Resultatet av 2015 års medborgarstudie:

Små förändringar sedan förra medborgarenkäten

Nu är resultaten för 2015 års medborgarenkät klara. Resultaten visar att det inte har skett några större förändringar sedan studien gjordes senast (2013). Inom flera områden tenderar kommunens medborgare att vara något mindre nöjda med Älmhults kommuns verksamheter än tidigare. Förändringen i procent är dock så liten att det enligt SCB inte går att säkerställa en verklig förändring.

Under våren 2015 genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) enkätundersökningen bland kommunens invånare. Den skickades ut till 1 200 slumpmässigt utvalda personer. Av dem svarade 576 personer (48 procent). Enkäten görs av 138 kommuner i landet så det går att jämföra resultaten.

– För oss politiker är det viktigt att veta vad våra kommuninnevånare tycker om kommunen och vår verksamhet. Det är intressant att se vad som händer mellan åren men lika viktigt är det att jämföra oss med andra kommuner, fortsätter Ingemar Almkvist.

Inom de tre områden som mäts går kommunens resultat tillbaka något jämfört med tidigare undersökningar. Men det finns självklart variationer i materialet. Det som mäts i undersökningen är attityder, det vill säga vad människors uppfattning om oss i olika frågor är.

Nöjdheten varierar

Sådant som invånarna i kommunen blir nöjdare med är gång- och cykelvägar, gator och vägar, idrotts- och motionsanläggningar, biblioteket och tillgång till grönområden. När det gäller informationsområdet har invånarnas attityder blivit mer positiva, både när det rör informationen i sig och kommunens webbplats.

– Även kommunikationer, alltså möjligheterna att lätt ta sig till och från Älmhult får ett högt betyg och det är ingenting som förvånar mig, säger Ingemar Almkvist.

Inom övriga områden tenderar medborgarnas attityder till kommunens verksamheter ha blivit något mer negativa.

– Det är relativt små tillbakagångar men jag hade självklart önskat att vi tog ett kliv upp. Att medborgarnas attityd till kommunen tenderar att bli sämre, i stället för bättre inom vissa områden, måste vi naturligtvis ta på allvar. Vi behöver se över varje område för att ta reda på hur vi kan förbättra oss. Vi ska alltid sträva efter att bli bättre inom alla områden, konstaterar Ingemar Almkvist.

Mäter attityder i tre delar

Undersökningen är indelad i tre delar:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Inflytandet i kommunen

De olika frågorna besvaras på en skala 1–10, där 10 är högsta betyg. De övergripande resultaten redovisas sedan på en skala 1–100 och fördelar sig så här:

Bild på resultat från enkäten.


Enligt SCB:s betygsindex kan man räkna resultat under 40 som ”inte godkänt”, 55–74 motsvarar ”nöjd” och 75 och högre ”mycket nöjd”. Jämfört med genomsnittet från andra deltagande kommuner ligger Älmhult alltså en bit efter.

– Vårt mål är att hela tiden bli bättre. Medborgarnas nöjdhet med den service vi ger är en viktig del i den strategiska utvecklingsplanen. Jag har goda förhoppningar om att till exempel bostäder bör ge bättre resultat redan nästa år eftersom det byggs mer bostäder nu än på många år. Det är viktigt att vi nu ytterligare funderar över hur vi ska utveckla våra verksamheter, konstaterar Ingemar Almkvist.

Ta del av resultaten på SCB:s webbplats

Övergripande resultat: http://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Insamling-och-undersokning/SCBs-medborgarundersokning/Resultat-2015/#länk till annan webbplats

Resultaten för Älmhult: http://www.scb.se/Grupp/Applikationer/Medborgarundersokningar/_dokument/H2015/Almhult-2015.pdflänk till annan webbplats


Nyhet
Publicerad: