Näringslivsfrämjande arbete

Arbetet med att skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt och växande näringsliv är prioriterat i Älmhults kommun. Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla företag som i sin tur bidrar till fler arbetstillfällen, en attraktivare kommun och bredare serviceutbud för boende och besökare.

Under 2022–2023 genomfördes en serie workshops där representanter från kommunens näringsliv, förtroendevalda och tjänstepersoner tillsammans tog fram gemensamma fokusområden som visar riktningen för vad som är viktigt för att skapa ett starkare företagsklimat i Älmhults kommun.

Fokusområden

 • Kompetensförsörjning
 • Öka bredden av företag – etablering och expansion
 • Det unika Älmhult
 • Nätverk, samverkan och kommunikation
 • Effektivt och förståeligt myndighetsarbete

Utifrån det underlaget genomförs nu en rad konkreta aktiviteter och förbättringsinitiativ i kommunens olika verksamheter. Här kan du följa vad som redan har gjorts och se vad som ligger i planen framåt.

Vår utvecklingsresa för företagsklimatet

Översikt näringslivsfrämjande aktiviteter
ÅrMålAktiviteter
2021En väg in för frågor till kommunen
 • Starta servicecenter
 • Införa svar direkt för så många ärenden som möjligt
 • Höja servicenivån med servicelöfte
2022Bättre service till företag
 • Starta företagslots
 • Införa bokningsbar bygglovsrådgivning
 • Fler och bättre e-tjänster
 • Förbättrad information på webben och i Facebook
 • Förbättra nyhetsbreven
2023Nya arbetssätt och mer dialog
 • Fler företagsbesök
 • Mer nätverkande
 • Genomföra event med näringslivet
 • Ny näringslivschef på plats
 • Etableringsforum för att driva på etableringsfrågor
 • Introduktion av nya kollegor och nya arbetssätt
2024Förändrad kultur och förhållningssätt
 • Införa främjande myndighetsarbete
 • Ännu mer dialog
 • Mer synlighet och samarbete

Urval aktiviteter under 2023/2024

DatumAktivitet
5 septemberNäringslivsmorgon, tema möjligheter Öresund och söderut
19 septemberBesöksnäringsträff
30 septemberSkördefest på torget tillsammans med Handelsplats Älmhult
12 oktoberUpphandlingskväll
13 oktoberNäringslivsmorgon, tema kompetensförsörjning
17-18 oktoberYrkesdagen i Växjö med 8:or och 9:or
7 novemberNäringslivsråd
13 november-13 december30 företagsbesök på 30 dagar
18 novemberÖppet hus på Haganässkolan
21 novemberStarta-eget-kväll tillsammans med Nyföretagarcentrum
30 novemberÖP-möte med tema centrum och handel
30 novemberIndustrikväll för 9:orna
5 decemberNetworking evening för nyföretagare tillsammans med Nyföretagarcentrum och Café Muff
14 decemberNäringslivsmorgon, tema trygg kommun
8 februariFöretagargala
29 februariNäringslivsmorgon, tema IKEA i Älmhult
10 aprilFramtidsdag för 8:orna
18 aprilBesöksnäringsträff
24 aprilNäringslivsmorgon, tema AI

Återkommande aktiviteter

 • Nyheter på kommunens webbplats
 • Inlägg i Facebook
 • Inlägg i LinkedIn
 • Nyhetsbrev varje månad
 • 2-3 företagsbesök varje vecka
 • Lotsmöte en gång i månaden och vid behov
 • Flera bokningsbara tider för bygglovsrådgivning varje vecka

Övergripande frågor som vi arbetar med

Bygglovshantering

 • Vi jobbar proaktivt med främjande rådgivning inför bygglovsärenden för att få smidig hantering, god dialog och en positiv upplevelse. Både lots och bygglovstider.
 • Vi arbetar för att hitta konstruktiva lösningar i ärenden där kommun och företag inte är överens. Till exempel i kommunintern företagsklimatgrupp.
 • Regelbundna avstämningar mellan bygglovschef och näringslivschef för att fånga frågor och hitta möjliga vägar framåt i olika ärenden.
 • Genomförande och uppföljning av löpande Insikt (SKR NKI) för att se vad som kan förbättras och som vi kan agera på.
 • Följer ledtidsindikatorn för bygglov vid komplett ansökan: Medianen i Älmhults kommun är 10 dagar för bygglov rörande en- och tvåbostadshus. Medel är högre eftersom vissa ärenden måste beslutas i Miljö- och byggnämnden.

