Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Taxor förskola

Älmhults kommun tillämpar maxtaxa. Maxtaxan inom förskola och pedagogisk omsorg innebär att inkomsttaket förändras årligen. Höjningen fastställs av Skolverket.

Gäller från och med 2020-01-01

Inkomsttaket för 2020 är 49 280 kr

Beräkning av avgift enligt maxtaxa

Avgiften beräknas i procent (%) på familjens sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före skatt) x fastställd procentsats (per barn) = den barnomsorgsavgift som betalas/månad utan hänsyn till omsorgstid.

Om familjens sammanlagda inkomst är på 49 280 kr i månaden eller mer, betalas den högsta avgiften, se taxa nedan.

Barn nr 1= det yngst placerade barnet
Avgiften betalas 12 månader/år.

Avgiften är samma oavsett hur många timmar barnet är på förskolan eller i pedagogisk omsorg.

Taxa för förskola och pedagogisk omsorg.
Procentsats

Högsta avgift

Barn 1

3 %

1478 kr

Barn 2

2 %

986 kr

Barn 3

1 %

493 kr

Barn 4

Ingen avgift

 

Reducering av avgift för allmän förskola, barn i åldern 3–5 år

För barn i åldern 3–5 år reduceras avgiften med 30% utifrån ovanstående taxa från och med september det år barnet fyller 3 år.

Går barnet 15 timmar eller mindre per vecka är allmän förskola avgiftsfri och följer skolans läsårstider.

Går barnet fler än 15 timmar sker reducering under september - maj.

Under juni - augusti betalar du full taxa eftersom allmän förskola inte erbjuds då.

Till avgiftsgrundande inkomst hör följande ersättningar och bidrag:

 • inkomst av tjänst
 • arvode
 • inkomst av rörelse
 • inkomst av kapital
 • inkomst av annan förvärvsverksamhet
 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsstöd
 • utbildningsbidrag
 • pensionsförmåner (brutto)
 • vårdbidrag (skattepliktig del)
 • familjebidrag i form av familjepenning (brutto)
 • ersättning för barn i familjehem (arvodesdelen)
 • konfliktersättning
 • livränta (skattepliktig del)
 • förmån av fri bil

Till avgiftsgrundande inkomst hör inte följande bidrag:

 • barnbidrag
 • statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • bostadstillägg till barnfamiljer
 • olika former av handikappersättning
 • vårdnadsbidrag för handikappade barn
 • kommunalt bostadstillägg för handikappade
 • socialbidrag
 • underhållsbidrag/bidragsförskott
 • statligt studiestöd i form av studiemedel
 • etableringsersättning