Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Överenskommelse med regionen

Överenskommelsen innebär att hemsjukvård, som är hälso- och sjukvårdsinsats, ges i den enskildes bostad. De personer som av psykiska eller fysiska hälsoskäl inte kan ta sig till vårdcentral kan ha rätt till hemsjukvård. Detta bedömer och beslutar en sjuksköterska i den kommunal hälso- och sjukvård.

Hemsjukvård består som regel av långvariga insatser med stort behov av omvårdnad och ibland medicinska insatser som ibland kan likna insatserna inom sjukhusvården. Personen som ska få hemsjukvård blir registrerad inom den kommunala hälso- och sjukvården och en individuell omvårdnadsplan upprättas.

Kriterier för bedömning

För att en person ska vara berättigad till hemsjukvårdsinsatser måste nedanstående två grundkriterier vara uppfyllda:

Det ska finnas ett behov av hälso- och sjukvård

Läkare i primärvård eller slutenvård och sjuksköterska i den kommunala vården bedömer hälso- och sjukvårdsbehovet. Sjuksköterska bedömer hälso- och sjukvård inom distrikts-/sjuksköterskans kompetensområde till exempel viss sårvård, behandling av vissa hudåkommor, utfärdande av recept på inkontinenshjälpmedel, viss vaccinationsverksamhet.

En bedömning ska göras av om insatsen ska tillgodoses i hemmet.

Bedömningen av om en person är berättigad till hälso- och sjukvård i hemmet görs av sjuksköterskan i den kommunala vården enligt riktlinjerna i överenskommelsen mellan kommunerna och Region Kronoberg.

En person är hemsjukvårdspatient så länge hen har en aktuell vårdplan. När en hälso- och sjukvårdsinsats avslutas, eller insatsen inte längre enligt sjuksköterskans bedömning bör utföras i hemmet, avslutas patienten som hemsjukvårdspatient. Om nytt behov av hälso- och sjukvård uppkommer ska ny bedömning göras enligt gemensamma riktlinjer.

Kommunal hemsjukvård är avgiftsbelagd

Samtliga kommuner i länet tar ut en avgift för hemsjukvårdsinsatser. Avgiften varierar mellan kommunerna. Det är viktigt att information ges till den enskilde om vad som gäller i den aktuella kommunen redan innan eller vid vårdplaneringen.

Särskilt boende

Personer som bor i kommunens boenden har rätt till kommunal hemsjukvård om de behöver och önskar.

Personer med trygghetslarm

Det faktum att en person har trygghetslarm påverkar inte bedömningen av om hen är berättigad till hemsjukvårdsinsats.

Ålder

Hemsjukvårdsansvaret omfattar personer i alla åldrar.

Transportmedel

Tillgången till eget fordon eller allmänna kommunikationsmedel påverkar inte bedömningen av om en person är berättigad till hemsjukvård. Regionens sjukresetransport är ett alternativ för alla som av hälsoskäl klarar av att använda sig av den möjligheten. Ekonomiska förutsättningar för att anlita transportmedel påverkar inte heller bedömningen.

Bedömningar och insatser för personer som inte har upprättad eller aktuell vårdplan inom den kommunala hemsjukvården

Brådskande bedömningar vid akuta tillstånd, för patienter som inte har upprättad och aktuell vårdplan inom den kommunala hemsjukvården, är regionens ansvar. Alla bedömningar som kräver läkarkompetens är regionens ansvar. Patienter som kontaktar kommunal hemsjukvård och som behöver ovanstående typ av bedömningar ska hänvisas till regionens sjukvård.

Permission

Så länge en patient är inskriven i regionens slutenvård är det regionens ansvar att tillgodose individens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser

Till toppen