Upphandling

 • Arbetar med mer öppenhet, synlighet och mer dialog, till exempel med möjligheten att boka tid med upphandlingschefen.
 • Jobbar för att få fler anbud i upphandlingarna och öka konkurrensen.
 • Förenkla för de som lämnar anbud och i hanteringen i kommunen.
 • Öka förståelse för upphandling, till exempel med upphandlingsträffar som den 12 oktober.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning

Inriktning

Aktiviteter 2023

Arbetsmarknadskunskap för att öka kunskapen och inspirera om jobb och framtid bland ungdomar för att stärka deras möjligheter att välja vägar som leder till arbete.

 

 • Pågående samarbete med skolan kring prao och praktik.
 • Näringslivsutvecklare träffar högstadieelever i december inför gymnasieval, berättar om näringslivet i Älmhult.

Kompetenskartläggningar av näringslivets behov som underlag för nya aktiviteter.

 

 • Genomförd maj-juni. En nulägesbild över näringslivet kopplat till tillväxt och kompetensbehov. Ger underlag för kommande aktiviteter så att det vi gör motsvarar behoven.
 • Söker externfinansiering för uppdragsutbildningar, tex industrisvenska.

Actionmöten för snabb samverkan med berörda aktörer för att hitta lösningar tillsammans med företag som har ett aktuellt kompetensbehov.

 

 • Möte med arbetsgivare tillsammans med exempelvis Arbetsmarknadscenter och skola på olika nivåer för matchningar mellan parterna. Första träffarna genomförda under hösten.

Kompetenssamverkan för strategiska frågor kopplade till utbildning och kompetensbehov tillsammans med representanter från näringslivet samt kommunens verksamheter Arbete och försörjning, Utbildningsförvaltningen samt Kommunledningsförvaltningen.

 

 • Möten igång med konkret utkomst som till exempel industrisvenska.
 • Näringslivsmorgon 13/10 på tema kompetensförsörjning.

Nya utbildningar i samverkan mellan skola och näringsliv, till exempel lärlingsutbildning på industritekniska programmet samt yrkeshögskola med inriktning förpackningsingenjör.

 

 • GLA (lärling) och yh-utbildningen förpackningsingenjör startade hösten 2023 i samverkan med näringslivet.
 • Med kompetenskartläggningen som grund tittar vi nu vidare på fler möjliga utbildningar. (uppdragsutbildningar, yh, gymnasieprogram med mera).
 • Ansökan av korta yh-utbildningar för att möta arbetsmarknadens behov ny och breddad kompetens.

Framtidsdagar med öppet hus hos näringslivet som visar verksamheterna, inspirerar och berättar om framtidsmöjligheterna inom olika branscher för unga som är på väg att välja gymnasieinriktning.

 

 • Haganässkolan och lokala företag medverkade på Yrkesdagen i Växjö den 17–18 oktober.
 • Lokala företag deltar på Öppet Hus på Haganässkolan den 18 november.
 • Industrikväll för 9:an den 30 november med besök och prova på hos industriföretag i Älmhult.
 • Under planering för genomförande av industrinatt och/eller framtidsdag under 2024.

Öka bredden av företag – etablering och expansion

Öka bredden av företag – etablering och expansion

Inriktning

Aktiviteter 2023

Marknadsföring och försäljning med konkreta erbjudanden av detaljplanerad och byggklar mark i olika kanaler och på digitala marknadsplatser.

 • Kommunen och privata fastighetsägare kan annonsera lediga lokaler i tjänsten Lokalguiden som kommunen tillhandahåller. Nytt, bättre verktyg på gång med möjlighet att även marknadsföra industri-/verksamhetsmark.
 • Skyltning på gång på nya området längs 23:an och vid Vena. Området har filmats för videoinslag. Vi inväntar tillstånd innan vi kan sätta upp skyltar och publicera filmen.
 • Särskild Älmhultsbilaga i Dagens Industri med tema tillväxt i januari 2023, uppföljande annons i bilaga Expansiva Kronoberg i DI september. Återkommande annonsering i annan media.
 • Marknadsföring av verksamhetsmark på Business Sweden’s verktyg Site Finder.
 • Förbättrad information på kommunens webbplats (ständigt pågående).
 • En väg in för etableringsfrågor där näringslivutvecklare tillsammans med exploateringsingenjör tar tag i förfrågningar direkt.

Samverkan med fastighetsägare för fler etableringar i olika forum och nätverk.

 • Löpande kontakter med fastighetsägare i samband med etableringsförfrågningar. Exempelvis lokaler i centrum och industri.
 • Planering pågår för etableringsträffar med fastighetsägare i centrum, syfte att tillsammans hitta lösning med matchning av tomma lokaler mot efterfrågat utbud.

