Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Gemöskolans fritids

Bild på en växande blomma och fritidshemmet egen logotype

Gemöskolans fritids består av tre avdelningar. Fritidspersonalen är även verksam i skolan och ser elevernas hela dag.

”Tillsammans skapar vi en skola där lärande, ömsesidig respekt och glädje växer”

Vårt mål på Gemöskolans fritidshem är att varje barn ska känna sig respekterad, trygg och omtyckt samt kunna känna tillit till sig själv och andra.

Om fritidshemmet

Varje grundskola ansvarar för sin egen fritidshemsverksamhet. Fritidshemsplats erbjuds elever från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Fritidshemmet samarbetar med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevernas långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt.

Lämna och ändra schema

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan och på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider. Systemet IST Home Skola är en del av förskolans digitala närvarosystem IST Lämna & hämta.

Läs mer här på www.almhult.se/lamnaschema

Fritidshemmets uppdrag:

Utbildningens syfte enligt skollagen kapitel 14.
2 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Gemö fritidshems övergripande mål

Vår målsättning på Gemö fritidshem är att varje barn ska känna sig respekterad, trygg och omtyckt, samt kunna känna tillit till sig själv och andra. När vi uppnår detta skapas en harmonisk och trygg grupp som utgör grogrunden för fritidshemmet.

Vi arbetar med att varje barn ska uppnå dessa mål:

Självkänsla. Självkänslan är en plattform för trygghet. Öva sig i vad man tycker, våga uttrycka sin åsikt och stå för den. Att delta i samtal och diskussioner. Våga pröva på nya saker.
Empati. Visa medkänsla mot andra i ord och handling. Lyssna på andra. Kunna förstå att alla är olika och har olika åsikter. Ta till sig andras idéer och förslag.
Ansvar. Kunna följa regler. Vara rädd om sina och andras saker. Genomföra det man har lovat eller påbörjat.
Samspel. Vara en bra kamrat. Kunna samarbeta, följa fattade beslut, vänta på sin tur och kompromissa. Kunna be om ursäkt. Visa respekt mot andra barn och vuxna.

För att kunna uppnå dessa mål är det viktigt att personalomsättningen är låg och att det finns trygga vuxna runt barnet som står för kontinuitet och uppföljning. Trygghet uppnås även genom dagliga rutiner och veckorutiner.
På de regelbundna stormötena övas barnen i att våga uttrycka sin åsikt och känna att man blir lyssnad på. Detta övas även dagligen i fritidshemmets verksamhet. Personalen uppmuntrar även diskussioner och oliktänkande.

Genom att barnen får positiv uppmärksamhet och beröm i att vara en bra kamrat tränas empatiska handlingar. Barnen tränar i att lyssna på andra och försöka sätta sig in i dennes ståndpunkt genom t ex hjälp med konflikthantering. Det förs en ständig dialog med barnen om ansvar för regler och saker.

Det lämnas ett stort utrymme för den fria leken där barnen ständigt tränas i samspel. Viktigt är även att personalen föregår med ett gott exempel och är en bra förebild. På så sätt skapas ett tillåtande klimat av hänsyn och respekt emellan barnen och mellan barn och vuxna.

Till toppen