Natur och friluftsliv

Upplev den genuina småländska landsbygden - våra skogar, ängar och sjöar väntar på dig!

Hitta ut i Älmhults natur

I Älmhult och byarna runtomkring finns oanade skatter och upplevelser för dig som vill utforska vår del av Småland. Vandra i något av våra 12 naturreservat eller hitta ditt eget äventyr. På naturkartan har vi samlat kommunens vandringsleder, kulturstigar och friluftsområden.

Naturkartan i Älmhult

Vi har samlat information om natursköna områden och upplevelser i Älmhults kommun i en digital guide. Med Naturkartan vill vi inspirera såväl besökare som invånare att ge sig ut i naturen för att upptäcka olika delar av vår vackra kommun.

Länk till Älmhults kommuns Naturkarta Länk till annan webbplats.

Cykla- och vandrabroschyren

På Älmhults turistinformation och Älmhults InfoPoints finns cykel- och vandringsförslag samlade i en broschyr.

Cykla och vandra i Älmhults kommun Pdf, 3.1 MB.

Ett barn äter mat på en strand i solnedgång

I Älmhult finns en naturupplevelse för alla.

Våra naturreservat och naturområden

I Älmhults kommun finns det 12 naturreservat med varierad natur. Naturreservat bildas i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv. Ett naturreservat är ett permanent skydd för att bevara och utveckla ett rikt växt- och djurliv. Våra naturreservat är också fina friluftsområden för vandring eller avkoppling.

Upptäck våra naturreservat på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Höö

Höö naturreservat innehåller en av de mest artrika miljöerna i Småland. Naturen är en mosaik av ängar, åkrar, betesmarker och lövskogspartier. Höö är en ö med broförbindelse till fastlandet. Vid sjön Möckeln har du goda möjligheter för strövtåg och friluftsliv.

Höö naturreservat Länk till annan webbplats.

Östra Tångarne

Naturreservatet ligger väster om Diö på väg ut mot Höö och består av fastmark, mader, lång strandlinje och en del av sjön Möckeln. Sjöns vattennivå skiftar, vilket gör att många sällsynta växter och djur hittar sin livsmiljö här.

Östra Tångarne naturreservat Länk till annan webbplats.

Taxås

I Taxås naturreservat finns Taxås klint. Denna höjd med utsikt över sjön Möckeln är perfekt för en picknick. Taxås består av ädellövskog och gammalt odlingslandskap.

Taxås naturreservat Länk till annan webbplats.

Stenbrohult

I Stenbrohults naturreservat finns ängs- och betes­marker, före detta åkrar, ädellövskog, annan lövskog och barrskog. Hela området ingår i sjön Möckelns avrinningsområde som är en del av Helge å.

Stenbrohult naturreservat Länk till annan webbplats.

Kronan

Kronan är ett område längs Möckelns strand med ädellövskog. Liksom flera av områdets andra naturreservat är detta en diabashöjd med speciella växtförhållanden. Den högsta punkten ligger trettio meter över sjöns yta.

Kronan naturreservat Länk till annan webbplats.

Möckelsnäs

Reservatet består mest av ädellövskog där träden är bostäder för mängder av sällsynta lavar, mossor, svampar och skalbaggar vilket gör det viktigt att skydda den gamla skogen och miljön. Även den ibland översvämmade strandskogen med al, björk, asp och vide har stora naturvärden som är viktiga att skydda och bevara.

Möckelsnäs naturreservat Länk till annan webbplats.

Stockanäs

Större delen av reservatet består av blandskog, men här finns också igenvuxen odlingsmark med ädellövträd. I området finns många sällsynta arter vedsvampar och skalbaggar som är beroende av gammal skog och döda träd. Genom östra delen av reservatet går en äldre kyrkväg som fortfarande används som både bruknings- och promenadväg.

Stockanäs naturreservat Länk till annan webbplats.

Hökhult

Reservatet innehåller både bokskog, blandädellövskog, lövsumpskog och trädklädda betesmarker. Området är sedan lång tid präglat av människans närvaro, och på flera platser finns lämningar i form av hamlade träd, odlingsrösen och stenmurar.

Hökhult naturreservat Länk till annan webbplats.

Hallaböke

14 hektar av området är naturreservat idag. Skogen är en blandad och bok dominerar över ek i torrare delar av området. Det finns ännu inga anläggningar för friluftslivet i området.

Göteryd

Naturreservatet har en areal på 100 ha. I området finns en anlagd stig, med spång över de blötaste delarna. Utefter stigen finns informationsskyltar om områdets natur- och kulturvärden. Stig och information är framtaget av Göteryds hembygdsförening i samverkan med kommunen.