Tydligt värdeerbjudande där vi identifierar, paketerar och kommunicerar Älmhults styrkeområden till intressenter för fler investeringar och etableringar.

 • Pågående arbete både lokalt i Älmhult och samverkan regionalt (projekt med Business Sweden).

Näringslivsperspektiv som en naturlig del i kommunens ärendehantering samt plan- och utvecklingsprocesser.

 

En väg in vid etableringsförfrågningar via näringslivsavdelningen som ansvarar för att företag som vill etablera eller utveckla sin verksamhet i kommunen möts av ett tydligt och serviceorienterat bemötande genom hela processen.

 • Startat, en väg in via näringslivsutvecklare.
 • Finns flera exempel med etableringsförfrågningar som hanteras med detta arbetssätt.
 • Etableringsgruppen en viktig nyckel i detta där frågorna hanteras.

Etableringssamverkan genom projekt med Business Sweden via Business Region Kronoberg.

 • Projektpengar beviljade, rekrytering av projektledare rekryterad (placering inom Region Kronoberg Regional Utveckling). Projektuppstart under hösten.

Starta-eget-utbildningar och nätverksträffar för nyföretagare på svenska och engelska i samarbete med Nyföretagarcentrum och andra aktörer för att underlätta etablering av nya företag.

 • Två starta-eget-kvällar per termin tillsammans med Nyföretagarcentrum och ALMI (en svenska, en engelska).
 • Nätverksträff på engelska för ny- och ensamföretagare planeras till den 5 december.

Ung Företagsamhet med entreprenörskap på schemat redan i skolan för unga att utveckla sin kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap.

 • Fortsatt satsning på UF i Älmhult under 2023.
 • Kommunens näringslivssamordnare nominerad till styrelse UF Kronoberg vilket ger mer insyn och påverkansmöjligheter.

Det unika Älmhult

Det unika Älmhult

Inriktning

Aktiviteter 2023

Besöksnäringsnätverk som arbetar tillsammans för att stärka och utveckla platsen Älmhult. Stärkt samarbete med besöksnäringsföretagen för fler besökare genom gemensamma projekt, stärkt innovation och marknadsföringsinsatser.

 • Första nätverksträffen hölls 19 september.
 • Näringslivssamordnare med särskilt ansvar för besöksnäringsföretagen.

Evenemangskalender som samlar allt som händer i Älmhult och som stärker marknadsföring i olika kanaler och nätverk.

 • Infördes under våren i samarbete med besöksnäringsaktörer.
 • Kommunen erbjuder plattformen för aktörer som själva nu kan lägga in sina evenemang. Till exempel Handelsplats Älmhult och Folkets Hus har automatisk överföring av sina evenemang till kalendern.
 • Aktuella evenemang visas på skärmar vid stationen (Art Center), biblioteket och i kommunhuset.
 • Återkommande nyhetsflöde i kommunens kanaler kring aktuella evenemang i kalendern.

Värdskap och besöksservice med auktoriserad Turistinformation och InfoPoints för god service till besökarna.

 • Trygghetsvandring Älmhults centrum med fastighetsägarna samt trygghetsvandringar butiker.
 • Genomfört utbildningen trygg i butik.
 • Implementering av BoTryggt 2030 i planprocessen, bland annat görs trygghetsanalyser i nya detaljplaner.
 • Samverkan med organisationen Fastighetsägarna och lokala fastighetsägare med fokus på trygghet.

Centrumutveckling i samverkan med bland andra Handelsplats Älmhult och fastighetsägare för att fortsätt utveckla en livskraftig, aktiv och attraktiv stadskärna som lockar fler invånare, besökare och etableringar.

 • Ny aktivitetsgrupp kommunen-HP Älmhult startad för att tillsammans planera, samordna/synka och genomföra aktiviteter.
 • Genomför egna evenemang och samverkar kring andra, exempelvis: Älmhultsfestivalen, torgdagar, lördagsevenemang, rally i centrum.
 • Inflyttarbrev till nya invånare med kommuninformation och erbjudanden från medlemmar i HPÄ.

Mötesplatser som bidrar till en positiv upplevelse av Älmhult och som i förlängningen bidrar till ökad inflyttning, till exempel enligt modellen International Citizen Hub i Lund.

 • Studiebesök på ICHL i Lund tillsammans med företag under augusti.
 • Fortsatt dialog kring förutsättningarna att skapa en gemensam internationell mötesplats.

Nätverk, samverkan och kommunikation

Nätverk, samverkan och kommunikation

Inriktning

Aktiviteter 2023

Information till kommunens företag via nyhetsbrev och andra kanaler.

 • Utskick av nyhetsbrev varje månad.
 • Flera Facebook-inlägg varje vecka.
 • Flera webbnyheter varje månad.

Nyhetsuppdateringar via webbplats och sociala medier som stärker berättelsen om Älmhult som näringslivskommun.

 • Löpande arbete, se ovan.

Webbplats med kontinuerlig utveckling av information och e-tjänster.

 

 • Löpande arbete.

Välkomstbrev med serviceerbjudande från kommunen till nystartade företag.

 

 • Utskick med serviceerbjudande till 1000 företag i kommunen i slutet av september.
 • Alla nya företag i kommunen får ett välkomstbrev med serviceerbjudande och kontaktuppgifter.
 • Inflyttarbrev till nya invånare med kommuninformation och erbjudanden från medlemmar i HPÄ.

Nätverk för nystartade företag med återkommande träffar för möjlighet till nätverk och erfarenhetsutbyte.

 • Se ovan, en första träff är planerad till den 5 december.
 • Fortsatt dialog kring förutsättningarna att skapa en gemensam internationell mötesplats.

Näringslivsråd som samlande plattform för näringslivsfrågor. Samarbete kring utveckling i frågor som påverkar förutsättningar för företagen.

 

 • Startat, två möten har hållits hittills, ett tredje är planerat till den 7 november.
 • Fem fokusområden med huvudtema kompetensförsörjning under de inledande mötena.
 • Deltagarna i rådet har haft möjlighet att ge inspel i framtagandet av kompetenskartläggning samt denna utvecklingsplan.

Nätverksmöten med olika teman, både övergripande och branschrelaterat.

 • Återkommande ”Näringslivsmorgon”, frukostträffar med olika teman.
 • Destinationsnätverk startat.
 • Lokalt industriforum mellan företag och kommunen kommer att hållas den 22 november.

Effektiv och förståelig myndighetsutövning

Effektiv och förståelig myndighetsutövning

Inriktning

Aktiviteter 2023

Företagslots som koordinerar ärenden samt ansvarar för uppföljning av överenskomna insatser. Alla medarbetare i kommunen som kommer i kontakt med företagsrelaterade frågor ska ha ett lotsande och främjande arbetssätt.

 • Tjänsten företagslots har erbjudits i snart två år och antalet bokning ökar. Finns fasta tider varje månad och sätts även upp vid behov.
 • Bokningsbara rådgivningstider för bygglov..
 • Möjlighet att boka tid med upphandlingschefen.
 • Servicecenter, näringslivsutvecklare och näringslivssamordnare nåbara via e-post, mobil, besök och annat.

Företagsklimatsgrupp under ledning av kommunchef som ett kommunövergripande nätverk för stärkt intern samordning i frågor som påverkar förutsättningarna för företagen.

 • Träffas varannan månad samt vid behov.
 • Uppföljning och handling på ärenden som inte går som de borde.

Företagsbesök med minst 100 årliga företagsbesök, varav minst 40 med kommunalråden. Näringslivsavdelningen ansvarar för att följa upp och återkoppla synpunkter som företagen tar upp i besöken.

 • Pågående med flera besök varje vecka i olika konstellationer.
 • Fler besök där andra funktioner i kommunen deltar.
 • Mer strukturerat arbetssätt infört med tydligare uppföljning och återkoppling.

Utbildning för tjänstepersoner och förtroendevalda i syfte att utveckla kommunens bemötande i ärendehantering samt öka förståelsen för näringslivet förutsättningar.

 • Planeras.

Näringslivsperspektiv där konsekvenser för näringslivet analyseras som en del av kommunens ärendehantering.

 • Görs men idag inte strukturerat, planering pågår för utveckling av detta.

Upphandlingsutbildningar och information om pågående upphandlingar. Dialogmöten med entreprenörer som delar med sig av sina erfarenheter kring upphandlingar.

 • Upphandlingskväll/utbildning genomfördes 12/10.
 • Under senhöst/vinter planeras ytterligare träff för företag som har tidigare erfarenhet av affärer med offentlig sektor.
 • Träff med företag som delar med sig av erfarenheter kring offentliga upphandlingar i syfte att kunna utarbeta bättre upphandlingsunderlag.

Proaktiv information och rådgivning med möjlighet att träffa bygglovshandläggare, upphandlingschef, näringslivsutvecklare och andra tjänstepersoner.

 • Se ovan.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?