Handledarutbildning - Att ta emot praktikanter

Älmhults kommun arbetar för att göra det så enkelt som möjligt för arbetsgivare att ta emot praktikanter. För att du som ska vara handledare ska känna dig trygg med att ta emot en praktikant har vi skapat en handledarutbildning.

Utbildningen består av filmer och text och tar cirka 30 minuter att göra.

Materialet kommer bland annat från YA-delegationen.

Handledarrollen

Som handledare får du möjlighet att dela med dig av din yrkeserfarenhet. Det är lärorikt att behöva tänka efter och formulera i ord varför du gör som du gör. Med rätt bemötande och uppmuntran kan den nya medarbetarens frågor bidra till att utveckla verksamheten.

Se filmen: Handledaren en nyckelperson (YouTube) Länk till annan webbplats.

Rollen som handledare

Som handledare delar du med dig av din yrkeserfarenhet samtidigt som du är en förebild för den nya medarbetaren. I rollen ingår att du uppmuntrar din nya medarbetare och får hen att våga utmana sig själv och komma in i yrket. Med hjälp av tydlig kommunikation stödjer och coachar du den nya medarbetaren.

Man kan sammanfatta din roll som handledare med att du:

 • Har ett övergripande ansvar för den nya medarbetarens situation på arbetsplatsen
 • Finns till hands och är ett stöd
 • Uppmuntrar till diskussioner och reflektioner kring lärandet på arbetsplatsen

Se filmen: Att vara handledare (YouTube) Länk till annan webbplats.

Introducera den nya medarbetaren

För att den nya medarbetaren ska känna sig välkommen är det viktigt att alla kollegorna har fått information om den nya arbetskamraten. Den nya medarbetaren behöver få reda på företagets rutiner, arbetsmiljö och säkerhet med mera. Detta är bra att ta upp i en inledande introduktion under den nya medarbetarens första tid på arbetsplatsen. Gör en plan för introduktionen så att ingen viktig information glöms bort.

Alla som ska lära upp den nya medarbetaren måste få reda på personens förkunskaper och vad hen ska lära sig. Då blir det lättare att anpassa innehållet och nivån på lärandet.

Se filmen: En handledare tipsar om introduktion (YouTube) Länk till annan webbplats.

Tips till dig som ska introducera

Var tydlig och konkret

Då blir det lättare för den nya medarbetaren att förstå vad som menas och det uppstår färre missförstånd.

Var aktiv

Ovana och osäkra medarbetare behöver stödet från en erfaren handledare.

Betona lärprocessen

Förklara att lärandet ingår i jobbet och att ingen förväntar sig att den nya medarbetaren ska kunna allt från dag ett.

Visa att du tycker det är roligt och stimulerande att vara handledare

För den nya medarbetaren är det viktigt att du som handledare intresserar dig för dennes arbete.

Uppmuntra

I vissa fall kanske personen du handleder har låg självkänsla och dåligt självförtroende. Bekräfta att personen är viktig på arbetsplatsen och berätta att du finns som stöd. Var inte rädd för att ställa krav men glöm inte att uppmuntra när personen gör ett bra jobb.

Att vara ny på arbetsplatsen

Att vara ny på en arbetsplats kan kännas nervöst. Är det dessutom det första jobbet är det viktigt att vara tydlig med arbetsplatsens regler, till exempel:

Arbetstider

Förklara varför det är viktigt att passa tiden och vad det innebär att passa tiden. Börjar arbetsdagen klockan 8.00 måste kanske personalen vara där 7.45 för att hinna byta om.

De dagliga rutinerna

Förklara skillnaden mellan rast och paus. När det är rast får man inte betalt (lunchrast) men det får man när det är paus (fikapaus). Har ni stränga regler runt tiderna för rast och paus, förklara varför det är viktigt att hålla tiderna.

Arbetskläder

Förklara vilka klädkoder som gäller på arbetsplatsen. Till exempel om det är okej att visa tatueringar och synliga piercingar. Får personalen arbetskläder, berätta hur dessa ska skötas, hur ofta de ska tvättas etcetera. Innebär jobbet att stå mycket, tipsa gärna om vilken typ av skor som är bra för att undvika att få ont i ryggen.

Mobil och dator

Gå igenom era regler kring privat användande av mobiler och datorer under arbetstiden.

Motivera och handleda

Motivation måste alltid komma från personen själv, men du kan skapa förutsättningar för medarbetaren att bli motiverad. Det kan du till exempel göra genom att uppmuntra och få den nya medarbetaren att känna sig delaktig genom ge hen ett utökat ansvar. När en person får ansvara för egna arbetsuppgifter och ingå i ett sammanhang ökar motivationen och som en följd ökar även lusten att lära mer.

