Handlingsplan mot tobak, alkohol och droger på Haganässkolan

Upprättad 2022

Policy för gymnasieskolorna i Älmhults kommun

Gymnasieskolan i Älmhults kommun vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning, ge alla elever möjlighet att nå bästa studieresultat samt erbjuda en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Användningen av droger innebär en risk för den enskilde eleven men också för andra elever och personal och kan påverka tryggheten och säkerheten i arbetsmiljön. Användning av droger kan påverka och vara avgörande för elevens motivation, studieresultat, möjligheterna till fortsatta studier och framtida yrkesliv. Haganässkolan verkar aktivt för en drogfri skoltid, skolmiljö och mot användning av alla former av droger.

Till grund för Haganässkolans policy och handlingsplan ligger forskning, beprövad erfarenhet och gällande lagstiftning. Skolan har enligt lag skyldighet att vidta olika förebyggande åtgärder. Skolan ska även ingripa och agera om droger förekommer i skolmiljön; bland elever så väl som personal.

Syftet med Haganässkolans policy är att:

 • Förebygga användning av tobak, alkohol och narkotika
 • Skapa en trygg och säker arbetsmiljö i skolan
 • Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor
 • Tidigt upptäcka, uppmärksamma och agera vid oro och misstanke om användning av droger
 • Ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att kunna genomföra sina studier och uppnå sina mål i skolan

Lagstiftning

Skolan har att följa den lagstiftning som på olika sätt berör droger i skolmiljö. Den regleras av följande lagar:

 • Grundlagen
 • FN :s Barnkonvention
 • Narkotikastrafflagen
 • Tobakslagen
 • Arbetsmiljölagen
 • Skollagen
 • Socialtjänstlagen
 • Sekretesslagen

Förebyggande insatser

Haganässkolans förebyggande insatser syftar till att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. Även insatser för att öka upptäcktsrisken har en förebyggande effekt. Vid hög frånvaro eller andra tecken på ohälsa ska frågan om droganvändning lyftas.

Kvalitetsarbete och certifiering

En skola som präglas av tillit och goda relationer där elever känner sig trygga, utvecklas och lyckas i sina studier är en viktig skyddsfaktor.

Hälsosamtal

Hälsosamtal med alla elever i åk 1 där ANDT med mera tas upp av skolsköterska.

Elevhälsa

Elevhälsoteam har möte varje vecka.

Klasskonferenser sker en gång höst o vår med elevhälsa och mentor

Region Kronoberg

Vart tredje år görs en undersökning om ungdomars hälsa-och livsstilvanor i åk 2 gymnasiet i samverkan med region Kronoberg. Denna görs ej på IB programmet.

Vårdnadshavare, elev och personal

Personal, elever och vårdnadshavare ges information om skolans alkohol- och drogpolicy. Vårdnadshavare och elever informeras om skolans alkohol- och drogpolicy vid skolstart och ges då möjlighet att lämna samtycke till våra rutiner.

Elever ges information om vart man kan vända sig med frågor om egna och/eller kamraters alkohol- eller narkotikaproblem och vilka sekretessregler som gäller i sådana situationer.

Drogtest

Drogtestning används av olika skäl vid misstanke om användning av narkotika. Syftet är att undanröja misstankar och skapa bra förutsättningar för stöd och hjälp till eleven. Slumpvis drogtestning erbjuds alla elever samt ett strukturerat samtal med elevhälsan angående trivsel, närvaro och eventuellt bruk av tobak, alkohol och droger. Syftet är att tidigt upptäcka och därigenom förebygga användning av narkotika för att blanda annat förebygga skador och olyckor i samband med praktiska moment och APL samt få konsekvenser på utbildningen och kan leda till att examen inte kan erhållas

Drogtestning är alltid frivilligt. Att avstå drogtest vid misstanke kan medföra en anmälan till socialtjänsten.

Samverkan

Samverkan sker med socialtjänst, polis, APL-platser/praktikplatser och kommunens KAA Fasetten ungdomsgrupp i syfte att stärka arbetet med skolans drogpolicy.

Kunskap och samtal

Elever informeras om skolans policy genom skolans hemsida, klassråd och i samband med skolstart. I undervisningen ges utrymme för kunskapssökande, samtal och lärande för att ge eleverna förutsättningar att kritiskt kunna värdera och reflektera över information om droger.

Elevskåp

När eleven disponerar ett av skolans skåp el utrymmen kan skolan undersöka skåpet/utrymmet om man misstänker att droger, alkohol eller annat otillåtet förvaras i skåpet. Detta ska om möjligt göras med elevens närvaro.

Narkotikahund

I samarbete med polisen är planen att genomföra sökning med narkotikahund på skolan. Sökningen sker efter skoltid. Syftet är att förebygga användningen av narkotika och säkerställa en narkotikafri arbetsmiljö.

Fortbildning

Personal ges möjlighet till fortbildning om droger.
ANDT finns i kursplan som är obligatoriskt, förutom på IB- och teknikprogrammen.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner kring tobak, alkohol och droger
Rektor, kurator eller skolsköterska, Haganässkolan (Servicecenter)0476-550 00
Stödenheten och Mottaget (Socialen) (servicecenter)0476-550 00
Primärvårdens hälsoenhet Växjö0470-59 22 90
Polis112 (akut)
114 14 (tips)

Hemsidor med information

Godkännande av policy och drogtester vid Haganässkolan

I policyn framgår bland annat att Haganässkolan vill kunna göra drogtester på elever av olika skäl;

A) Vid oro eller misstanke kring en elev

Oron kan grunda sig på iakttagelser, inkomna uppgifter eller ändrat beteende som hög frånvaro, påfallande trötthet eller likgiltighet. I dessa fall hålls samtal med eleven och ibland vill skolan även genomföra ett snabbt drogtest (urinprov) för att utesluta vidare oro. Skolan kan inte tvinga någon att lämna drogtest.

B) Generella tester av arbetsmiljöskäl

I policyn står: ”Inför praktik eller särskilda praktiska moment i utbildningen kan skolan genomföra drogtest på en undervisningsgrupp. Testerna är frivilliga men kan vara förutsättningen för att elev ska kunna delta vid utbildningsmomentet/praktiken i fråga.” Det händer att arbetsgivare vill veta att eleverna är drogfria på samma sätt som man kontrollerar att deras anställda är det.

C) Generella tester narkotikafri skola

Generella drogtester kan förekomma på samtliga skolans program i syfte att Haganässkolan ska vara en drogfri skola där personal och elever ska känna sig trygga och säkra. Drogtesterna är frivilliga. Genomförande av generella drogtester är en viktig del av det förebyggande arbetet skolan utför då vi genom dessa kan upptäcka elever som är i riskzonen för att utveckla ett missbruk.

Dessa prover tas på skolan, oanmält och inte under övervakning. De sker i enlighet med fastställda rutiner för säker provtagning.

Godkännande

För omyndiga elever behöver vi vårdnadshavares godkännande för att genomföra testerna. Vi vill därför be om din/era underskrifter. Antingen via e-tjänst eller blankett som ska återlämnas till elevens mentor vid skolstart första läsåret dock senast inom tre veckor från läsårsstart. Blanketten är giltig fram till elevens 18-årsdag då elevens medgivande inhämtas.

Har du/ni frågor kring vår policy och handlingsplan mot alkohol och droger är ni välkomna att kontakta ansvarig rektor eller skolsköterska på respektive skolenhet.

Kontaktuppgifter Haganässkolan

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 24 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?