Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Föreningsbidrag från socialnämnden

Föreningar kan få bidrag och stöd av kommunen. Här hittar du en sammanfattning av socialnämndens riktlinjer för föreningsbidrag.

Allmänna bestämmelser

Socialnämndens föreningsbidrag går till ideella föreningar som har en verksamhet som kompletterar socialnämndens eller som kan vara till nytta inom verksamhetsområdet.
Bidrag kan ges till andra föreningar i länet som är öppna för Älmhults invånare om föreningen har en verksamhet inom socialnämndens område.

Föreningsbidrag ges inte till en affärsmässig verksamhet.

Bidrag söks för ett år i taget. Socialnämnden ger inte bidrag till de föreningar som omfattas av kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser.

Villkor för bidrag

För att kunna söka bidrag hos socialnämnden ska föreningen:

 • Vara hemmahörande och verksam i Älmhults kommun och rikta sin verksamhet mot kommuninvånarna i Älmhult. Verksamheten ska vara öppen för alla och ska komplementera socialnämndens verksamhet
 • Ha som huvudsyfte att arbeta inom olika stödformer riktade till målgrupper inom socialnämndens område
 • Ha en vald styrelse och antagna stadgar
 • Ha årsmöte där verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse godkänns
 • Årligen skicka in årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll) samt redovisa antal medlemmar. Handlingar ska vara socialförvaltningen tillhanda omgående efter föreningens årsmöte dock senast den 1 maj. Föreningar som har brutet räkenskapsår, ska senast den 1 oktober skicka in handlingarna.

Förening som inte är hemmahörande i kommunen kan söka bidrag hos socialnämnden om nämnden bedömer att föreningen bedriver en verksamhet som riktar sig till, eller i övrigt är till nytta för, boende i Älmhults kommun.

Ansökan

I ansökan om föreningsbidrag ska föreningen beskriva vad bidraget ska användas till. Föreningen ska beskriva syfte och mål med verksamheten samt vilken målgrupp som föreningen vänder sig till.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska ha kommit in till socialförvaltningen senast den 31 mars.

Bedömningskriterier

Ansökningarna prövas var för sig och bedömningen av bidraget görs utifrån:

 • Socialnämndens behov av föreningens verksamhet
 • Till vilka grupper föreningens verksamhet når ut till
 • Ekonomisk redovisning samt möjlighet till egenfinansiering
 • Budget för ansökningsperioden och hur föreningen använt tidigare bidrag
 • Förmågan att engagera ideella krafter i organisationen arbete
 • Föreningens tillgångar i form av eget kapital, donationer, arv och gåvor

Socialnämnden prioriterar i första hand de föreningar som bedriver verksamhet inom de områden nämnden anser extra viktiga. Föreningens syfte och mål samt beskrivning av hur man tänker använda bidraget ligger då till grund för bedömning av socialnämndens nytta och behov av verksamheten.

Föreningens tillgångar i form av eget kapital, donationer, arv och gåvor kan komma att påverka beslutet om föreningsbidrag. Föreningen ska redovisa detta, även ändamål med fonderade medel.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av bidrag görs till föreningens bankgiro eller bankkonto.

Föreningsbidrag från kultur och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden bevilja också föreningsbidrag.

Information om föreningsbidrag från Kultur och fritidsnämden. Öppnas i nytt fönster.

Till toppen