Budget 2016 fastslagen

Nu har kommunfullmäktige beslutat om Älmhults kommuns budget för 2016. Ökade anslag till socialnämnden och utbildningsnämnden är delar av vad som beslutats.

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen kommer att få in och vad pengarna ska användas till under nästa år. Kommunfullmäktige fastställer budgeten och varje nämnd får en summa pengar för sin verksamhet. Nästa steg är att nämnderna under hösten i år ska fördela pengarna på sina olika verksamheter och besluta om mål för verksamheten.

Den 22 juni beslutade alltså kommunfullmäktige om 2016 års budget och en övergripande plan för åren 2017-2018.

Extra satsningar på social- och utbildningsnämnd

Enligt budgetbeslutet ska en del särskilda satsningar göras under det kommande året. Detta gäller exempelvis:

  • Socialnämnden (bland annat placeringar av barn och vuxna, ekonomiskt bistånd, serviceboende och korttidsplatser): 11 miljoner kr
  • Utbildningsnämnd (förstärkning av verksamheten): 2 miljoner kr
  • Kultur- och fritidsnämnd (lekplatser, utegym, utsmyckning): 500 000 kr
  • Miljö- och byggnämnd (personalförstärkning): 200 000 kr

- Jag tycker att det känns mycket bra att vi nu har en fastställd budget för 2016. Vi fick igenom vår budget på alla stora och viktiga punkter och det är jag självklart mycket nöjd med, kommenterar kommunalråd Ingemar Almkvist.

Beräknat resultat på 5,4 miljoner

Hela budgeten ligger på 826 miljoner kronor. Kommunen räknar med ett resultat för 2016 på 5,4 miljoner kr. I övrigt fördelas medlen så här:

  
Utbildningsnämnd 354 miljoner kr
Socialnämnd 292 miljoner kr
Övriga gemensamma kostnader10 miljoner kr
Teknisk förvaltning inklusive kost 66 miljoner kr
Kommunledningsförvaltning 44 miljoner kr
Kultur- och fritidsnämnd 32 miljoner kr
Politisk verksamhet 8 miljoner kr
Miljö- och byggnämnd8 miljoner kr
Gemensam nämnd förfamiljerätt0,9 miljoner kr
Finansiella kostnader11 miljoner kr
Totalt826 miljoner kr
Skatteintäkter m.m.832 miljoner kr


Underlaget för budgetbeslutet är den strategiska utvecklingsplanen som kommunfullmäktige tidigare beslutat om för 2015-2019. I den finns kommunövergripande mål och fokusområden som ska visa de viktigaste och prioriterade utvecklingsområdena för kommunen.

- Ett resultat på 5 miljoner innebär att det finansiella målet inte kommer att nås 2016. För att nå målet ska resultatet vara minst 1 % av skatteintäkter, bidrag och utjämning det vill säga minst 8,3 miljoner kr. Det är viktigt att ha en plan för långsiktig god ekonomisk hushållning. Detta krävs för att kunna finansiera de kommande stora investeringarna, ökat demografiskt behov samt för en beredskap att hantera oförutsedda händelser. Med den nu beslutade budgeten når vi inte ända fram till målet men en god bit på väg, kommenterar Katarina Andersson, ekonomichef.


Nyhet
Publicerad: