Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Frågor & svar grundskola

Innehåll:

  • Grundskola och fritidshem
  • Skolskjuts
  • Övergripande frågor

Grundskola och fritidshem

Hur fungerar betyg?

Betyg sätts efter en nationell betygsskala med sex steg. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Betyget ska uttrycka i vilken mån en elev har uppnått de kunskapskrav som finns för varje ämne och kurs. Läs mer här om hur betyg fungerar.

Hur kan jag beställa betygskopia?

Betygskopia beställer du via e-tjänst. Tänk på att göra beställningen i god tid. Här kan du göra beställningen.

Vad gäller för en elevs ledighet?

Om vårdnadshavaren begär ledigt för en elev får mentor/rektor bevilja sammanlagt högst tio dagars ledighet under ett läsår. Ansök om ledighet via e-tjänst och läs mer här om vad som gäller kring elevs ledighet.

Hur ansökar man om fritidshemsplats?

Ansökan om plats på fritidstplats gör du via kommunens e-tjänst minst fyra månader innan plats önskas. Det gör du via kommunens e-tjänst. Fritidshemmen är placerade på grundskolorna med åk F-6.
Ansök här via e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur säger jag upp mitt barns fritidshemsplats?

Uppsägningstiden är 1 månad och sker via kommunens e-tjänst. Här hittar e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ändrar jag schemat på mitt barns fritidshemsplats?

Hur ändrar jag inkomstuppgift för mitt barns fritidshemsplats?

Behöver jag betala avgift under sommaren för mitt barns fritidshemsplats?

Ja, för varje barn med plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem debiteras en fast månadsavgift, 12 månader per år.  Information om detta hittar du på sidan Regler för fritidshem.

Behöver jag ansöka om fritidshemsplats när mitt barn börjar förskoleklass?

Om ditt barn går på förskola idag och börjar förskoleklass i höst får ditt barn automatiskt fritidsplats. Om ni ej önskar platsen måste den sägas upp. Uppsägning gör du via kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur får jag lämna på förskola och fritidshem vid permittering?

Permittering innebär att en person är tillfälligt arbetsbefriad av sin arbetsgivare, men fortfarande har kvar sin anställning.

Om ett barns vårdnadshavare blir permitterad så påverkar det barnets rätt till plats på förskolan och fritidshem. Innebär permitteringen att vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad så likställs det med att vara arbetssökande vad gäller plats på förskola och fritidshem.

Det räcker med att ett av barnets vårdnadshavare är permitterad för att detta ska gälla.

Om du som vårdnadshavare blivit permitterad så ska du meddela ditt nya behov i IST genom att fylla i ett nytt schema. Är du permitterad viss del av din tjänst är det dessa tider som ligger till grund för omsorgsbehovet.

Är du helt permitterad erbjuds du 15 timmar per vecka för förskola. Du kan välja mellan att lämna kl. 9.00 -14.00 tisdag, onsdag och torsdag eller kl. 8.00 – 11.00 måndag-fredag. På fritidshemmet erbjuds du att lämna två schemalagda eftermiddagar per vecka till kl. 16.00.

Har du frågor kring detta så kontakta din rektor på ditt barns förskola eller fritidshem.

Vilka grundskolor finns?

Det finns nio kommunala grundskolor i kommunen varav en är Internationell skola. Grundsärskolan är placerad på två skolor, åk 1-6 samt åk 7-9. Det finns även två friskolor i kommunen.
Här hittar du alla grundskolor.

Vad gäller kring val av skola?

Alla får plats i kommunal skola, men har rätt att välja. Övrigt om vad som gäller krings skolplacering, om val till friskola samt om inflyttning och utflyttning. Läs mer här om skolval.

Varför fick mitt barn inte plats på den skola vi valt i första hand?

Skolan hade fler sökande än platser. Det går bra att ställa sig i kö. Läs mer här om skolval.

Hur gör jag för att byta skola?

Du fyller i blanketten Byte av skola som finns här: Läs mer här om skolval.

Hur går jag tillväga om jag ska flytta till kommunen?

Du fyller i blanketten Inflyttning som finns här: Läs mer här om skolval.

Hur går jag tillväga om jag ska flytta från kommunen?

Du fyller i blanketten Utflyttning som finns här: Läs mer här om skolval.

Om vi flyttar från kommunen, får mitt barn gå kvar i sin skola i Älmhults kommun?

Eleven har rätt att gå klart terminen eller läsåret ut på den aktuella skolan i Älmhults kommun.

Inför nästa läsår kan ni ansöka om fortsatt skolgång i Älmhults kommun till nästa läsår. Eftersom vi har platsbrist på skolorna inne i centralorten tar vi endast emot elever från andra kommuner i mån av plats. Vi prövar varje enskild ansökan.

Ansökan gör du via denna blankett: Ansökan om skolgång i förskoleklass-grundskola i Älmhults kommun - avser barn ej folkbokförda i kommunen. Pdf, 139.6 kB. (Pdf, 139.6 kB)

Hur gör jag för att ställa mitt barn i kö till en grundskola i Älmhults kommun?

Du fyller in blanketten Byte av skola och skickar in till kommunen. Handläggare registrerar sedan ert barn i kö och ni får hem en bekräftelse. Blanketten hittar här: Läs mer här om skolval.

Hur ansöker jag om modersmålsundervisning?

Barn och unga som har vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har möjlighet att få modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen är frivillig och sker utanför skoltid. Läs mer här och gör ansökan om modersmålsundervisning via e-tjänst.

Hur ser timplanerna ut för skolan?

Timplanen är en del av styrdokumenten för det svenska skolväsendet. Fördelningen av undervisningstiden mellan årskurserna beslutas lokalt. I Älmhult har vi en timplan för grundsärskolan och en timplan som är gemensam för alla kommunala grundskolor. Läs mer här om timplanerna.

Vad är nationella prov och när är de?

Syftet med de nationella proven är i första hand att bidra till en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Proven genomförs i åk 3, åk 6 och åk 9. På sidan om de nationella proven kan du läsa mer om vad de innebär, vilka ämnen som gäller samt när de genomförs. Läs mer om Nationella prov i grundskolan.

Skolskjuts

Hur ansöker jag om skolskjuts för mitt barn?

Du ansöker om skolskjuts via kommunens e-tjänst.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Hur långt måste mitt barn ha till skolan för att få skolskjuts?

För att en elev ska få skolskjuts beror på avståndet från elevens hem till elevens skola samt elevens ålder. Detta gäller utanför tätortsområde, det vill säga ej inom Älmhults tätort.
Här kan du läsa mer om de avstånd som gäller.

Måste jag meddela om jag flyttar under pågående läsår?

Kontakta skolskjutshandläggare och meddela från och med när ni flyttar. Skolskjuts avslutas. Behöver ni skolskjuts från den nya adressen lämnar ni in ny ansökan.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Jag vill säga upp skolskjutsen helt, hur gör jag?

Skicka e-post till skolskjuts@almhult.se och meddela från och med när skolskjutsen ska upphöra.

Mitt barn har valt friskola, behöver jag skicka in ansökan om skolskjuts?

Ja, ny ansökan skickas in varje läsår. Ansökan görs senast 20 mars. E-tjänst finns.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Mitt barn har rätt till skolskjuts enligt skollagen – ska jag ändå skicka in ansökan?

Ja, när ditt barn börjar F-klass eller när hen ej haft skolskjuts tidigare. Ansökan görs senast 20 mars. E-tjänst finns.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Får jag skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende?

Ja, om eleven har ett regelbundet, likvärdigt fördelat och varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna. Skolskjuts ges endast från adresser där avståndskriterier uppfylls och ligger inom Älmhults kommun. Ny ansökan inför varje läsår görs senast 20 mars. E-tjänst finns.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Får jag skolskjuts från fritids?

Ja, elever som är inskrivna på fritidshem och bor i Eneryda, Hallaryd, Häradsbäck och Pjätteryd har möjlighet att ansöka om fritidsskjuts till och från hemortens förskola. Avresa från fritids är ca kl. 16.00. Ansökan görs inför varje nytt läsår, senast den 1 juni. E-tjänst finns.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Får jag skolskjuts inom tätorterna Diö, Liatorp eller Älmhult?

Nej, ingen skolskjuts beviljas inom tätorterna.

Mitt barn ska gå på modersmålsundervisning och behöver skjuts dit och tillbaka till skolan, hur gör jag?

Ansökan görs på särskild blankett, ”Ansökan om skjuts till modersmål”. E-tjänst finns.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Hur länge kan man få vänta på ett besked om skolskjuts under pågående läsår?

Det kan ta upp till tre veckor.

Hur länge kan man få vänta på ett besked om skolskjuts inför nytt läsår?

Ansökningar behandlas löpande under våren. Beslut kommer under sommarlovet.

Mitt barn har skadat sig och behöver skolskjuts, hur gör jag?

Ni kontaktar Länsförsäkringar, tfn 0470-720000, mail info@LFkronoberg.se. Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats.
Läs mer om olycksfallsförsäkring.

Mitt barn har blivit sjuk/opererats och behöver skolskjuts, hur gör jag?

Ansök om tillfällig skolskjuts och bifoga ett läkarintyg där det framgår vilken typ av skjuts som är nödvändig.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Kan förälder få ersättning för att köra sitt barn själv om skolskjutsen inte kommer?

Nej, det kan man inte.

Mitt barn har fått förändrad på- och avstigningsplats jämfört med ifjol. Varför?

Det kan det vara så att barnet fått en annan avståndsgräns på grund av ålder.

Jag har fått besked om att mitt barn inte fått skolskjuts. Vi har en farlig skolväg som barnet inte kan gå efter. Vad gör jag då?

Man kan ansöka om prövning av skolskjuts och då har man även rätt att överklaga ett negativt beslut till Förvaltningsrätten i Växjö.