Göteryd naturreservat Länk till annan webbplats.

Vakö myr

Den stora Vakö myr är en av de största kalmyrarna i södra Sverige. Den öppna ytan är hela sex kvadratkilometer stor och helt unik såhär långt i söder. Här bodde folk till så sent som för hundra år sedan. Idag finns inga byggnader kvar men du kan fortfarande se spår av husgrunderna.

Vakö naturreservat Länk till annan webbplats.

Siggaboda

Siggabodas dramatiska naturreservat består av urskog och bokblandskog. Platsen visar fortfarande vad stormen Gudrun, som härjade år 2005, innebar för skogen i stora delar av södra Sverige. Mycket av urskogen ligger numer på marken samtidigt som yngre skog börjar växa till sig nu.

Siggaboda naturreservat Länk till annan webbplats.

Bökhults hagar

Bökhult är ett tätortsnära område längs med södra Möckeln med odlingslandskap och lövskog med höga naturvärden. Området innehåller idag några större stigar som är omgärdade av smålandsstaket och betesmarker med en historik av beteshävd med hästar och får, dock varierad betesgrad från år till år.

Bökhults hagar Länk till annan webbplats.

Sjöastadbygd - På gårdagens stigar

Utmed en kulturstig på sex kilometer kan du se intressanta lämningar från gammal bebyggelse och bortglömda verksamheter. Under 1800-talet gjorde det magra jordbruket att det var svårt för lokalbefolkningen i södra Pjätteryds socken att försörja sig.

På gårdagens stigar Länk till annan webbplats.

Cykla i Älmhult

Vill du uppleva den genuina småländska landsbygden på cykel? Då har du kommit till helt rätt del av världen! I Älmhults kommun finns mycket att utforska och många fina smultronställen som väntar på dig längs vägen.

Läs mer om våra cykelrundor på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Cykeluthyrning och cykelguide

Muff i Älmhult erbjuder cykeluthyrning bara 100 meter från Älmhults station. Här finns även möjlighet till cykelguide för det sällskap som önskar uppleva Småland med en riktig cykelentusiast som guide.

Läs mer och boka din cykel här! Länk till annan webbplats.

Landsvägscykling

Letar du efter cykelrundor för träningssyfte mer än för vackra vyers skull? Då ska du titta på den översikt på cykelrundor som Elmhult Sport Club gjort.

Översikt rundor för landsvägscykling Pdf, 10 MB.

Pumpa cykeln

Det finns en cykelpump vid stationen i Älmhult där du snabbt och enkelt kan pumpa din cykel. Du hittar den på Drottninggatan, utanpå det lilla huset bredvid stationshuset, mitt emot Previa. Det kostar inget att pumpa cykeln.

Motionsspår

Det finns många alternativ för den som är sugen på att ut och motionera. Allt från rundor på 1 km till 15 km och självklart går det att kombinera för längre rundor än så för de som vill anta utmaningen. Vissa rundor är grusat underlag där det är enkelt att ta sig fram och andra är slingriga stigar.

Läs mer om motionsspåren i kommunen på sidan Sport och fritid

Fiska i Älmhult

Välkommen att fiska i Älmhults vatten. Det finns ett brett utbud av fiskemöjligheter i Älmhults kommun. Många små och flera stora sjöar, men även ädelfiske i strömmande vatten. Flera sjöar har båtramper. Det går även att hyra båt i vissa sjöar och flytvästar finns att låna på turistinformationen i Älmhult.

Klicka på de sjöarna och vattendragen i kartan för mer information om bland annat fiskekort och möjligheter att hyra och sjösätta båt.

I Naturkartan kan du se alla våra fiskeområden Länk till annan webbplats.

Till alla fiskevatten krävs fiskekort. Fiskekorten kan köpas på olika platser i kommunen. Ett flertal sjöar är anslutna till iFiske.iFiske, en webbtjänst för fiskekort Länk till annan webbplats.

Fiskeguider

Swedfishing är en fiskeguide med bas i Diö och sjön Möckeln. Guidningar med Christian finns i olika former och passar allt från familjen som vill lära sig fiska till de mer rutinerade sportfiskarna.

Läs mer på hemsidan swedfishing.com Länk till annan webbplats.

Fiskebestämmelser

För att få fiska måste du lösa fiskekort eller få fiskerättsägarens tillstånd för fiske på dennes enskilda fiskevatten. Fiskekort ska alltid finnas med vid fiske och kunna uppvisas vid kontroll.

Bra att veta:

 • Öring får inte fångas från 1 oktober-28 februari.
 • Det är förbjudet att fånga mal. Den är fridlyst och måste omedelbart sättas tillbaka vid eventuell fångst.
 • Flodpärlmusslan är fredad enligt lag.
 • Fisk eller andra djur får inte införas till Sverige och användas som bete.
 • Sjösätter du egen båt i någon av kommunens sjöar, var noga med att ha spolat av den noggrant innan så du inte riskerar att sprida invasiva arter!

Lokala bestämmelser

Fiskevårdsområdena har ofta lokala bestämmelser beträffande tillåtna redskap, minimimått, fredningstider och fredningsområden. Du är skyldig att informera dig om dessa bestämmelser när du köper fiskekort.

En kvinna och ett barn går mot en sjö där det ligger kanoter

Älmhults natur väntar på dig!

Kanotleden Helge å

Att paddla kanotleden Helge å lämpar sig för alla som vill uppleva naturen på ett lite annorlunda sätt. Detta är en vattenväg för paddling genom både sjö och å.

Läs mer om kanotleden Helge å på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Kanotledens rastplatser är öppna 1 maj - 30 september.

Planera din rutt

Lämpliga startplatser är Välje badplats i Virestadsjön, Ryssby i norra delarna av systemet eller First Camp Sjöstugan - Älmhult. Det går att paddla både medströms och motströms men det vanligaste målet på denna kanotled är Gustavsfors eftersom ån därefter blir stenig och ström. Det finns elva kanotrastplatser utmed leden som tillhandahåller ved, utedass och sophämtning för kanotister som vill övernatta. Vi hänvisar endast till dessa som lämpliga för övernatt­ning och det hela fungerar med hjälp av kanotcheckar som köps i Älmhults turistinformation samt hos kanotuthyrarna.

Till kanotister som köper kanotcheckar erbjuds också ett kanotledsfiskekort till ett bra pris. Fisket med detta gäller under kanotfärden från Virestad till Gustavsfors. Dessa säljs också av turistinformationen samt kanotuthyrarna.

Sjön Möckeln

Kanotister bör vara medvetna om att hård vind plötsligt kan blåsa upp på sjön Möckeln vilket innebär en fara. Annars är det en utmärkt paddeltur ut på sjön.

Från Gustavsfors till Fredriksfors

 • Det är i stort sett omöjlig paddling de tre första kilometerna.
 • På sträckan är det många lyft och man får transportera kanoten med kanotvagn.
 • Mycket sten är förekommande på denna delen av Helge å.

Från Delary till Osby

 • Här finns det många passager med lyft på grund av kraftiga strömmar och forsar.
 • Olika svårighetsgrader finns på sträckan men det är generellt utmanande paddling.
 • Särskilt besvärligt vid Linnefalla kvarn där det finns en svår fors.
 • Vid Kimmelbygds kraftverk förekommer det också mycket lyft.
 • Rutten passar till de som vill ha mer fartfylld svår paddling.

Rekommenderade rutter för enklare paddling

Det finns tre paddlingssträckor som vi rekommenderar. Man kan paddla uppåt, nedåt samt kors och tvärs på Helge å, då flera sträckor i Älmhults kommun är nästan fria från forsar. Utmed kanotleden finns markerade rastställen med möjlighet för övernattning, kanotcheckar används för betalning.

 • Från Virestad till Diö, tar cirka 10 timmar
 • Från Byvärma till Gustavsfors, tar cirka 6 timmar
 • Från Ryssby till sjön Möckeln, tar cirka 8 timmar

Ta dig ut – i tre snabba steg!

 • Bestäm vilken sträcka du vill paddla! Karta över leden finns på turistinformationerna, hos kanotuthyrarna och de flesta lägerplatserna. Du kan också ladda ner den på länken här nedanför.
 • Hyr kanot och köp kanotcheckar för planerat antal övernattningar. Glöm inte kanotledsfiskekortet om du vill fiska din egen middag.
 • Packa mat och tält och njut av naturupplevelsen. Tälta på angivna kanotrastplatser och lämna naturen så som du själv fann den.

Här hittar du kanotledskarta för helge å. Pdf, 1.7 MB.

Respektera naturen genom att följa Allemansrätten.

Läs mer om Allemansrätten här! Länk till annan webbplats.

Glöm inte att använda flytväst!

Det går att låna flytvästar gratis på Älmhults turistinformation.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?