Skola & Näringsliv

Samarbete och samverkan mellan skola och arbetsliv är en väsentlig del på Haganässkolans sex yrkesprogram. Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL), och programråd, möts och samverkar elever och representanter från skolan med näringslivet, och andra externa aktörer.

Vad är programråd och APL?

På denna sida kan du läsa om vad APL och programråd är, och hur näringsliv och skola samverkar. Även programspecifik information kopplad till APL och programråd finns här.

Programråd

För ett nära samarbete och god samverkan mellan gymnasieskolan och näringslivet bjuder skolans yrkesprogram in till programråd varje termin.

Vid dessa tillfällen är näringslivet och andra relevanta externa aktörer välkomna. Från skolan brukar rektorer och lärare delta, samt en av förbundsdirektionens ordinarie ledamöter. Även fackliga representanter och paraply­organisationer från respektive bransch är välkomna.

Innehåll och syfte med programråd

Under programråden pratar man om APL och de aktuella förutsättningarna - vad som är bra och vad som kan göras bättre. Näringslivet informerar om nuläget och framtida kompetensförsörjning, behov och utveckling.

Ytterligare innehåll och syften med programråden kan se ut enligt följande:

  • Utbildningens långsiktiga utveckling - för att säkerställa att utbildningen leder till jobb. Företagen presenterar förslag och ger feedback gällande utbildningens innehåll och möjliga inriktningar, baserat på framtida kompetensbehov.
  • APL - planering och organisering av APL.
  • Skolans kvalitetsarbete - att medverka i detta arbete genom att bidra till olika sätt att utvärdera APL.
  • Gymnasiearbeten - företagens möjliga medverkan vid utformning av gymnasiearbeten.
  • Programfördjupningar - samråd om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning.

Näringslivet har möjlighet att i förväg komma med synpunkter och önskemål gällande innehållet i programråden, så att mötena blir givande för alla parter.

Programspecifik information om programråd

Vi har idag sju yrkesprogram på Haganässkolan som bjuder in till programråd varje termin.

APL, arbetsplatsförlagt lärande

APL är en obligatorisk del av gymnasiala yrkesutbildningar som baseras på ämnesplanerna i yrkeskurserna. APL skiljer sig från praktik, vilket är en valfri möjlighet till arbetslivserfarenhet. APL styrs av Skollagen och ska vägas in i betygssättningen av eleven.

Varför har eleverna APL?

Kunskapen om lokala företag, och vilka yrkesroller som finns, hjälper eleven att se kopplingen mellan det de läser i skolan och olika yrken.

Samverkan med näringslivet stärker inte bara elevernas lust och motivation, de får också en ökad förståelse för hur de kan få användning av det de lär sig i skolan, och vilka andra förmågor än ämneskunskaper som är viktiga i arbetslivet.

Eleverna knyter även värdefulla kontakter med framtida potentiella arbetsgivare under sin APL.

Vad gör eleverna under sin APL?

Eleverna ska under sin APL delta och medverka i det dagliga arbete som utförs på APL-platsen.

Varje elev har en ansvarig handledare på arbetsplatsen som följer eleven under APL-tiden, och är delaktig i bedömningen av elevens kunskapsutveckling.

Skolan har en ansvarig APL-lärare som har regelbunden kontakt med elev och handledare. Denna lärare gör besök på arbetsplatsen och genomför trepartssamtal för utvärdering och bedömning av elevens kunskapsutveckling.

Handledarutbildning

Alla företag som tar emot en lärling eller praktikant för APL erbjuds en handledarutbildning som godkänts av Skolverket. Denna ger företaget en inblick i skolans arbetssätt, och skolan en insikt i arbetslivet och det som efterfrågas i våra yrkesutbildningar.

Under utbildningarna har vi också möjlighet att lyfta aktuella frågor, både från skolan och arbetsplatsen, och diskutera den med andra handledare från olika branscher.

APL-perioder för Haganässkolans elever

  • Åk 1, vecka 12-13 och vecka 15
  • Åk 2, vecka 16-20
  • Åk 3, vecka 6-11, 46-50

Kontaktuppgifter och datum för programråd

Här hittar du kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för programråd och APL för just detta yrkesprogram. Även datum för nästa programråd finns på denna sida.

Barn- och fritidsprogrammet

Programråd

Fredag 17/11 klockan 10.00

Mario Viscovi, lärare

mario.viscovi@almhult.se

Bygg- och anläggningsprogrammet

Programråd

Torsdagen den 12/10 kl 11.30-13.30.

Mikael Lideberg Crona, lärare

mikael.lideberg-crona@almhult.se

El- och energiprogrammet & Industritekniska

Programråd

Johan Brafield, lärare

johan.brafield@almhult.se

Försäljning- och serviceprogrammet

Programråd

  • 22 mars 2023

Stig Karlsson, lärare

stig.karlsson@almhult.se

Industriprogrammet

Programråd

Ingemar Olofsson, lärare

ingemar.olofsson@almhult.se

Vård- och omsorgsprogrammet

Programråd

Katrin Rongby, lärare

katrin.rongby@almhult.se

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 13 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?