Artikeln publicerades 8 november 2021

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Älmhults kommun upplevs som en trygg kommun

Årets trygghetsmätning visar fortsatt positiv trend kring den upplevda tryggheten i Älmhults kommun. I årets trygghetsmätning får kommunen som helhet indexvärde 1.22 vilket placerar Älmhults kommun bland de kommuner i södra Sverige som upplevs som tryggast.

Älmhults kommun och Polismyndigheten har sedan 2005 genomfört trygghetsmätningar där kommunens invånare får möjlighet att ge sin bild av tryggheten i kommunen. Enkäten har skickats ut till 900 invånare i Älmhults kommun lika fördelat över Älmhults tätort, övriga större tätorter och landsbygd. Av de som fått enkäten år 2021 har sammantaget 67% svarat vilket är något fler än föregående år.

Utifrån svaren på enkätundersökningens frågor beräknas ett problemindex som utgör ett mått på den upplevda tryggheten. Ju lägre problemindex desto tryggare kommun.

I årets trygghetsmätning uppvisar Älmhults kommun ett problemindex på 1.22 vilket är bland de lägsta i södra Sverige och det lägsta i Älmhults kommun sedan arbetet med trygghetsmätningar påbörjades.

– Resultatet av trygghetsmätningen är naturligtvis positivt och glädjande men det är bara en indikator vid sidan av t ex medborgar- och företagsdialoger som vi genomför för att skapa en bild av vad vi behöver fokusera vårt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete på, säger Håkan Helgesson Kris- & Beredskapsstrateg Älmhults kommun.

Generellt visar resultatet av trygghetsmätningen på en låg problemnivå vad gäller otrygghet och brottsutsatthet men vi kan konstatera att man upplever otrygghet sena kvällar i Älmhults centrum och oro för inbrott på landsbygd och i större tätorter.

Detta är områden som vi kommer att ha ett starkt fokus på såväl under framtagandet av medborgarlöften för år 2022 som ligger till grund för planeringen av nästa års trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete utöver de områden som vi redan startat upp.

– Vi har i nära samverkan med kommunen, medborgare och näringsliv startat upp arbeten som vi ännu inte sett den fulla effekten av. Detta arbete fortgår och utökas i vår samverkan för ökad trygghet och minskad brottslighet, säger Staffan Käll kommunpolis.

Det vi gemensamt arbetat med efter trygghetsmätningen år 2020 är bland annat:

  • Politiskt beslutat om införande av strategiskt och operativt brottsförebyggande råd i samverkan med polisen.
  • Påbörjat etableringen av ett brottsförebyggande nätverk i samverkan med näringslivet.
  • Etablerat fördjupad samverkan mellan polis och kommunens skolor t ex Haganässkolan.
  • Implementerat modellen BoTryggt2030 för att tidigt i detaljplanerna få med oss de trygghetsskapande- och brottsförebyggande aspekterna.
  • Arbetat vidare med trygghetsskapande åtgärder i den offentliga miljön t ex belysning, siktröjning och liknande åtgärder.
  • Gemensamt verkat för att fler hushåll i kommunen skall medverka i Grannsamverkan.
  • Genomfört digitala dialogmöten med medborgare och näringsliv.

Nu påbörjas kommunens och polisens gemensamma arbete med att analysera resultatet från trygghetsmätningen och ta fram medborgarlöfte samt handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet för år 2022.

– Jag är glad både över att den upplevda tryggheten är hög och att den faktiska brottsligheten är relativt låg i kommunen. Den oro som finns är dock viktig att ta på allvar, därför är det nödvändigt att fortsätta det goda förebyggande samarbete med polisen som vi har i vårt närområde och att trygghetsfrågorna fortsatt får stå högt på agendan, säger Gusten Mårtensson kommunstyrelsens ordförande.