När medarbetaren är ny behöver du stödja och handleda genom tydliga instruktioner. Du förklarar varför du gör vissa saker i olika situationer och uppmuntrar till reflektion. Efter en tid behövs inte lika mycket stöd utan arbetet flyter på bra. Då blir din roll mer som en coach, du uppmuntrar och stöttar vid behov.

Se filmen: Om kunskap och kompetens (YouTube) Länk till annan webbplats.

Att lära sig jobbet på arbetsplatsen

Det finns flera fördelar med att lära sig ett yrke på plats:

 • personen lär sig jobbet i praktiken (till skillnad från i teorin)
 • personen lär sig en arbetsplats unika sätt att arbeta
 • personen får erfarenhet och unik färdighetsträning

Arbetsplatsen är en effektiv inlärningsmiljö bland annat genom att lärandet sker i ett socialt sammanhang. Den nya medarbetaren lär sig de särskilda rutinerna och arbetsmetoderna och utvecklas i sin yrkesroll. Den nya medarbetaren får en ökad förståelse för hur olika arbetsmoment hänger ihop och bildar en helhet. Som handledare ska du tänka på att anpassa lärandet efter hens förkunskaper och behov.

Se filmen: Fördelar med att lära sig på jobbet (YouTube) Länk till annan webbplats.

Framgångsrikt lärande

Det finns tre frågor som är centrala för framgångsrikt lärande:

 • Vad ska den nya medarbetaren lära sig? (Vad är målet för lärandet?)
 • Hur mycket kan den nya medarbetaren redan?
 • Hur ska hen uppnå målet?

Fundera först själv över frågorna. Den nya medarbetaren bör också försöka besvara dem. Det kan bidra till att hen blir medveten om, och förstår, sitt eget ansvar i lärandet. Avsätt tid för att prata om hur lärandet ska ske på bästa sätt.

Yrkeskultur och attityder på arbetsplatsen

Varje yrke har sin specifika yrkeskultur och yrkesidentitet. Det kan ta tid att själv upptäcka vilka attityder och värderingar som gäller. Det är ditt ansvar som handledare att förmedla vilka koder som gäller i yrket, inom branschen och på arbetsplatsen. Det kan exempelvis handla om att det finns ett yrkesspråk som är självklart för er som arbetar, men som kan vara svårtolkat för en ny medarbetare. Vid uppföljningssamtalen kan du fråga om hen har mött några nya begrepp som behöver förklaras.

Se filmen: Attityder och värderingar på arbetsplatsen (YouTube) Länk till annan webbplats.

Handledarsamtalet

Under tiden du handleder är regelbundna avstämningar och enskilda samtal med den du handleder viktigt. Som handledare ska du lyssna, bekräfta och uppmuntra för att stötta din nya kollega att ta nästa steg i yrkesrollen. Genom att ställa rätt frågor får den nyanställde möjlighet att komma fram till egna lösningar.

Uppföljningssamtal

När du har uppföljningssamtal med den nya medarbetaren kan du ha arbetsuppgifterna och händelserna på arbetsplatsen under veckan/månaden som utgångspunkt. För att få igång ett bra samtal, börja med en fråga som öppnar upp samtalet. Exempelvis ”Beskriv hur du upplevde arbetet med…?”

Se filmen: Återkoppling och frågor under ett handledarsamtal (YouTube) Länk till annan webbplats.

Avsluta handledningen

När det är dags att planera för avslut på handledarskapet behöver du förbereda ett avslutningssamtal. Om den du har handlett slutar på arbetsplatsen, inkluderas kollegorna i avslutningen genom till exempel en gemensam fika eller lunch.

Under avslutningssamtalet reflekterar ni tillsammans över hur perioden har varit, hur medarbetaren har utvecklats och vad hen har lärt sig.

Be samtidigt om återkoppling: Hur har ditt handledarskap fungerat? Är det någonting ni på arbetsplatsen borde ha gjort annorlunda? Utöver det som framkommer muntligt, be medarbetaren att svara på några frågor i en utvärderingsblankett.

Se filmen: När det är dags att avsluta handledningen (YouTube) Länk till annan webbplats.

Grattis!

Du har nu gått igenom en handledarutbildning som gör dig redo att ta emot en praktikant på din arbetsplats.

Kontakta oss gärna om du till exempel:

 • Vill ha ett intyg på att du genomgått utbildningen
 • Vill bli kontaktad av oss för mer information
 • Vill du göra en intresseanmälan för att ta emot en praktikant
 • Har synpunkter och förslag på förbättringar

Kontakta

Carl Lundkvist, arbetsmarknadssamordnare

Björn Hultman, arbetsmarknadsskoordinator

Marie-Louise Simonsson,arbetsmarknadsskoordinator

Indira Ruiz Lundgren, arbetsmarknadsskoordinator

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?