väl som operativt arbete med säkerhet och trygghet. Styrning och ledning av arbetet sker på ett sätt som möjliggör samarbeten mellan verksamheter och externa aktörer, civilsamhälle och näringsliv.

Just ett strategiskt råd är en av de saker den nya lagen ställer krav på. Rådet ansvarar för samordningen av det brottsförebyggande arbetet. Utöver detta ska vi även starta operativa rådet där vi arbetar med frågorna i vardagen och följer upp det brottsförebyggande arbetet, påpekar Görbring.

Vill ha hjälp av kommuninvånare

Elin uppmuntrar även kommuninvånarna att vara delaktiga och bidra till det brottsförebyggande arbetet. Arbetet med bland annat medborgarenkäter och trygghetsmätningar är ett fortsatt viktigt arbete.

Vi tar gärna emot synpunkter, information och förslag på hur vi tillsammans kan skapa ett ännu mer tryggt Älmhult, avslutar Elin.

Lagen innebär sammanfattningsvis att kommuner ska:

  • Ha en lägesbild som beskriver brottsligheten i kommunen och dess konsekvenser, med en åtgärdsplan med förebyggande åtgärder.
  • Samverka med relevanta aktörer i samhället i brottsförebyggande frågor.
  • Ha en samordningsfunktion som organiserar åtgärderna och säkerställer att arbetet integreras i hela organisationen.
  • Kontinuerligt dela lägesbild till politiken.

Vid frågor kontakta oss gärna

Elin Görbring, brottsförebyggande samordnare

elin.gorbring@almhult.se

Staffan Käll, kommunpolis

staffan.kall@polisen.se