Satsningar på skola och äldre i kommunens budget 2018

Älmhults kommun växer och befolkningen fortsätter att öka. Nästa års budget innehåller fortsatta investeringar inom skola och omsorg.

– Budgeten för 2018 präglas av att vi måste effektivisera vår verksamhet för att möta framtidens utmaningar med att bibehålla en trygg välfärd. Vi har en befolkningsökning som innebär ökade skatteintäkter. Dessa pengar kommer till största delen att gå till skolan, säger Eva Ballovarre(S), kommunalråd.

I juli beslutade kommunfullmäktige om budgeten för 2018 och om budgetplan för åren 2019–2020. Under nästa år gör kommunen extra satsningar på skola och omsorg. I budgeten finns också kommunövergripande mål och fokusområden som ska visa de viktigaste och prioriterade utvecklingsområdena för kommunen.

Större förändringar mellan budget 2017 och 2018

  • Utbildningsnämnden får 13 miljoner kronor för bland annat nya lokaler, ökad elevpeng och medel till vuxenutbildning.
  • Socialnämnden får 9,5 miljoner kronor för bland annat löneökningar och nya tjänster, till exempel nya fältarbetare.
  • Kostverksamheten och miljö- och byggnadsnämnden är också områden som får extra medel.
  • Nämnderna, med undantag för överförmyndarnämnden, gemensamma nämnden och affärsdrivande verksamhet, ska för 2018 hitta effektiviseringar motsvarande 19 miljoner kronor. Vad går skattepengarna till 2018? Skattesatsen i Älmhult är oförändrat 20,96 procent 2018. Det betyder att på varje intjänad 100-lapp går 20,96 kr till kommunen i skatt. I bilden nedan visas hur 20,96 kr fördelas på respektive verksamhet.

Vad går skattepengarna till 2018?

Skattesatsen i Älmhult är oförändrat 20,96 procent 2018. Det betyder att på varje intjänad 100-lapp går 20,96 kr till kommunen i skatt.

Här kan du ta del av budgeten för 2018.PDF (pdf, 4.5 MB)

Nyhet
Publicerad: