Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Utvecklingsprojekt inom psykisk hälsa

Under våren 2020 genomför socialförvaltningen ett ICLD-finansierat utvecklingsprojekt tillsammans med Växjö kommun och JB Marks Local Municipality i Sydafrika. I stora drag handlar projektet om att utbyta erfarenheter kring hur vi kan skapa mötesplatser och sysselsättning för personer med psykisk ohälsa och funktionsvariation.

Det är Liil Nilsson, verksamhetschef OF/IFO, Elin Görbring, projektledare psykisk hälsa och Cecilia Ohlsson, enhetschef IFO som tillsammans med tjänstepersoner från den Sydafrikanska kommunen JB Marks som kommer att undersöka förutsättningarna i de två kommunerna och hur man skulle kunna samverka för att byta erfarenheter och dra nytta av varandra för att utveckla verksamheterna.

Hur går utvecklingsprojektet till?

– I det här skedet handlar det om att ta reda på om vi kan jobba tillsammans i ett större projekt och hur vi kan lära av varandra. Samarbetet börjar med att fyra personer från JB Marks i Sydafrika besöker Älmhult under början av februari och i mars kommer tre tjänstepersoner, som jobbar med dessa frågor inom socialförvaltningen, att åka till JB Marks i Sydafrika tillsammans med mig, säger Annika Ström, från Institutet för lokal och regional demokrati i Växjö, och som är projektledare för utvecklingsprojekt.

Vilket område ska ni arbeta inom?

Genom utvecklingsprojektet ”Mental Health, Disability and Community Integration” vill JB Marks Local Municipality och Älmhults kommun undersöka möjligheterna att utveckla ett projekt med fokus på frågor om integration av personer med psykiska hälsoproblem och funktionshinder i samhället.
I JB Marks har konceptet Drömhuset (utslussningshus för intellektuellt funktionshindrade) etablerats och implementerats men det fungerar fortfarande inte fullt ut och den nuvarande modellen behöver justeras.

I Älmhult erbjuds redan idag flera aktiviteter, stöd och arbetsmöjligheter för att hjälpa brukarna att bli självförsörjande och att skapa meningsfulla sammanhang för dem.

– Båda parter letar efter metoder, aktiviteter och möjligheter att utveckla verksamheten och såg möjligheten för ett gemensamt projekt kring detta. Ett utvecklingsprojekt är ett bra sätt att starta. Att dela kunskap, metoder och erfarenheter av sitt nuvarande arbete ger möjligheter att eventuellt utveckla ett längre projekt och utveckla det arbete som görs idag, säger Liil Nilsson, verksamhetschef OF/IFO.

Vad innebär ett kommunalt partnerskap och hur finansieras det?

Kommunala Partnerskap är ömsesidiga och resultatorienterade samarbeten mellan kommuner och regioner i Sverige och motsvarande lokala myndigheter i något av ICLDs samarbetsländer. Programmet finansieras av Sida.
Genom erfarenhetsutbyte kring hur likartade utmaningar hanteras i olika sammanhang skapar partnerskapen ny kunskap och tar fram metoder som stärker medborgares insyn och inflytande i beslutsprocesser. Resultatet blir stärkt lokal demokrati och stärkta möjligheter för medborgare att utöva sina rättigheter.

Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom något, eller några av följande kärnområden:
Jämlik/rättvis och inkluderande behandling
Deltagande och delaktighet
Transparens och insynsmöjligheter
Möjlighet till ansvarsutkrävande

Kommuner, Landsting, Regioner och regionala Kommunalförbund i Sverige kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de samarbetsländer som finns utpekade, vilka är: Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Nordmakedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Indonesien, Kina, Vietnam, Botswana, Kenya, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia.

Förkortningar:

ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati, www.icld.se
OF, Omsorg funktionsvariation
IFO, Individ och familjeomsorg

Nyhet
Publicerad:
Till toppen