Mitt barn går på Internationella skolan/Montessori och har inte fått skolskjuts. Vi anser att barnet ska ha det, vad gör jag?

Elev som väljer att gå i annan skola än den som kommunen anvisat och beviljats sådant val har rätt till skolskjuts om det inte får ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Blir skolskjutsen dyrare till den valda skolan än till anvisad skola saknas rätt till skolskjuts. Ansökan görs senast 20 mars. E-tjänst finns. Man kan ansöka om prövning av skolskjuts och då har man även rätt att överklaga ett negativt beslut till Förvaltningsrätten i Växjö.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts.

Jag ska flytta till Älmhults kommun vad gör jag för att mitt barn ska få skolskjuts?

Du skickar in en ansökan om skolskjuts via kommunens E-tjänst. Observera att det kan ta upp till 3 veckor innan skolskjuts kan administreras.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts.

Vi kommer att flytta, men vill att barnet ska få gå kvar på sin vanliga skola. Vad händer då med skolskjutsen?

Elev som väljer att gå i annan skola än den som kommunen anvisat och beviljats sådant val har rätt till skolskjuts om det inte får ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Blir skolskjutsen dyrare till den valda skolan än till anvisad skola saknas rätt till skolskjuts. Observera att det kan ta upp till 3 veckor innan skolskjuts kan administreras.

Bussen/taxin kommer sällan i tid, vad ska jag göra?

Om något inte fungerar behöver vi tydlig information med dag, klockslag, fordon, händelse, etc, för att på ett bra sätt kunna utveckla verksamheten. Meddela störningar till skolskjutshandläggare.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts.

Om skolkort för buss och tåg på gymnasiet

På Haganässkolans hemsida kan du läsa mer om skolkort för buss och tåg under Vanliga frågor och svar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Övergripande frågor förskola och skola

Vilken olycksfallsförsäkring gäller?

Alla barn och elever i Älmhults kommun är försäkrade av Länsförsäkringar. Läs mer om olycksfallsförsäkring här

Vad gäller om jag vill fotografera eller filma på en skolavslutning eller annat liknande tillfälle?

För att skydda barnens och elevernas personliga integritet är det inte tillåtet att utan särskilt tillstånd från rektor fotografera, filma eller göra ljudupptagning i de kommunala förskolorna och skolorna i Älmhult.
Foto och film förskola och skola i Älmhults kommun

Var söker jag lediga jobb inom skola och förskola?

Vill du söka en ledig tjänst i Älmhults kommun hittar du de här:
Lediga jobb förskola och skola

Om jag vill vikariera inom förskola eller grundskola, hur gör jag då?

Om du är intresserad av att vikariera inom förskola och skola, fyll i intresseanmälan via e-tjänst på
www.almhult.se/vikariepoolen

Hur hanteras mitt barns och mina personuppgifter?

Hanteringen av personuppgifter regleras i Dataskyddsförordningen som gäller från och med den 25 maj 2018 (GDPR). Förordningen skyddar dig mot kränkning av din personliga integritet i samband med behandling av personuppgifter. Förordningen medverkar alltså till rätten till ditt privatliv och skyddar dina personuppgifter så de inte kommer i ”orätta händer” eller används till andra ändamål än det först var tänkt. Utbildningsnämnden är ansvarig för personuppgifter inom skola och förskola.
Läs mer på www.almhult.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Var kan jag lämna synpunkter och klagomål?

Har du synpunkter, klagomål på det som händer i verksamheten vänder du dig i första till personal den skola eller förskola detta gäller. Är du ej nöjd med detta kan du använda vårt e-formulär för synpunkter och klagomål.
Synpunkter och klagomål förskola och skola

Var hittar jag information om skolhälsovården?

Kontakt med och information om skolhälsovården hittar du på varje skolas hemsida.
Skolhälsovård

Var kan jag läsa om läroplaner samt andra beslut som rör förskolan och skolan?

Mål- plan- & policydokument för både förskolan och skolan hittar du här där vi bland annat länkar vidare till Skolverket och andra myndigheter, men även de lokala beslut som kommunfullmäktige och utbildningsnämnd tagit. Mål- plan- & policydokument

Var hittar jag skolans matsedel?

Matsedeln hittar du på varje skolas hemsida.
Matsedlar Älmhults kommun

Hur ser läsårstiderna ut?

Vilka riktlinjer gäller för studier utomlands?

Vad gäller för studier utomlands? Läs mer om skolplikten för grundskoleelever, om skolpengen och om vad som gäller för gymnasieungdomar på sidan:
Riktlinjer för studier utomlands

Oroande frånvaro, vad är det och hur anmäler jag detta?

Med oroande frånvaro avses här att eleven är frånvarande i stor utsträckning från den obligatoriska undervisningen och att den totala frånvaron är av en sådan omfattning att skolplikten, enligt skolans bedömning, inte fullföljs.
På Centrala barn- och elevhälsan kan du läsa handlingsplan och göra anmälan

Till toppen